FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Grundvand og drikkevand Indvindinger

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Redegørelse
Sårbare områder
Indvindinger
Redegørelse
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Indvindinger

Hillerød Kommune vil give nye og forlænge eksisterende indvindingstilladelser til erhvervsdrivende, markvandere og lignende i forhold til enhedsforbrug for vanding af afgrødetype m.m. Retningslinjerne, der benyttes til meddelelse af vandindvindingstilladelse, fremgår af Hillerød Kommunes Vandhandleplan.

Hillerød Kommune vil skabe overblik over, hvor mange ubenyttede brønde og boringer der er i kommunen.
Ubenyttede brønde og boringer giver direkte adgang til grundvandsressourcen, og der kan utilsigtet ske en masiv forurening af ressourcen, hvis der sker et spild tæt ved.

Hillerød Kommune vil derfor jf. Vandforsyningsloven påbyde lukning af brønde og boringer, der ikke længere benyttes til indvinding af drikkevand eller til lovlig indvinding til markvanding.

Ejendomme, som indvinder til eget og andres forbrug fra egen boring/brønd, skal foretage en forenklet kontrol af vandet fra egen boring/brønd.

Retningslinjer i Regionplan 2005 for anvendelse og beskyttelse af grundvandsressourcen, samt retningslinjer for indvinding af overfladevand fastholdes indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. Herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter at Vandplanen indeholder oplysninger om at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 §3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Retningslinjer

3.2.1
Der kan kun meddeles nye og forlængelse af eksisterende tilladelser til indvinding af overfladevand fra søer og åer, hvis den naturmæssige påvirkning er ubetydelig.

3.2.2
Der skal i forbindelse med ansøgning om nye eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser fremsendes dokumentation for, at den ønskede vandindvinding ikke påvirker overfladenære vandforekomster i området. Dette gøres ved, at der foretages en modellering af vandindvindingen i Hillerød Kommunes Grundvandsmodel.


 

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Hillerød Kommunes Vandhandleplan
Statens vandplaner

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk