FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Trafikstøj

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Stier
Trafiksikkerhed
Trafikstøj
Redegørelse
Trafikudlæg
Forsyning
Klimatilpasning
 

Trafikstøj

Støj er uønsket lyd og er til daglig irritation for mange mennesker.

Miljøstyrelsen fastsætter vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra en række aktiviteter og en række forskellige områder.

Grænseværdierne skal sikre, at den overvejende del af borgerne opfatter støjen som acceptabel, hvis grænsværdierne overholdes. 

Det er byrådets mål, at planlagte boligområder overholder vejledende støjgrænser. Derudover er det byrådets mål, at planlægningen forebygger konflikter mellem områder udlagt til støjende aktiviteter, herunder støjende fritidsaktiviteter og støjfølsomme områder som boliger, og dermed medvirker til, at andelen af støjbelastede boliger i kommunen falder.

Retningslinjer

4.5.1
Støj skal så vidt muligt undgås eller dæmpes ved kilden. Støjende anlæg, virksomheder og aktiviteter skal placeres og drives, så de så vidt muligt ikke generer omgivelserne.

4.5.2
Ved udlæg af nye veje og ved udvidelse af eksisterende veje i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende regler for støj kan overholdes.

4.5.3
Hvor Miljøstyrelsens vejledende regler om støj overskrides i forhold til eksisterende boliger og anden støjfølsom anvendelse, skal der så vidt muligt gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af støjgenerne.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Miljøstyrelsen - støj

Find det hurtigt

Støjkortlægning

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk