FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Affald Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Redegørelse
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Redegørelse Affald

Hillerød Kommune er interessent i Vestforbrænding. De varetager en del af kommunens praktiske affaldsordninger i samarbejde med Hillerød Forsyning. I samarbejde med Vestforbrænding udarbejdes udbud, kampagner, overordnet planlægning m.m. Derudover har de som primær funktion at forbrænde affaldet med udnyttelse af varmen til fjernvarme.

Pligter og rettigheder omkring affald fastsættes i regulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv.

Affaldsmængderne er trods en ihærdig indsats gennem flere år fortsat stigende både på landsplan og i Hillerød. Der vil fortsat arbejdes med udvikling af nye løsninger til affaldsbehandling og håndtering. Nye tiltag vil løbende behandles i affaldsplanen, som er under revision. Affaldsplanen tager udgangspunkt i 3 mål:

  • Ressourcerne skal ud af affaldet, således de kan genanvendes i nye produkter.
  • Problemstofferne skal ud af affaldet , således at det ikke forurener det genanvendelige affald.
  • Kommunikation som skaber handling skal være med til at sikre, at alle - borgere, institutioner og virksomheder - bidrager til at nå målene.

Eksisterende affaldsbehandlingsanlæg
Affaldsbehandlingsanlæg hører under virksomheder, der er potentielt forurenende. Det er statens mål, at kommunerne i fællesskab udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og finder de bedst egnede placeringer. Arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal i kommuneplanens rammer for lokalplaner forbeholdes de anlæg og virksomheder, der ikke kan placeres andre steder. I kommunesamarbejdet under Vestforbrænding drøftes, hvor der er mulige placeringer for affaldsanlæg. Der er ikke lokaliseret forbrændingsanlæg eller deponeringsanlæg for affald i kommunen med særlige beliggenhedskrav, og der påtænkes heller ikke udlagt arealer hertil.

I Hillerød Kommune er der følgende affaldsbehandlingsanlæg:

Hillerød Forsyning driver genbrugsstation for private og erhverv på Rønnevangsalle 5, 3400 Hillerød.

Derudover er lokaliseret 3 virksomheder, der behandler affald i kommunen:

  • Hillerød Lastbilcentral, der modtager og sorterer blandet og brændbart affald og videresælger genanvendelige fraktioner.
  • Stark Entreprise v. Wilhelm Stark, der modtager og neddeler bygge- og anlægsaffald, modtager og neddeler haveaffald, modtager og komposterer tang, modtager og kompostere hestegødning.
  • Tulstrup Kompost: Kompostering af haveaffald.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Affaldsstrategi i Danmark og EU
  Vestforbrænding 
Hillerød Forsyning

Find det hurtigt

Hillerød Kommunes Affaldsplan
Regulativ for husholdningsaffald
Regulativ for erhvervsaffald

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk