FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Forsyning Vindmøller

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Forsyning
Højspændings- og naturgasnet
Varmeforsyning
Biogasanlæg
Vindmøller
Redegørelse
Spildevand
Elforsyning
Vandforsyning
Affald
Støjende anlæg
Klimatilpasning
 

Vindmøller

Udbygningen af vindmøller i Danmark er sket hurtigere end forudset, og samtidig er de opstillede møller blevet stadig større. Kravene til møllernes indpasning i forhold til landskabet, de kulturhistoriske elementer og de omkringboende m.v. er derfor også vokset. Som følge heraf udsendte Miljøministeriet et vindmøllecirkulære, som skærper kravene til planlægningen vedrørende vindmøller og fastslår, at der skal tages omfattende hensyn til den landskabelige påvirkning.

Retningslinjer for store vindmøller

4.9.1
Der kan kun kommune- og lokalplanlægges for store møller inden for de udpegede vindmølleområder. I hvert udpeget vindmølleområde må der kun opstilles en gruppe på 3 møller.

4.9.2
Vindmøller i grupper på 3 skal placeres på en ret linje med samme indbyrdes afstand.

4.9.3
Vindmøller i grupper skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning, omdrejningstal, navhøjde og rotordiameter.

4.9.4
Den enkelte vindmølles totalhøjde må ikke overstige 80 meter, og forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være 1:1.

4.9.5
Vindmøller over 80 meter eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller er VVM-pligtige jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1, punkt 38.

4.9.6
Der må ikke i kommune- og lokalplanlægningen, inden for en radius af 500 meter omkring store vindmøller og omkring udlagte vindmølleområder, udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre undersøgelser har godtgjort, at der ikke er uacceptable visuelle, miljømæssige eller sikkerhedsmæssige gener forbundet hermed.

4.9.7
Vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens højde.

4.9.8
Ved placering af store vindmøller mindre end 2,5 km fra en eksisterende vindmølle eller fra et andet vindmølleområde, skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for uvæsentlig.

4.9.9
Eksisterende store vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder kan, under respekt for retningslinjerne for store vindmøller, udskiftes med nye og evt. større vindmøller.

4.9.10
Øvrige store vindmøller uden for de udpegede vindmølleområder kan ikke udskiftes.

4.9.11
Vindmøller må ikke opstilles nærmere skel mod jernbanestrækninger end totalhøjden plus 10 meter.

4.9.12
Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

4.9.13
I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysninger om de overordnede radiokædeforbindelser i kommunen kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Retningslinjer for husstandsvindmøller

Kommunen er positivt indstillet overfor husstandsvindmøller på højst 25 meter i det åbne land, i det omfang det kan indpasses i landskabet.

4.9.14
Husstandsvindmøller kan kun opstilles uden for de udpegede vindmølleområder. Husstandsvindmøller må være op til 25 meter høje.

4.9.15
Husstandsvindmøller kan efter konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme.

4.9.16
Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder kan tillades efter en konkret vurdering på baggrund af en landskabskarakteranalyse, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes, jf. afsnittet Landskabs-, natur- og kulturværdierne i det åbne land.

4.9.17
Der må ikke opstilles husstandsvindmøller i de internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Hvis der bliver placeret en husstandsvindmølle inden for en randzone på op til 800 meter fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv.

4.9.18
Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.

Generelle retningslinjer for vindmøller

4.9.19
Vindmøller må ikke opstilles nærmere skel mod jernbanestrækninger end totalhøjden plus 10 meter.

4.9.20
Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

4.9.21
I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysninger om de overordnede radiokædeforbindelser i kommunen kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

4.9.22
Vindmøller kan ikke opstilles tættere på statsvej end 1,0 gange møllens totalhøjde. I en afstand fra vejen på mellem 1,0 og 1,7 gange møllens totalhøjde, skal der foretages en konkret sikkerhedsmæssig vurdering af den enkelte mølles placering.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Erhvervsstyrelsen - radiokæder og vindmøller
 

Find det hurtigt

Natura 2000 - Naturhandleplaner

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk