FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Varmeforsyning Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Redegørelse
Biogasanlæg
Vindmøller
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Redegørelse Varmeforsyning

Indtil 1990 blev varmeplanlægningen i Danmark udført ved Landsplandirektiver, der blev fulgt op af regionplaner fra amterne, som så blev udmøntet i kommunale varmeplaner. Med varmeforsyningsloven i 1990 blev den kommunale varmeplanlægning gennem varmeplaner ophævet. Hensigten var, at varmeplanlægningen skulle udføres gennem varmeprojekter, kommuneplaner og lokalplaner.
Godkendte varmeplaner fra før 1990 er gældende indtil de, for bebyggede områder, afløses af ”projektforslag” (beskrevet i varmeforsyningsloven). For nye områder skal der altid laves projektforslag.

Husstandene i Hillerød Kommune forsynes med enten fjernvarme, naturgas eller individuel opvarmning så som oliefyr, jordvarmeanlæg, pillefyr, halmfyr eller lignende. Derudover er der stadig en række ejendomme, som forsynes med elvarme.
De største byer i kommunen er forsynet med enten fjernvarme eller naturgas, og det er primært ejendomme i det åbne land, der har egen varmeforsyning.

I Hillerød Kommune forsynes 92 % af boligerne i fjernvarmeoplandet med fjernvarme. Det er en meget høj dækning. Fjernvarmen stammer først og fremmest fra det kølevand, der bruges i gasbaseret el produktion. Fjernvarmen er altså varmt vand, der har en funktion i en anden produktionssammenhæng, og fjernvarmenettet sørger for, at varmen fra denne produktion udnyttes frem for at gå til spilde. Det største energitab i fjernvarmenettet stammer fra varmetabet i rørledningerne. Dette spild arbejder forsyningsselskaberne i kommunen på at nedbringe.

Fjernvarmen i Hillerød by produceres som overskudsvarme fra kraftvarmeværket på Hestehavevej og fordeles via 4 fjernvarmecentraler. På de koldeste dage om vinteren bliver en mindre del af varmen produceret på de 4 fjernvarmecentraler.
På 2 af fjernvarmecentraler produceres der miljørigtig varme på træpiller og træflis. Anlæggene forventes med tiden at dække 15 % af forbruget i Hillerød.

Kraftvarmeværket på Hestehavevej er ved at være gammelt og udtjent. Det undersøges, om det er muligt at etablere et nyt anlæg til udnyttelse af geotermi med et flisfyret varmeværk, der skal levere den nødvendige drivvarme. 

Skævinge og Gørløse forsynes fra 2 kraftvarmeværker. I Skævinge er anlægget og forsyningsnettet ejet af EON-Danmark. Anlægget i Gørløse er også ejet af EON-Danmark, men ledningsnettet er ejet af forbrugerne gennem et andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA). Derudover er der et kraftvarmeværk ved Ll. Lyngby Skole, som betjener både St. Lyngby og Meløse, og som ejes og drives af forbrugerne.

I Hovedstadsområdet arbejdes der på at sammenkoble fjernvarmenet på tværs af forsyningsområder, så forsyningsselskaberne kan udnytte hinandens overskudsvarme.

Der er tilslutningspligt til den kollektive fjernvarmeforsyning, hvis det fremgår af en gammel varmeplan, et varmeprojekt, en lokalplan eller hvis det er deklareret på matriklen. Byområder der er etableret, før fjernvarmeværkerne blev bygget, har som udgangspunkt ikke tilslutningspligt i Hillerød Kommune, med mindre det er deklareret på grundene. Byområder, der er udbygget efter at værkerne er etableret, har som oftest tilslutningspligt.

Lavenergihuse, der som minimum overholder kravene til lavenergihuse, som er defineret i bygningsreglementet og i varmeforsyningsloven, kan ved ansøgning om dispensation blive fritaget for tilslutningspligt, selvom de ligger i et område med tilslutningspligt.

Ikke alle boliger i fjernvarmeområderne er tilsluttet den kollektive forsyning. Der laves jævnligt kampagner for at få flere boliger tilsluttet i Hillerød by. Disse kampagner vil fortsætte. Fjernvarmen har en meget konkurrencedygtig pris i Hillerød by, og derfor er der mange med oliefyr eller elvarme, som med fordel kan skifte.

HMN A/S varetager naturgasforsyningen i de områder af kommunen, der har etableret naturgas. Ca. 65 % af husstandene i disse områder er tilsluttet den kollektive forsyning.

Forsyningsselskaberne i kommunen arbejder løbende på at nedbringe varmetabet i forbindelse med leveringen af varme til modtagerne. Dette gøres dels ved at optimere temperaturen, og dels ved løbende renovering af ledningsnettet.

I de senere år er der flere og flere grundejere, der ønsker at anvende jordens varme til opvarmning. Der er i 2011 givet 31 tilladelser til jordvarmeanlæg. Især i forbindelse med nybyggeri kan det være rentabelt at bygge disse anlæg, men også hvis oliefyret skal skiftes.

Hillerød Kommune vil gerne omlægge produktionen af varme og el, så den baseres på CO2 neutrale energikilder. I Ullerødbyen har vi etableret 3000 m2 solfangeranlæg, der er koblet på fjernvarmenettet. Kommunen vil gerne etablere flere anlæg af denne type. Derudover har kommunen i de senere år bygget solcelleanlæg på en del af de kommunale bygninger.

Hillerød Forsyning overvejer at nedlægge dele af kraftvarmeværket ved Overdrevsvejen og etablere en ny Energi-, Klima- og Miljøpark ved Solrødgård. Dette vil give mulighed for at ændre dele af det nuværende tekniske anlæg til nye byfunktioner i Hillerød Syd nær den nye S-togsstation og moderne forsyningsanlæg med synergi mellem de forskellige forsyningsanlæg og mere CO2 neutrale processer. Endelig stillingtagen hertil sker efter bl.a. seismiske undersøgelser om potentialet for geotermisk varme i området.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Lov om varmeforsyning
Bygningsreglementet

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk