FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Vindmøller Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Redegørelse
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Redegørelse Vindmøller

Store vindmøller – hensyn til landskabet
Der skal i henhold til Vindmøllecirkulæret fastsættes kommuneplanretningslinjer om store vindmøllers totalhøjde. Af vejledningsudkastet til Vindmøllecirkulæret fremgår det, at kommuneplanmyndigheden må være særlig opmærksom på, at det danske småskalalandskab er følsomt over for meget store vindmøller.
Erfaringerne med store vindmøller, der er placeret i morænelandskaber med småbakkede til jævnt kuperede landskaber (småskalalandskab), er da også, at disse ofte har en ganske betydelig fjernvirkning ud over selve det umiddelbart opfattelige landskabsrum, hvori vindmøllerne er opstillet.

Landskaberne i Hillerød Kommune er netop karakteristisk ved at være et småskalalandskab med små afstande mellem beboelser og bysamfund. Totalhøjden på 80 meter er derfor valgt som udgangspunkt, idet endnu større vindmøller kan have nogle uheldige konsekvenser. Det må dog samtidig konstateres, at vindmøller i denne størrelse af energimæssige og økonomiske årsager snart vil være blandt de mindste på markedet. På denne baggrund åbnes der op for, at vindmøller med totalhøjde op til 80 meter kan tillades opstillet, hvis landskabspåvirkningen vurderes at være acceptabel efter en nærmere analyse af det konkrete projekt, herunder fjernvirkningen af vindmøllerne. Ved tilladelse til opstilling af vindmøller, stilles der vilkår om, at vindmøllen skal nedtages, hvis den har været ude af drift i mere end 1 år.

Revurdering af opstilling af vindmøller
Regeringen fremlagde i januar 2007 et langsigtet energiudspil. Danmark skal på lang sigt frigøre sig fra fossile brændsler og i stedet anvende vedvarende energi. Der blev nedsat et udvalg for planlægning af vindmøller på land. Udvalget anbefalede, at kommunerne følger op på regeringens energiudspil ved i kommuneplanrevisionen i 2009 at indarbejde en samlet plan for den langsigtede udbygning med vindmøller med udpegning af områder, hvor der kan opstilles vindmøller med en højde på 100-150 meter. Kommunen vurderede derfor 14 områder, hvor afstandskravet på 400 meter til nærmeste beboelse er overholdt ved placering af vindmøller på 100 meter. Ingen af disse områder er dog fundet egnet til opstilling af store vindmøller efter en landskabsanalyse af områderne.

De to tidligere udpegninger fra Regionplan 2005 er ligeledes blevet vurderet med hensyn til opstilling af møller på op til 100 meter. I dag står der vindmøller med en højde på 40 og 44 meter. Begge områder er efter en landskabsanalyse ikke fundet egnet til opstilling af 100 meter høje vindmøller. Transportministeriet har i foråret 2010 reduceret afstandskravet til overordnede veje og jernbaner, og områderne er revurderet herudfra i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2013. Vurderingen gav ikke mulighed for nye områder eller udvidelse af eksisterende områder. Der er derfor ikke udpeget nye vindmølleområder i kommunen til opstilling af 100 meter høje vindmøller.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Erhvervsstyrelsen - radiokæder og vindmøller
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk