FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Affald

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Redegørelse
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Affald

Hillerød Kommune tager udgangspunkt i problemerne omkring de stigende affaldsmængder og de deraf afledte konsekvenser. En samlet affaldsplan for kommunen er ved Kommuneplan 2013's vedtagelse under udarbejdelse. Den eksisterende plan løber fra 2009 til 2012. Affaldsplanen indeholder en række mål og forslag til handlinger for de kommende 4 år. Den tager afsæt i regeringens nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne. Men da regeringens plan er forsinket, er kommunernes planer forlænget et år, således at de kommende planer kan tage udgangspunkt i den nye nationale affaldshåndteringsplan. Regeringens plan bygger på affaldshierarkiet. For en detaljeret gennemgang henvises til Hillerød Kommunes affaldsplan via link i boksen i højre side.

Hillerød Kommune vil arbejde for at forebygge dannelse af affald og arbejde ud fra affaldshierarkiet, som siger; forebyggelse, genbrug og genanvendelse, anden nyttiggørelse fx energiudnyttelse og til sidst bortskaffelse/deponering. Affaldshierakiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning.

Derudover vil Hillerød Kommune arbejde for et affaldssystem, der er robust, serviceorienteret og fleksibelt samt styrke effektiviteten og kvaliteten i kommunens affaldsordninger. Herunder også arbejde for etablering af en bæredygtig genbrugsstation.

Retningslinjer

4.13.1
Ved lokalplanlægning skal der tages højde for plads til affaldssortering i mindst 7 fraktioner ved tæt-lav bebyggelse og ejendomskarreer. Fraktionerne kan være pap, papir, plast, jern, glas, organisk affald og restaffald.

4.13.2
Ved udvikling af byområder/butikker m.m. skal der tages højde for plads til affaldshåndtering allerede i lokalplanlægningen.

4.13.3
Lokalplanerne skal desuden sikre, at affaldet kan bortskaffes forsvarligt, det vil sige uden, at renovationskøretøjet behøver at bakke, og i overensstemmelse med arbejdstilsynets regler for håndtering af sække og vogne.

4.13.4
Anlæg til at modtage, behandle eller omlaste affald må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

4.13.5
Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom anvendelse og nedennævnte affaldsanlæg bliver mindre end de anførte, med mindre det ved undersøgelse godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Affaldsanlæg Afstandskrav (meter)
Deponeringsanlæg 500
Biogasanlæg 500
Regionale komposteringsanlæg for haveaffald 500
Komposteringsanlæg for andet end haveaffald 500
Nedknusningsanlæg 500
Komposteringsanlæg for haveaffald 300 
Affaldsforbrændingsanlæg 150 
Slamforbrændingsanlæg 150
Slammineraliseringsanlæg 100
Slamtørringsanlæg 100

Mobile nedknusningsanlæg for bygningsaffald, som anvendes midlertidigt i forbindelse med nedrivningsprojekter, er ikke omfattet af ovenstående.

Afstandskravene gælder for såvel nye som for ændringer i allerede eksisterende arealudlæg, herunder intensiveret arealanvendelse, fx hvor en ny lokalplan tillader opførelse af boliger på arealer, der tidligere var udlagt som friarealer i et boligområde. Afstandskravene gælder ligeledes ved nyetablering eller ved væsentlige udvidelser af eksisterende affaldsanlæg i forhold til arealer, der i kommune- eller lokalplan er udlagt til forureningsfølsom anvendelse. Risikoen for lugtgener fra komposteringsanlæg forøges, hvis anlægget modtager andre fraktioner end haveaffald. Afstandskravene til de forskellige typer af komposteringsanlæg er derfor differentieret.

4.13.6
Affaldsplanlægning skal udarbejdes i overensstemmelse med regeringens gældende affaldsstrategi. Arealudlæg skal ligeledes være i overensstemmelse hermed.

4.13.7
Flysikkerhed - der må ikke etableres affaldsanlæg, der kan tiltrække fugle inden for en afstand af 13 km fra en offentlig godkendt flyveplads, jf. Statens Luftfartsvæsen - bestemmelser om civil luftfart BL 3-16, udgave 4, 31. januar 2004.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Affaldsstrategi i Danmark og EU
At-vejledning om indretning og brug af dagrenovationssystemer
 

Find det hurtigt

Hillerød Kommunes Affaldsplan
Regulativ for husholdningsaffald
Regulativ for erhvervsaffald

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk