FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer Søer Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Søer
Redegørelse
Friluftsliv
Dambrug
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Søer

Retningslinjer i Regionplan 2005 for miljømål for søer fastholdes, indtil der træder en Vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter, at Vandplanen indeholder oplysninger om, at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 § 3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Hillerød Kommune har målsatte søer i 2 vandplaner. For hovedvandopland Øresund og for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord. Søer skal mindst opnå god eller høj økologisk tilstand. Vandplanerne stiller krav om, at søers målsætning opnås ud fra virkemidler som ændret sørestaurering.

De generelle retningslinjer i naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljømålsloven m.v., udgør reglerne for beskyttelse af søer. I tilknytning til disse bestemmelser er der i vandplanen beskrevet en række retningslinjer, der i henhold til naturbeskyttelsesloven understøtter det indsatsprogram med supplerende foranstaltninger, der er beskrevet i vandplanerne for at opnå ”god/høj økologisk tilstand” i søer. For retningslinjerne henvises til de kommunale vandhandleplaner.

Retningslinjerne har bindende virkning overfor Hillerød Kommune og andre myndigheders fysiske planlægning og administration, også i relation til behandling af konkrete sager inden for hovedvandoplandene.

For spildevandsområdet kan retningslinjerne ses under afsnittet Infrastruktur og Forsyning.

Hillerød Kommune har, ud over de statslige retningslinjer, udarbejdet yderligere retningslinjer på spildevandsområdet for søer. Retningslinjerne er indarbejdet i Hillerød Kommunes Spildevandsplan 2013 for at sikre det administrative grundlag til at arbejde videre med kommuneplanens mål. Retninglinjer i øvrigt henvises til miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven m.m.

De statslige vandplaner er implementering af EU´s vandrammedirektiv, hvor målsætningen er, at alle vandområder skal opnå god økologisk tilstand. Hillerød Kommune er omfattet af 2 statslige vandplaner 2010-2015. Størstedelen af Hillerød Kommune er omfattet af vandplanen med hovedvandopland til Isefjord og Roskilde Fjord. En mindre del af Hillerød Kommune er omfattet af vandplanen med hovedvandopland Øresund.

De statslige vandplaner indeholder retningslinjer med målsætningen om at opnå bedre vandkvalitet af søer, bl.a. ved at reducere mængden af næringsstoffer og forurenende stoffer i søer. Vandplanerne stiller krav om, at søers målsætning opnås ud fra virkemidler som ændret sørestaurering. Ifølge de statslige vandplaner er opfyldelse af målsætningen for søerne i Hillerød Kommune udskudt til næste vandplanperiode på grund af manglende oplysninger om den nuværende tilstand. Kommunerne har udarbejdet handleplaner på baggrund af de statslige vandplaner, men idet der ikke er konkrete indsatser på søer i første planperiode til opnåelse af målsætningen om god økologisk tilstand, har Hillerød Kommune ikke foretaget en prioritering af indsatser. For yderligere oplysninger henvises til de kommunale vandhandleplaner. 

Mange søer er som udgangspunkt kategoriseret efter, hvor god eller dårlig en økologisk tilstand de er i. De fleste søer er i dårligere tilstand end målsætningen i de statslige vandplaner. Flere af søerne i Hillerød Kommune er blevet for næringsrige til, at der kan befinde sig et alsidigt dyre og planteliv som følge af dyrkning og byudvikling. Arresø har en dårlig økologisk tilstand, hvor Esrum Sø har en høj økologisk tilstand.

Arresø, Esrum Sø, Strødam Engsø og Alsønderup Enge får stadig tilført spildevand fra overløb direkte og indirekte fra fælleskloak. og næringsstoffer fra landbruget. Særligt  Indsatsen for at reducere antallet af overløb fra urenset spildevand fra fælleskloak vurderes at ville forbedre flora og fauna særligt i Esrum Sø i 2. planperioden. Esrum Sø har udledning fra overløb i Nødebogrøften fra fælleskloak, ligesom der er udledninger fra andre mindre overløb til Esrum Sø. Kortlægning og måling af overløbet fra fælleskloak til Nødebogrøften vil blive igangsat i 1. planperiode af vandplan 2010-2015. 

Især Strødam Engsø vurderes at få reduceret den direkte tilledning af organiske stof og miljøfarlige stoffer (miljøfarlige stoffer er omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet) fra reduceret overløb fra Hillerød By til Pøle Å  inden 2019. Dermed reduceres den direkte tilførsel af slam til bunden. I en del søer og vandhuller er vandkvaliteten også dårlig på grund af øget næringstofbelastning i forbindelse med fodring af ænder.

For at fremskynde en forbedret tilstand og opnå god økologisk tilstand i søerne, kræver det yderligere indsats med nedsat tilførsel af næringsstoffer fra tag- og overfladevand samt fra landbrug såvel som restaureringer i søerne. 

Med Spildevandsplanen 2013 vil Hillerød Kommune gennemføre indsatser overfor tilførsel af spildevand fra det åbne land ligesom der med Landbrugsloven reguleres tilførsel af næringsstoffer fra landbruget i forbindelse med nye miljøgodkendelser.

Søer i Hillerød
I Hillerød Kommune ligger en del af Esrum sø, som er Danmarks vandrigeste sø, og en del af Arresø som er Danmarks største sø. 

I forbindelse med Pøle Å er der 3 ikke målsatte; engsøer Strødam Engsø, Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge. Søerne ligger hhv. helt og delvist inden for Hillerød Kommune. Strødam Engsø, Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge blev etableret i Pøle Å-systemet i 90'erne med henblik på at tilbageholde en stor del af næringsstoffer til Arresø. Formålet var at forbedre vandkvaliteten i Arresø og Roskilde Fjord. Arresø har modtaget meget byspildevand, næringsstoffer fra landbruget samt spildevand fra spredt bebyggelse. Målinger i dag giver anledning til at tro, at de 3 engsøger ikke længere kan tilbageholde næringsstoffer, idet puljen af næringsstoffer i søerne er blevet for stor, så søerne i stedet frigiver næringsstoffer. Det er ikke hensigtsmæssigt for hverken engsøerne, Pøle Å, Arresø eller Roskilde Fjord. 

I Hillerød by ligger Teglgårdssøen og Frederiksborg Slotssø. Teglgårdssøen er del af et større system af søer, der bidrager med vand til Frederiksborg Slotssø, hvis vandstand reguleres for at fundamentet under Frederiksborg Slot, som er lavet af egestolper, altid står under vand. Der er foretaget en stor indsats for at fjerne tilførslen af byspildevand til Frederiksborg Slotssø, Teglgårdssøen og Arresø, men efter mange års tilledning indeholder søerne stadig store interne puljer af næringsstoffer ophobet i søbunden, der påvirker søernes tilstand i dag.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Statens vandplaner
  Hillerød Kommunes Vandhandleplan
Hillerød Kommunes Spildevandsplan
Vandløbsloven
Miljøbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk