FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Støjende anlæg Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Redegørelse
Klimatilpasning
 

Redegørelse Støjende anlæg

Et af planlovens formål er at forebygge støjgener. Kommuneplanen skal derfor indeholde retningslinjer, som sikrer, at der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder i kommunen.

Kommunerne udarbejder i kommune- og lokalplaner retningslinjer for støjbeskyttelse i landområder, byzone og i sommerhusområder. Staten og kommunerne udarbejder miljøgodkendelser af støjende anlæg og virksomheder. Myndighedskompetencen for de enkelte virksomhedstyper fremgår af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
 
Støj, støjforebyggelse og grænseværdier
Støj er uønsket lyd. Støj er til daglig irritation for mange mennesker. Støj fra vejtrafik er den form for støj, der generer flest mennesker, men også støj fra fly, skydning, jernbaner og motorsport kan være kraftigt generende. Støj opleves af mange mennesker som en af de største miljøbelastninger i byerne, men også udenfor byerne giver støj anledning til gener, både i forhold til boliger og i forhold til natur- og landskabelig værdifulde områder.

Støjgener opstår, når støjende og støjfølsomme aktiviteter er placeret for tæt på hinanden. Støjforebyggelsen i kommuneplanlægningen bygger på at adskille støjende anlæg fra boliger og andre støjfølsomme funktioner.

Miljøstyrelsen fastsætter vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra en række forskellige områder. Grænseværdierne skal sikre, at en overvejende del af befolkningen opfatter støjen som acceptabel, hvis grænseværdierne overholdes. Det afhænger imidlertid af personen og situationen, hvilke lyde der opfattes som støj, ligesom det er væsentligt, om man selv har kontrol over støjen. Støj, der overholder grænseværdierne, kan derfor godt opfattes som generende.

Uddybning af retningslinjerne
Rekreative arealer omfatter arealer, som er udlagt til særligt rekreative formål, fx sommerhuse eller campingpladser, men også grønne kiler. Rekreative områder omfatter ikke det åbne land generelt eller beskyttelsesområder, selvom disse områder også anvendes til rekreative formål. I mange tilfælde er det nødvendigt med en konkret vurdering af, om et areal er omfattet af grænseværdierne for rekreative områder. Retningslinjerne gælder for nye anlæg, men også for udvidelser og væsentlige ændringer, der har betydning for støjen. Retningslinjerne omfatter støjfølsom anvendelse. Det er fx boliger, sommerhuse og andre rekreative formål.

Veje
Støj fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, andelen af tunge køretøjer, hastigheden, vejbelægning, dæk m.m. og lader sig ikke eller kun vanskeligt regulere, når vejen først er anlagt. Det er derfor vigtigt, at der allerede i planlægningsfasen tages højde for støjen.

Ved planlægning i landzone af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg, skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen fra trafikken i boligområderne ikke overstiger 55dB beregnet som døgngennemsnit. Den tilsvarende grænse for erhverv er 60 dB og for rekreative områder 50 dB.

Ved planlægning af nye vejanlæg i landzone skal det tilstræbes, at de samme støjgrænser kan overholdes i de eksisterende eller planlagte områder til boligformål og anden støjfølsom anvendelse.

Jernbaner
Som for veje er det også i forbindelse med jernbaner vigtigt, at man i planlægningsfasen sikrer, at der ikke opstår støj- eller vibrationsproblemer.

Ved planlægning i landzone af nye boliger eller anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende jernbaneanlæg, skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger 60 dB, i områder for offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse 65dB. I det åbne land og i forhold til boliger er grænsen 55dB, alle er beregnet som døgngennemsnit.

Ved planlægning i landzone af nye jernbaneanlæg skal det tilstræbes, at de samme støjgrænser kan overholdes i eksisterende eller planlagte boligområder.

Støjende fritidsanlæg
Støjende fritidsanlæg opdeles i flyvepladser, motorsportsbaner, skydebaner og andre støjende fritidsanlæg. Andre støjende fritidsanlæg er fx letvægtsfly/modelflyklubber, vandskibaner og festivalpladser. Støj og andre miljøforhold omkring en del af de støjende fritidsaktiviteter reguleres igennem miljøgodkendelser. Lokalisering af nye støjende fritidsanlæg er desuden omfattet af retningslinjerne for arealer til fritidsformål.

I Hillerød Kommune er der 2 flyvepladser og 2 skydebaner. Flyvepladser reguleres via planlovens §35 stk 1 og miljøbeskyttelseslovens § 33 under forudsætning af, at aktiviteten ikke vurderes at være omfattet af reglerne om VVM-vurdering.

Hillerød Kommune er opdelt i zoner, som sætter rammerne for, hvilke muligheder der er for at lokalisere støjende friluftsaktiviteter.

Zone A er de områder, der er mest sårbare for støj, og hvor støjende friluftsanlæg derfor ikke kan placeres og omfatter:

  • Områder hvor støj generer den almene benyttelse.
  • Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) hvor dyre- og fuglelivet forstyrres, og hvor støj vil ødelægge naturoplevelsen, samt et afstandsbælte på 500 meter udenom.
  • Beskyttelsesområder i øvrigt samt skov, hvor støj vil virke forstyrrende.

Zone A/B omfatter:

  • Enkelte områder, hvor der må foretages en nærmere konkret vurdering af de støjmæssige forhold for at afgøre, om der kan lokaliseres støjende friluftsanlæg. Det er ikke muligt at opdele disse områder kortmæssigt i zone A eller B, da støjbelastningen ikke er kortlagt, men der kan foretages en konkret vurdering i forhold til det aktuelle anlæg og dets lokalisering. Er der tale om et område, der ikke er støjbelastet (zone A), skal området fortsat friholdes for støjende anlæg. Er der tale om et område, der i forvejen er støjbelastet, og som ikke kan støjbeskyttes, så området bliver fri for støj (zone B), er der generelt mulighed for at placere indendørs, støjende friluftsanlæg.

Zone B er områder, hvor støjende friluftsanlæg undtagelsesvis kan placeres, afhængigt af anlægget og de konkrete interesser det pågældende sted. I zone B findes arealer, der grænser op til store trafikanlæg, store tekniske anlæg eller visse erhvervsområder, hvor støjende anlæg eventuelt kan placeres, og omfatter:

  • Transportkorridoren, hvor specielle arealer kan anvendes midlertidigt eller evt. permanent til støjende aktiviteter med begrænsede bygninger og anlæg.

Områder udenfor Zone A, B og A/B er områder i landområdet uden beskyttelsesinteresser eller andre planinteresser, der kolliderer med støjende anlæg. Støjende friluftsanlæg kan placeres i disse områder udenfor de fastsatte zoner, hvis de kan overholde Miljøstyrelsens gældende vejledninger om ”Skydebaner”, ”Støj fra motorsportsbaner” og ”Støj fra flyvepladser”.

Virksomheder
Etablerede virksomheder er sikrede mod skærpede støjgrænser i den periode, som en miljøgodkendelse gælder. Derudover er de generelt ikke sikrede mod krav om yderligere støjdæmpning, hvis naboarealer inddrages til støjfølsom anvendelse. For at undgå sådanne konflikter er der udformet en retningslinje, der sikrer, at områder til støjfølsom anvendelse ikke kan rykke tættere på eksisterende virksomheder, end at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes i de støjfølsomme områder.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Miljøstyrelsens vejledende regler om støj
Planloven
  Miljøbeskyttelsesloven
VVM

Find det hurtigt

Friluftsliv
Transportkorridor
  Natura 2000 - naturhandleplaner

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk