FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vådområder Lavbundsarealer

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Lavbundsarealer
Redegørelse
Kvælstof-vådområder
Fosfor-vådområder
Vandløb og søer
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Lavbundsarealer

Hillerød Kommune ønsker at bidrage til, at flere lavbundsarealer i fremtiden genskabes til vådområder for at øge naturkvaliteten og undgå iltsvind og algeopblomstring i Arresø og Roskilde Fjord.

De udpegede lavbundsarealer er særligt følsomme landbrugsområder, hvor der gives tilskud til ekstensiv drift med afgræsning og høslæt.

Hillerød Kommune vil arbejde for at hindre grundvandssænkning i lavbundsområderne og deres tilgrænsende områder, fordi det påvirker naturens tilstand, og fordi der ofte findes kulturhistoriske spor, der ødelægges ved udtørring.

Hillerød Kommune prioriterer de lavbundsarealer naturmæssigt højest, som ligger inden for kommuneplanens biologiske kerneområder og spredningskorridorer.

Hillerød Kommune reducerer de udpegede lavbundsarealer ved Sydbyen for at give mulighed for, at der kan anlægges et nyt hospital.

Retningslinjer

3.4.1
Alle lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdrift, og som forhindrer senere genopretning til vådområde eller andre naturområder. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer eller fordyrer etablering af vådområder i lavbundsarealerne.

3.4.2
I lavbundsarealer skal landbrugsdriften søges ekstensiveret og vandstanden hævet med henblik på at reducere næringsstofudvaskningen, forbedre forholdene for de vilde dyr og planter og skabe vandreservoirer for at imødegå klimaforandringer.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Biologiske kerneområder/ spredningskorridor


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk