FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 4. Infrastruktur og forsyning Trafik Trafikudlæg Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
Hillerød Syd
Trafik
Overordnet trafikprioritering
Kollektiv trafik
Stier
Trafiksikkerhed
Trafikstøj
Trafikudlæg
Redegørelse
Forsyning
Klimatilpasning
 

Redegørelse Vejudlæg

Infrastruktur udvikling – Stat
Motortrafikvejen, Isterødvejen, og stationen syd for Hillerød er statsejet og skal derfor udarbejdes og gennemføres af Vejdirektoratet if. § 23 i Landsplandirektivet Fingerplanen. Hillerød Kommune vil arbejde for, at opgraderingerne og udvidelserne af de udpegede overordnede veje vil ske, så biltrafikkens fremkommelighed sikres på det overordnede vejnet. Samtidig med at tilgængeligheden til byområderne bibeholdes for de bilister, der har et ærinde. Derfor har vi udlagt tracéer til disse i denne kommuneplan.

Infrastruktur udvikling – Hillerød
Hillerød Kommunes trafikplanlægning af kommunale veje vil primært være i kommunens nye byudviklingsområder Ullerød Nord og Hillerød Syd, hvor der skal planlægges et internt vejnet af forbindelsesveje og lokale veje. De skal i deres anlæg tage hensyn til både bilister og lette trafikanter, så begge får fremkommelighed og tilgængelighed prioriteret. Hver vejstræknings udformning vil i detailplanlægningen blive vurderet i forhold til stedet.

Derudover skal den trafikale betjening af byudviklingsområderne Ullerød Nord og Hillerød Syd i videst mulig omfang ske under hensyntagen til områdernes landskabelige kvaliteter. Vurderet ud fra landskabskarakteranalysen.

Placeringen af de sekundære og interne veje i Hillerød Syd er ikke præcist udpeget, da det vil ske ud fra en nærmere undersøgelse af blandt andet de landskabelige værdier og den endelige udformning af Hillerød Syd. Derfor er der endnu ikke udlagt konkrete udviklingsprojekter for dem. Dette vil ske i kommuneplantillæg eller lokalplanlægning.

Unødige biler ud af byen og nedsat udledning af CO2 lokalt
Ud- eller ombygning af udvalgte overordnede trafikveje skal sikre bilisternes fremkommelighed og tilgængelighed, så vi kan undgå trængselsproblemer og unødig trafikstøj samt luftforurening inde i byerne. Hillerød Kommune vil arbejde for en udvidelse af Isterødvejen og Amtsvejen samt forlængelsen af Overdrevsvejen til Helsingørmotorvejen, fordi det vil betyde et mere glidende trafikflow til/fra og omkring Hillerød. Disse tiltag vil også være med til at sænke den lokale CO2 udledning i byen, og dermed skabe et bedre bymiljø for borgere og besøgende. Det vurderes også at have en betydning for at kunne tiltrække nye virksomheder og nye borgere til byen.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk