FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Grundvand og drikkevand Indvindinger Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Redegørelse
Sårbare områder
Indvindinger
Redegørelse
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Indvindinger

Hillerød Kommune skal på baggrund af ansøgninger udarbejde forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser til indvindere i kommunen. Tilladelserne skal indeholde vilkår for overholdelse af vandplanerne og vil nogen steder måske betyde en begrænsning af indvindingsmængden. I Hillerød Kommunes Vandhandleplan I Regionplan 2005 er det defineret, hvilken indvindingsmængde der forventes at være nødvendig for at kunne have vand nok til de forskellige former for afgrøder, virksomheder, personer m.m.

Indvinding af drikkevand og vand til industrien kan påvirke de vandløb, der ligger i nærheden. Dette ses især i de indvindingsområder, hvorfra der oppumpes og eksporteres vand til forsyning af store bebyggede områder, og de områder der forsyner hovedstadsområdet (indvindes af Københavns Energi).

De erhvervsdrivende, der indvinder vand til markvanding, kan også påvirke de vandløb, der ligger i nærheden. I denne forbindelse afgøres påvirkningen bl.a. af den benyttede indvindingsborings dybde. Hvis der indvindes fra en kort boring, som tager vandet fra mere overfladenære lag, vil der ses en større påvirkning af omkringliggende vandområder og naturtyper.

Den årlige vandindvinding må ifølge vandplanerne ikke overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Det er beregnet sådan, at den udnyttelige grundvandsressource svarer til 35 % af grundvandsdannelsen.
Grundvandsstanden må ikke påvirkes så meget af menneskeskabte ændringer, at der sker en forringelse af tilstanden i tilknyttede vandområder, at de tilknyttede vandområder ikke kan opnå deres miljømål, eller at der kan ske signifikant skade på tørre naturtyper, der er direkte afhængige af grundvandsforekomsten. 

Vandplanernes retningslinjer er gengivet som bilag i Hillerød Kommunes Vandhandleplan.

Hvert vandværk i Hillerød Kommune indvinder vand fra mindst en boring. I vandværkernes indvindingstilladelser er det angivet, at der omkring hver boring skal etableres en beskyttelseszone på 10 meter.

Staten har lovfastsat, at der skal etableres en 25 meters sprøjte-, gødnings- og gødskningsfri zone omkring vandindvindingsboringer.

Hillerød Kommune skal via tilsyn på vandværkerne være med til at sikre, at der sker en beskyttelse af vandværkernes boringer.

Det er det enkelte vandværk, der er forpligtet til at orientere ejere af matrikler og nabomatrikler om, at der er en 25 meters beskyttelseszone på ejendommen. Der kan ifølge loven ansøges om kompensation for zonen af den person, der har boringen liggende på sin ejendom. Derudover kan det enkelte vandværk lave frivillige aftaler med naboejere om at begrænse brugen af sprøjtemidler m.m.

Hillerød Kommune fører tilsyn med, at der foretages vandanalyser af vand fra boringer og brønde, der benyttes til drikkevand. Det er et krav, at kommunalbestyrelsen tager stilling til analysefrekvensen for borgernes egne boringer. Der er tidligere taget en beslutning om, at vandet fra borgernes egne vandforsyninger skal analyseres hvert 3. år.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Statens vandplaner
Hillerød Kommunes Vandhandleplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk