FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer Søer

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Søer
Redegørelse
Friluftsliv
Dambrug
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Søer

Hillerød Kommune vil forebedre søerne, så de opnår et alsidigt dyre- og planteliv. Mængden af næringsstoffer og forurenende stoffer i søer skal reduceres for at øge naturkvaliteten og for at undgå algeopblomstring og iltsvind om sommeren.

Hillerød Kommune vil arbejde på at udføre naturforbedrende projekter, hvor søer indgår. Hillerød Kommune vil bevare og forbedre søerne med henblik på at opnå et alsidigt dyre- og planteliv.

Retningslinjer i Regionplan 2005 for miljømål for søer fastholdes, indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter, at Vandplanen indeholder oplysninger om, at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 § 3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Hillerød Kommune vil bevare søer med et særligt værdifuldt dyre- og planteliv og andre værdier så som naturhistoriske, kulturhistoriske, landskabelige eller badeanvendelse. Hillerød Kommune vil forbedre vandkvaliteten i de søer, der ikke lever op til målsætningen i de statslige vandplaner Regionplanen, så de opnår et alsidigt dyre- og planteliv.

Indsatsen på spildevandsområdet for Esrum Sø er udsat til 2. planperiode. Hillerød Kommune vil fremskynde kortlægning og måling på udledninger fra overløb fra fælleskloak i oplandet til Esrum sø, da søen bruges rekreativt som badesø, samt til sejlads og firskeri.   søer vil være længst tid om at opfylde miljømålene i vandplanen.

Retningslinjer

3.8.1
Trafikbelastet vejvand skal i videst mulig omfang renses/filtreres langs vejen, inden udledning til søer.

3.8.2
Der kan ikke udledes spildevand til søer/moser uden afløb.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Danmarks Miljøportal
Statens vandplaner
  Hillerød Kommunes Vandhandleplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk