FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Spildevand Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Redegørelse
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Redegørelse Spildevand

Hillerød Kommunes samlede areal er 214,4 km2. Over 50 % af kloakoplandet er fælleskloakeret, dvs. der ledes både regnvand og spildevand til kloak, mens de ny etablerede kloakker er henholdsvis separatkloakeret, dvs. spildevand og regnvand ledes til hver sin kloakledning, eller spildevandskloakeret, dvs. der ledes kun spildevand til kloak.

I Hillerød Kommune er der 6 kommunale renseanlæg: Hillerød Centralrenseanlæg, som er størst, Skævinge Renseanlæg, Gadevang Renseanlæg, Hammersholt Renseanlæg, Uvelse Renseanlæg og Nr. Herlev Renseanlæg. De 6 anlæg har i 2011 behandlet ca. 8,0 mio. m3 spildevand og regnvand.

Anlæggene er flere steder forsynet med forsinkelsesbassiner samt bygværker, som aflaster kloaksystemet under regnvejr ved at udlede opblandet regn- og spildevand.

Med hensyn til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand.

Kapacitet
Det eksisterende kloaksystem er dimensioneret efter landvæsenskommisionskendelser og anbefalinger fra Ingeniørforeningen, som bygger på antal hændelser med fuldtløbende rør. På grund af meget regn i 90´erne øgede Hillerød Kommune dimensioneringen af fælleskloaker. Der er fortsat behov for at have fokus på dimensioneringen og eventuelt øge den yderligere eller forsinke vandet i bassiner.

Hillerød Kommune har de seneste år haft en tilvækst af store bioteknologiske medicovirksomheder. Hvis der fortsat sker en vækst i antallet af medicovirksomheder sammen med den forventede stigning i antallet af boliger, vil rensekapaciteten på Hillerød Centralrenseanlæg ikke længere være tilstrækkelig. Derfor har kommunen planer om etablering af et nyt renseanlæg på et areal sydvest for Hillerød i trekanten mellem motortrafikvejen, Roskildevej og Lyngevej.

Byudviklingen, planlagte strukturelle ændringer i kloaksystemet og antal renseanlæg betyder, at kloakforsynignen iværksætter en analyse af forskellige muligheder for at tilpasse kloaksystemet og implementering af disse tilpasninger. Her er der blandt andet fokus på følgende områder og projekter: 

  • I nye byområder skal der etableres separat kloaksystem. Disse anlæg skal udformes, så de både fungerer ved normale funktionskrav, samt er udformet så de er robuste nok til at kunne klare ekstremregn.
  • Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning har planer om etablering af et nyt renseanlæg på et areal sydvest for Hillerød i trekanten mellem motortrafikvejen, Roskildevej og Lyngevej.
  • Hammersholt Renseanlæg skal enten udbygges eller nedlægges og spildevandet overpumpes til nyt renseanlæg i Hillerød Syd. 
  • I Uvelse planlægges der på, at kloaksystemet ændres til separatkloakeret, samt at Uvelse renseanlæg nedlægges. Spildevandet skal i stedet overpumpes til Skævinge Renseanlæg via Gørløse.
  • I Nørre Herlev planlægges der, at kloaksystemet ændres til separatkloakeret, samt at Nørre Herlev renseanlæg nedlægges. Spildevandet skal i stedet overpumpes til nyt renseanlæg i Hillerød Syd.
  • Som alternativ til etablering af traditionelle regnvandsbassiner i byzone, vurderes mulighederne for at inddrage lavbundsområder i landzone fx. Strødam enge.

For yderligere information henvises til Spildevandsplan 2013 for Hillerød Kommune (der ikke var endeligt vedtaget ved Kommuneplan 2013's endelige vedtagelse).

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Lokal rensning af regnvand

Find det hurtigt

Hillerød Kommunes Spildevandsplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk