FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Spildevand

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Redegørelse
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Spildevand

Et velfungerende spildevandssystem er et naturligt og nødvendigt krav for et udviklet samfund. Derfor er vores overordnede og grundlæggende mål for spildevandsplanlægningen i Hillerød Kommune at sikre bortskaffelse af spildevand og regnvand på en sådan måde, at befolkningens sundhedstilstand bevares, og miljøet tilgodeses.

I spildevandsplanen tager Hillerød Kommune højde for kommende klimaforandringer med mere nedbør af højere intensitet. Der vil være fokus på at klimatilpasse kloaksystemet fx ved separering af fællessystemerne samt tilpasse veje og rabatter med videre til at kunne aflede regnvand under ekstremregn. Således er det kommunenes strategi, at man i takt med behovet for kloakfornyelse i overvejende grad ændrer fællessystemer til separatsystemer.

For specifikke delmål henvises til Spildevandsplanen.

Retningslinjer

4.10.1
I oplandet til vandløb og søer må der kun ske udledning af spildevand, når der gennem rensning eller andre foranstaltninger er sikret, at den enkelte, hverken alene eller sammen med andre udledninger, kan have skadelig virkning på vandløb eller søer.

4.10.2
Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås.

4.10.3
Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Konkrete vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand m.m.

4.10.4
Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer.

4.10.5
Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (total areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år).

4.10.6
Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.

4.10.7
For spildevandsudledninger i det åbne land gælder:

  1. Spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE) i udpegede oplande i spildevandsplanen, som udleder direkte eller indirekte til søer, moser eller vandløb skal som minimum gennemgå rensning svarende til angivne renseklasser. Dette kan udover rensning til den givne renseklasse opfyldes ved opsamling, afskæring eller nedsivning. Af Spildevandsplanen fremgår de oplande, hvor foranstaltningerne indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltninger.
  2. Inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder spildevand til sådanne søer og moser med et areal større end 100 m2, hvor det er dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til rensning for fosfor.

4.10.8
Udledning af spildevand fra særlig vandforurenende erhverv skal i videst mulige omfang søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden.

4.10.9
Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer (miljøfarlige stoffer) kan der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskrav for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningsstedet.

4.10.10
Temperaturpåvirkninger i områder uden for en blandingszone, hvor der sker udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for grænser, som sikrer, at værdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer kan overholdes.

4.10.11
I Hillerød Kommunes planlægning for spildevandsindsatsen indgår følgende sideordnede prioriteringer:

  1. Spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning (faunaklasse),
  2. Spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand,
  3. Spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 i Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord. Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens §§ 16 og 19,
  4. Spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder). 

4.10.12
Der må ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for 100 meter fra renseanlæg, og nye renseanlæg må ikke opføres nærmere end 100 meter fra boliger og anden forureningsfølsom anvendelse. Eksisterende renseanlæg indenfor de 100 meter må ikke udvide eller ændre processerne på anlægget, medmindre det kan sandsynliggøres, at det ikke giver miljøproblemer.

4.10.13
Ved Hillerød Syd og andre nye byområder, skal der reserveres tilstrækkelige områder til regnvandsforsinkelsesbassiner samt oversvømmelsesarealer til håndtering af ekstremregn.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Statens Vandplaner
Miljømålslov
 

Find det hurtigt

Friluftsliv ved søer og vandløb
Natura 2000 - Naturhandleplaner
Hillerød Kommunes Spildevandsplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk