FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Regnvand Regnvand i byen og på landet

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
Regnvand i byen og på landet
Redegørelse
Regnvand i nye byområder
4. Infrastruktur og forsyning
 

Regnvand i byen og på landet

Hillerød Kommune ønsker at skabe et mere grønt miljø i byen, hvor regnvandet genbruges rekreativt i stedet for at løbe i kloakken. Ved store regnskyl skal regnvandet kunne opsamles i bassiner og søer, inden det ledes videre til vandløbene.

Hillerød Kommune vil arbejde på at lede regnvandet væk fra kloakken i de områder af byen, hvor kloaknettet er mest belastet, og hvor der er risiko for oversvømmelser.

Hillerød Kommune vil fokusere på forsinkelse, opmagasinering og afledning af regnvand, så der kan laves foranstaltninger til, at risikoen for oversvømmelse af bebyggelse og afgrøder nedsættes.

Hillerød Kommune vil udpege arealer til håndtering af regnvand som led i klimatilpasning, som i videst muligt omfang skal indgå som rekreative elementer og naturområder i landskabet.

Retningslinjer

3.11.1
Befæstede arealer (arealer med flise- eller asfaltbelægning el.lign.) skal så vidt muligt begrænses og i stedet erstattes med grøn bevoksning eller belægninger og vejprofiler, der tillader nedsivning af regnvand.

3.11.2
Regnvand skal så vidt muligt ledes uden om kloakken og enten nedsives eller ledes til vandmiljøet.

3.11.3
Fremtidige kloakeringer af ejendomme skal så vidt muligt kun tilsluttes spildevand, mens regnvand håndteres lokalt.

3.11.4
Ved ekstremregn kan boldbaner og andre grønne arealer tages i brug som midlertidige forsinkelsesbassiner.

De Statslige Vandplaners retningslinjer for regnvand findes i Hillerød Kommunes vandhandleplan.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Hillerød Kommunes vandhandleplan
Statens Vandplaner

Find det hurtigt

Spildevand

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk