FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Stier

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Stier
Redegørelse
Trafiksikkerhed
Trafikstøj
Trafikudlæg
Forsyning
Klimatilpasning
 

Stier

Hillerød Kommune har igennem mange år arbejdet på at skabe fysiske rammer, der tilgodeser cyklisterne.

Vi vil etablere og forbedre stisystemerne og sikre sammenhæng i kommunen og med de øvrige kommuner.

Indsatsen, med at skabe fysiske rammer der tilgodeser cyklisterne, er et arbejde, byrådet ønsker skal fortsætte. Færdsel til fods og på cykel understøtter sundhed og fysisk aktivitet og bidrager til et godt miljø.

Med udsigt til et stadigt stigende transportbehov, skal cykeltrafikken stimuleres yderligere i Hillerød Kommune for at begrænse væksten i biltrafikken og for at fremme en sund transportform.

I forhold til bilen rummer cyklen en række fordele. Den er mindre pladskrævende - en fordel i byen, hvor pladsen er begrænset - og gavner miljøet, og for den enkelte trafikant kan den daglige cykeltur være vejen til forbedret sundhed og rekreative oplevelser.

Konkret har Hillerød Kommune de seneste år gennemført større stianlæg uden for Hillerød by. Dette arbejde vil fortsætte med vurdering af stiforbindelse mellem Nødebo og Hillerød samt Ny Hammersholt og Hillerød de næstkommende år (udlæg til stier fremgår af Trafikudlæg), men herefter vil fokus blive rettet mod Hillerød by og vigtigheden af at sikre et trafiksikkert og sammenhængende cykelstinet i byen.

Bevægelsesstrategien sikrer nem adgang til at udfolde sig i naturen og i kultur-, fritids- og idrætslivet. Kommunens arbejde for en realisering af ringstierne, som er en del af bevægelsesstrategien, vil skabe et godt grundlag for at øge antallet af cyklister og gående.

For information om de rekreative stier henvises der til Grøn strukturplan, som du finder i boksen 'Find det hurtigt' i højre side.

Retningslinjer

4.3.1
Trafikstier og rekreative stier skal bindes sammen og supplere hinanden.

4.3.2
Hillerød Kommune vil tage udgangspunkt i de gående og cyklisterne, når nye byområder og byrum planlægges, og når eksisterende vej- og stistrækninger og byrum renoveres.

4.3.3
Ved udbygning og tilpasning af trafikstinettet sikres trafiksikker udformning, god fremkommelighed og tilgængelighed for alle.

4.3.4
Der skal arbejdes på en realisering af Ringstierne.

4.3.5
Stier, der udgør en del af ringstierne, skal planlægges i henhold til fastsatte strategier for stierne og i sammenhæng med det øvrige stinet.

4.3.6
Hillerød Kommune vil opstille handlingsplan for, hvordan Hillerød by kan tilbyde et sammenhængende stinet.

4.3.7
Da trafikveje kan virke som en barriere for krydsende fodgængere og cyklister, skal denne barriere mindskes særligt, hvor der færdes mange lette trafikanter.

4.3.8
Rekreative områder skal have god tilgængelighed for gående og cyklister.

4.3.9
Synligheden af stiruter fremmes ved tydelig skiltning.

 

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Bevægelse i alle planer
 

Find det hurtigt

Grøn strukturplan
Redegørelse Grøn strukturplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk