FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Regnvand Regnvand i byen og på landet Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
Regnvand i byen og på landet
Redegørelse
Regnvand i nye byområder
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Regnvand i byen og på landet

De store regnskyl forårsaget af klimaforandringerne kan give oversvømmelser, da vores kloakker ikke er dimensioneret til store mængder regn inden for korte tidsintervaller. Derfor skal regnvandet ledes uden om kloakken til områder, hvor der er mulighed for, at vandet bremses og opmagasineres ved fx at etablere regnvandsbassiner udformet som våde enge eller søer.

Regnvand skal nedsives i det omfang det er muligt, men dårlig nedsivningsjord og høj grundvandsstand kan betyde, at det ikke er muligt, og derfor må der findes andre løsninger til at håndtere regnvandet. Ved ekstremregn er nedsivning af regnvand ikke tilstrækkeligt, da jorden ikke kan optage de store regnmængder, og derfor sker der en overfladeafstrømning til lavtliggende områder.

Afledning af regnvand blev tidligere betragtet som et kvantitetsproblem, hvor det gjaldt om så hurtigt som muligt, at få vandet ledt væk fra de bebyggede arealer. Fremover skal regnvand i stedet betragtes som en positiv ressource i byen, som skal integreres i den fremtidige byplanlægning ved fx at bruge regnvandet til vanding og rekreative formål.

I forbindelse med løsning af regnvandsproblematikken er det muligt at skabe nye store naturområder med rekreativ værdi. Vandløbene vil som sidegevinst ikke så ofte udtørre til gavn for planter, dyr og fisk, der lever i åløbene.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Find det hurtigt

Spildevand

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk