FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Vandforsyning

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Redegørelse
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Vandforsyning

Vandforsyningen har til opgave at levere vand til kunderne, at værne om drikkevandsinteresserne i de områder hvor drikkevandet indvindes, samt at rådgive om besparelser i vandforbruget. Der skal passes godt på grundvandet. Det er vores vigtigste levnedsmiddel. Det er kommunens mål at arbejde for, at der ikke anvendes mere vand end nødvendigt, og at indvindingen foregår under hensyntagen til naturinteresser. Der er sammenhæng mellem beskyttelse af drikkevand og områder til skovrejsning, da skov ikke belaster drikkevandsressourcerne.  Vi vil sikre en drikkevandsforsyning som i videst muligt omfang er baseret på naturligt og rent grundvand. Vi vil opretholde den decentrale indvindings- og forsyningsstruktur. Vi ønsker genbrug af vand, og vandbesparende teknologi skal fremmes.

De mere detaljerede mål er beskrevet i Hillerød Kommunes vandforsyningsplan fra 2005 og for den vestlige del af kommunen fra 2008. Forsyningssikkerhed for vandværker beskrives i kommunens vandforsyningsplan.

Retningslinjer i Regionplan 2005 for anvendelse og beskyttelse af grundvandsressourcen, samt retningslinjer for indvinding af overfladevand fastholdes indtil der træder en Vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. Herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter at Vandplanen indeholder oplysninger om at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 §3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Retningslinjer

Kommunen administrerer efter retningslinjerne i vandplanerne. Nedenfor er nævnt dem med betydning for vandforsyningen.

4.12.1
Ved meddelelse af tilladelser til drift af vandforsyninger skal det sikres, at indvindingen ikke er til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger for vandløb, grundvand m.m. jf. Vandplanens retningslinje 38.

4.12.2
Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god kvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om drikkevandskvalitet jf. retningslinje 42 i vandplanen.

4.12.3
Arealer omkring vandværksboringer og vandbehandlingsanlæg må ikke uden byrådets godkendelse inddrages til anden anvendelse.

4.12.4
Kommunen kan udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) rundt om vandforsyningsboringer for at undgå farer for forurening af vandforsyninger. Beskyttelsesområderne udlægges på baggrund af kommunens konkrete vurderinger af bl.a. trusler mod forsyningerne. 

4.12.5
I miljøsagsbehandling, lokalplanlægning m.v. skal der foretages en grundig vurdering af drikkevandsinteresserne og risikoen for forurening af grundvandet jf. retningslinje 40.

4.12.6
Tilladelse til erhvervsvirksomheder til etablering af vandforsyning, som ikke er af drikkevandskvalitet, vil kun kunne ske på baggrund af en individuel tilladelse og en konkret vurdering. Ved vurdering skal der tages hensyn til de almene vandværkers interesser.

4.12.7
I områder hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at dække alle behov, prioriteres tilladelser til indvinding af vand til befolkningens almindelige vandforsyning højest, og hensynet til naturinteresserne herunder vandføring i vandløb, vandstanden i søer og vådområder næsthøjest. Når disse hensyn er tilgodeset, kan der i visse områder gives tilladelse til indvinding af vand til vanding i jordbruget og vandforbrugende industri m.v. jf retningslinje 39 i vandplanen.

4.12.8
Grundvandsindvindingen skal struktureres på en sådan måde, at vådområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, påvirkes mindst muligt.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Statens Vandplaner
 

Find det hurtigt

Hillerød Kommunes Vandforsyningsplaner
Grundvand og drikkevand

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk