FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Grundvand og drikkevand Sårbare områder

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Redegørelse
Sårbare områder
Redegørelse
Indvindinger
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Sårbare områder

Hillerød Kommune vil arbejde videre med at beskytte grundvandet og sætte fokus på de sårbare områder indenfor kommunen.

Hillerød Kommune arbejder for at begrænse belastningen af områderne nær vandværkernes boringer (vandværkernes beskyttelsesområde) samt andre områder med særligt følsomme drikkevandsinteresser.

Hillerød Kommune vil arbejde for, at vandplanernes foreslåede virkemiddel med at udpumpe rent grundvand for at undgå sommerudtørring af vandløb ikke kommer til anvendelse. I stedet vil kommunen give indvindingstilladelse med særlige vilkår til indvindinger, der kan give problemer med sommerudtørring af vandløb.

I forbindelse med påbud om spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land vil Hillerød Kommune arbejde for, at der ikke sker forskelsbehandling for de tilbageværende ejendomme set i forhold til de ejendomme, der allerede har modtaget påbud om spildevandsrensning.

Retningslinjer i Regionplan 2005 for anvendelse og beskyttelse af grundvandsressourcen, samt retningslinjer for indvinding af overfladevand fastholdes indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. Herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter at Vandplanen indeholder oplysninger om at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 §3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Retningslinjer

3.1.1
Vandværkerne skal efterleve de aftaler der er og bliver lavet i indsatsplanerne for de respektive vandværker.

3.1.2
Vandværker og andre der ønsker at etablere en ny vandindvinding, eller andet der kan påvirke grundvandsressourcen, skal benytte kommunens grundvandsmodel til en vurdering af projektets påvirkning af området.

3.1.3
Områderne omkring vandværkernes indvindingsboringer skal sikres ved, at der foretages beregning af vandværkets BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder). Indtil denne beregning er foretaget, vil vandværkets tidligere kildepladszone være gældende som vandværkets beskyttelsesområde.

3.1.4
Inden for sårbare eller nitratfølsomme grundvandsområder samt vandværkernes beskyttelsesområder må der ikke gives tilladelse til nedsivning af spildevand, med mindre der kan gøres rede for, at nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Statens vandplaner
Hillerød Kommunes Vandhandleplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk