FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer Friluftsliv

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Søer
Friluftsliv
Redegørelse
Dambrug
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Friluftsliv ved søer og vandløb

Hillerød Kommune ønsker at sikre borgernes adgang til at dyrke friluftsliv i et rent og hygeinisk vandmiljø. Benyttelsen af vandmiljøet skal ske under hensynstagen til naturgrundlaget. Friluftsområderne i vandmiljøet er udpeget på kort. 

Retningslinjer i Regionplan 2005 for miljømål for vandløb og søer fastholdes, indtil der træder en Vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter, at Vandplanen indeholder oplysninger om, at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 § 3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Der er ikke planlagt ændringer i udpegningen af friluftsområder med tilknytning til vandmiljøet i denne planperiode. 

Hillerød Kommune vil i planperioden kortlægge de sundhedsmæssige aspekter, der er i forbindelse med overløb fra fælleskloak til vandmiljøet.

Hillerød Kommune vil arbejde for som minimum at sikre den nuværende tilfredsstillende badevandskvalitet i badeområdet for Esrum Sø.

Hillerød Kommune vurderer, at der ikke kan udpeges yderligere badeområder i søerne i denne vandplanperiode, da badeområder skal kunne leve op til en tilfredsstillende kvalitet inden 2015. Der forventes ikke en yderligere indsats for forbedret spildevandsrensning udover vandhandlingsplanens indsats i perioden 2014-2019.

Retningslinjer

Sejlads
3.9.1
Sejlads på søer sker efter tilladelse med enkelte ejere, hvis det ikke er i strid med beskyttelsesinteresser.

3.9.2
Sejlads uden motor på Pøle Å er kun tilladt fra Solbjerg Bro til udløbet til Arresø uden for fuglenes yngletid, dvs. fra 15. juli til 1. april.

Vedrørende sejlads på Arresø og Esrum Sø henvises til Naturstyrelsens hjemmeside.

Lystfiskeri
3.9.3
Lystfiskeri i søer og vandløb sker efter tilladelse med de enkelte ejere.

3.9.4
Lystfiskeri i Teglgårdssøen og øvrige kommunalt ejede gadekær/damme er tilladt ved erhverv af gyldigt fisketegn.

Vedrørende lystfiskeri i Strødam Engsø, Solbjerg Engsø, Arresø og Esrum Sø henvises til Naturstyrelsens hjemmeside.

Badevand
3.9.6
Der skal opsættes skilte med generel advarsel om, at badning frarådes ved opblomstring af giftige alger i forbindelse med badeområder.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Naturstyrelsen
 

Find det hurtigt

Friluftsområder

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk