FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer Dambrug Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Søer
Friluftsliv
Dambrug
Redegørelse
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Dambrug

Regulering af dambrug sker efter bekendtgørelsen om ferskvandsdambrug. Derudover skal et dambrug godkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og have vandindvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven.

Der er både naturinteresser, rekreative interesser og dambrugs-erhvervsmæssige interesser knyttet til vandløb og søer, hvilket betyder, at der ofte vil være modstridende ønsker til benyttelsen af vandområderne blandt de forskellige interessenter.

De væsentligste miljøpåvirkninger fra dambrugene er indvindingen af vand fra vandløb og kilder samt udledning af spildevand indeholdende næringsstoffer, organisk stof og miljøfremmede stoffer fra medicin.  

I dag reguleres dambrug på baggrund af deres udledninger til vandmiljøet eller som foderkrav. Hvad enten et dambrug reguleres efter udledning eller foder, skal miljøpåvirkningen fra et dambrug være minimal. 
Forekomsten af store mængder af organiske stoffer og næringsstoffer i spildevandet medfører dels et kraftigt iltforbrug dels en tilslamning af vandbunden, som forringer den biologiske vandløbskvalitet. Dambrugene kan imidlertid også medføre fysiske påvirkninger af de vandløb, de ligger tæt op ad. Det sker som følge af opstemning til vandindtag, regulering af den oprindelige vandløbsprofil, ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse m.m. De fleste dambrug tager dog højde for, at naturligt forekommende fisk kan passere udenom opstemningen og dambruget (via faunapassager).

Hillerød Kommune har ingen nuværende dambrug inden for kommunegrænsen. Langt størstedelen af søer og vandløb i kommunen er i dårligere tilstand end målsætningen i de statslige vandplaner, og derfor vil en øget miljøpåvirkning fra dambrug ikke være ønskelig.

Teknologiudviklingen inden for dambrug gør, at man ved at recirkulerer alt vand kan undgå at skulle ligge vandløbsnært. Derved kan dambrug fremadrettet lokaliseres i erhvervsområder.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Miljøbeskyttelsesloven
Vandforsyningsloven

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk