FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer Friluftsliv Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Søer
Friluftsliv
Redegørelse
Dambrug
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Friluftsliv

Friluftsområderne i/ved/på vandmiljøet er i hovedtræk administreret enten af Naturstyrelsen Nordsjælland eller Hillerød Kommune. Naturstyrelsen er lodsejer af de store søer Arresø og Esrum sø i Hillerød Kommune, hvor der er friluftsaktiviteter.

Friluftsområderne tager udgangspunkt i landskab og natur, der rummer store oplevelsesværdier og er nogenlunde robust over for rekreative udfoldelser. Der er retningslinjer for benyttelsen af friluftsområderne for at varetage forskellige interesser, og der er retningslinjer for beskyttelsen af friluftsområderne for hensyn til både naturen, dyrelivet og borgeren.

Særligt forstyrrelser i form af aktivitet og støj kan være et problem i yngelsæsonen for fugle. Arresø har bl.a. ynglende havørn, rørdrum, rørhøg og vinand. Esrum Sø har bl.a. ynglende vinand.

Fiskeri med slæbende redskaber er desuden reguleret, da planter og dyr på søbunden kan ødelægges. Almindelig stangfiskeri vurderes ikke at have en negativ effekt.

Badning kan give slid på plantelivet både på land og under vandet.

Retningslinjer i Regionplan 2005 for miljømål for vandløb og søer fastholdes, indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter, at vandplanen indeholder oplysninger om, at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 § 3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Effekten af vandplanens Regionplanens indsats for at reducere antallet af overløb fra fælleskloak forventes at have en positiv effekt på det hygeiniske problem med bakterier og vira. Derudover vil den reducerede mængde næringsstoffer give anledning til færre opblomstringer af giftige alger og fedtemøg i vandmiljøet, hvilket forventes at forbedre vandmiljøet og de rekreative muligheder i næste planperiode.

Hillerød Kommune vurderer, at vandplanens Regionplanens indsatser for et bedre vandmiljø generelt vil medføre en øget hygiejnisk vandkvalitet i vandløb og søer, og dermed sikre den generelle brug til rekreative formål i overensstemmelse med de kultur- og naturmæssige udpegninger.

Udpegning af badeområder medfører kontrol af badevandet i perioden juni-september. En tilfredsstillende kvalitet måles på mikrobiologisk vækst, vækst af cyanobakterier, makroalger, kemiske stoffer, andre relevante organismer og affald. Såfremt der ikke er en tilfredsstillende kvalitet, kan der udstedes midlertidigt badeforbud.

Badning frarådes ved skiltning i forbindelse med opblomstring af alger. Hillerød Kommune kan opsætte skilte andre steder end ved badeområdet, da hunde og børn ofte leger i vandkanten og er i risikogruppen for indtagelse af eventuelle giftige alger.

Arresø har et generelt badeforbud på grund af giftige alger og en høj pH-værdi i sommersæsonen.

Hillerød Kommune har ét badeområde i Esrum Sø, hvor borgerne bader, og hvor der i den forbindelse er opsat borde og bænke. Esrum Sø har i perioder problemer med opblomstring af giftige alger, ligesom der kan være problemer med étårige alger. Problemerne med alger skyldes et højt næringsstofniveau i søen. 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Find det hurtigt

Friluftsområder

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk