FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Vandforsyning Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Redegørelse
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Redegørelse Vandforsyning

Regionplan 2005
Regionplan 2005 udstikker retningslinjerne for vandindvinding sammen med kommunale retninglslinjer.

Nationale vandplaner
De statslige vandplaner udstikker retningslinjerne for vandindvinding sammen med de kommunale retningslinjer.

Vandforsyningen i Hillerød Kommune har en decentral struktur bestående af almene vandværker og enkeltvindingsanlæg. I dag er der 3 vandværker ejet af Hillerød Forsyning og 16 private vandværker. 130 ejendomme har egen vandforsyning. Herudover er der 17 større enkelt-indvindere (erhverv og vanding) og enkelte ejendomme, der får vand fra nabokommunerne.

Der indvindes ca. 2,8 mio m3 vand fra de almene vandværker om året. Større enkelt-indvindere som virksomheder, gartnerier m.v. med egen indvinding samt markvanding forbruger årligt 218.000 m3. Hertil kommer ejendomme i det åbne land, som skønnes at indvinde 25.500 m3. HOFOR (Tidligere Københavns Energi) indvinder store mængder vand i kommunen, som eksporteres til Københavns Kommune og mange af dennes omegnskommuner. Der eksporteres årligt knap 5,33 mio. m3 vand via Københavns Energi.
Forbruget pr. døgn er ca. 180 l inklusiv forbrug i industrien, (beregnet ((3043500x1000 l/m3)/ 365 dage) /46000 indbyggere).

Vandkvaliteten er generelt god på vandværkerne, mens den er mere svingende på ejendomme med egen vandforsyning. Kommunen arbejder for at skabe kontakt mellem ejere af ejendomme med dårlig vandkvalitet og de nærliggende vandværker, så ejendommene kan blive forsynet med vand af bedre kvalitet.

Vandværkerne har pt. 57 vandboringer, og en del af disse ligger i byzone. Rundt om boringerne er der udlagt beskyttelseszoner.

Det meste af Hillerød Kommune er udlagt som ”områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD). Områder der er udpeget til OSD er udpeget på baggrund af grundvandsressourcen i undergrunden. Under Hillerød er der rigtig meget godt vand. Se vandforsyningsplanen via link i boksen i højre side. Disse områder kræver særlig kortlægning ved kommende lokalplanlægning og lokalisering af erhverv m.m., således at grundvandsressourcen sikres for fremtiden.

De almene vandværker samt HOFOR har indgået et Grundvandssamarbejde, hvis formål er at sikre grundvandet mod forurening ved forebyggelse og beskyttelse. Derudover udarbejder kommunen indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i takt med, at der modtages kortlægning fra Naturstyrelsen. Se afsnit i blå struktur for grundvandskortlægning.

Kapacitet
I vandforsyningsplanerne vurderes ikke alle vandværker at have tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme det fremtidige vandbehov. Dette gælder fx Gadevang, Gørløse, Harløse og Ullerød Vandværker. Da de fremtidige vandbehov er forbundet med en vis usikkerhed anbefales dog ingen foreløbige anlægstekniske ændringer på vandværkerne. Det anbefales derimod, at vandværkerne støtter hinanden ved etablering af forbindelsesledninger mellem vandværkerne. Flere vandværker kan øge kapaciteten, således at øget behov kan imødekommes ved fx en udbygning af bolig- og erhvervsområder. Vandforbruget pr. person ventes ikke at stige, og kommunen vil fortsat arbejde på at nedbringe dette. Kort med ledningsanlæg kan ses i vandforsyningsplanerne.

Hillerød Syd
Hillerød Syd kan ikke forventes udelukkende forsynet med vand fra det eksisterende vandværk på Frederiksgade. Hillerød Forsyning forventer derfor at købe vand hos HOFOR (tidligere Københavns Energi) fra deres vandværk i Slangerup.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Hillerød Kommunes Vandforsyningsplaner
Statens Vandplaner

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk