FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer Vandløb Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Redegørelse
Søer
Friluftsliv
Dambrug
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Vandløb

Hillerød Kommune vil bevare vandløb med et særligt værdifuldt dyre- og planteliv og andre værdier så som naturhistoriske, kulturhistoriske og landskabelige. Hillerød Kommune forventer at gennemføre mange vandløbsprojekter i de kommende år for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og opnå en øget biodiversitet (alsidigt dyre og planteliv). Bl.a. på baggrund af de statslige vandplaner.

Retningslinjer i Regionplan 2005 for miljømål for vandløb og søer fastholdes, indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter, at Vandplanen indeholder oplysninger om, at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 § 3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

De statslige vandplaner er implenentering af EU´s vandrammedirektiv, hvor målsætningen er, at alle vandområder skal opnå god økologisk tilstand. I Hillerød Kommune er der målsatte vandløb, der ikke opfylder miljømålene fra vandplanen for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjords 1. planperiode 2010-2015. Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der er fastlagt krav om nye tiltag på vandløbsstrækninger i Hillerød Kommune. Hillerød Kommune skal på disse vandløb gennemføre indsatser for at opnå målsætningen om mere naturlige vandløb med øget biodiversitet og bedre vandkvalitet på de vandløb.

For alle vandløb gælder bestemmelser for benyttelse og beskyttelse. Ifølge vandløbsloven er det bestemmelserne til afledning af vand og til foranstaltninger på vandløb, der skal foregå under hensynstagen til miljømæssige krav til vandkvaliteten. På vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 må der desuden ikke foretages ændringer i tilstanden af disse, ud over sædvanlig vedligeholdelse, uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

For retningslinjer for alle vandløb henvises til vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven m.m. i forbindelse med vandløbsrestaurering, vandløbsregulering, ændret vedligeholdelse i åbne vandløb, indgreb i vandløbenes fysik, faunaspærring, renovering/omlægning af rørlagte vandløb, vedligeholdelse af rørlagte vandløb og dræn m.m.

Hillerød Kommune er omfattet af 2 statslige vandplaner. Størstedelen af Hillerød Kommune er omfattet af vandplanen med hovedvandopland til Isefjord og Roskilde Fjord. En mindre del af Hillerød Kommune er omfattet af vandplanen med hovedvandopland Øresund.

De statslige vandplaner indeholder retningslinjer med målsætningen om at opnå god økologisk tilstand i vandløb, bl.a. ved at reducere mængden af næringsstoffer og forurenende stoffer og den hydrauliske belastning i vandløb.  I første planperiode, 2010-2015, er vandløbsindsatser i Hillerød Kommune kun omfattet vandløb fra vandplanen for hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord. Målsætningen for de enkelte vandløbsstrækninger fremgår af de kommunale vandhandleplanerne, med prioritering af indsatskrav på udpegede vandløbsstrækninger i Hillerød Kommune, på baggrund af de statslige vandplaner. For retningslinjerne for vandløb omfattet af vandplanerne henvises til de kommunale vandhandleplaner.

For spildevandsområdet kan retningslinjerne ses under afsnittet Infrastruktur og Forsyning.

Målsatte vandløb er kategoriseret efter, hvor god eller dårlig økologisk tilstand de er i. Den økologisk tilstand er fastsat ud fra smådyrsfaunaen, der bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Faunaindeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den bedste. Kravet om god økologisk tilstand er for de fleste vandløb sat til faunaklasse 5. De fleste vandløb i Hillerød Kommune er i dårligere tilstand end målsætningen i de statslige vandplaner.

Målsætningen for de naturlige vandløb i Hillerød Kommune, der er omfattet af vandplanen om at opnå god økologisk tilstand, svarer til faunaklasse 5.

Vandplanerne stiller krav om, at vandløbenes målsætning skal opnås ud fra virkemidler som ændret vedligeholdelse, fysisk forbedring, genåbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer. Indsatser der skal forbedre forholdene for et alsidigt dyre- og planteliv i vandløbene. For vandløb omfattet af de statslige vandplaner med konkrete målsætninger og indsatskrav, henvises til de kommunale vandhandleplaner.

For en stor del af vandløbene vil det være nok at ændre vandløbsvedligeholdelsen. Der kan være tale om helt eller delvist ophør med vandløbsvedligeholdelsen. For nogle vandløb vil det dog være nødvendigt at supplere den ændrede vedligeholdelse med vandløbsrestaurering med henblik på at opnå miljømålet. Vandløbsrestaureringen vil i første planperiode bestå af mindre restaureringstiltag, såsom udlægning af gydegrus og sten og bearbejdning af brinker og profil på egnede steder, mens egentlige genslyngninger kun undtagelsesvis kan komme i betragtning i forbindelse med åbning af rørlagte vandløb og omkring en tidligere spærring. For rørlagte vandløbsstrækninger skal disse åbnes, og i den forbindelse vil der skulle ske en større eller mindre restaurering af strækningen. Fjernelse af fysiske spærringer skal ske de steder, hvor der er en fysisk barriere for spredning af fisk og smådyr. Der er ikke krav om fjernelse af spærringer i 1. planperiode i Hillerød Kommune. For yderligere beskrivelse henvises til de kommunale handleplaner.

Hillerød Kommune har i de kommunale vandhandleplaner lavet en prioritering af de statslige indsatskrav på vandløb. Prioriteringen af vandløb har ført til en rækkefølge med forventet tidspunkt for igangsættelse og udførelse af indsatserne på de vandløb, der er opstillet i vandplanen, på baggrund af en konkret vurdering ud fra valgte kriterier beskrevet i de kommunale vandhandleplaner. En endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. 

I Hillerød Kommune findes 3 af Nordsjællands bedste vandløb med høj økologisk tilstand, hvilket svarer til faunaklasse 7, hhv. Følstrup Bæk, Bremerholm Bæk og Skelbækken. Hovedparten af de målsatte vandløb har dog en moderat økologisk tilstand, hvilket svarer til faunaklasse 4. En mindre del af vandløbsstrækningerne har en ringe eller dårlig økologisk tilstand, faunaklasse 3 og 2. 

De væsentligste årsager til at vandløbene har en for dårlig tilstand er, at de stadig får tilført spildevand fra det åbne land, overløb fra fælleskloak og næringsstoffer fra landbruget. Samtidig er flere vandløb rørlagte eller har spærringer, der forhindrer passage for vandløbsfaunaen. Flere vandløb er rettet ud, så de er blevet unaturligt lige med dårlige fysiske forhold. Flere vandløb bliver vedligeholdt og oprenset for meget til, at der kan etableres et alsidigt plante- og dyreliv.

En indsats for at reducere antallet af overløb fra urenset spildevand fra fælleskloak vurderes, at ville forbedre kvaliteten af flora og fauna i vandløbene. i vandplanperioden. Indsatsen bør i henhold til retningslinjerne i vandplan 2010-2015 prioriteres sideordnet ud fra vandløb med den højeste DVFI-målsætning først.

For at imødegå hydrauliske problemer i vandløbene arbejdes der på, at udledninger til dræn, vandløb og separate regnvandsledninger forsinkes ned til naturlig afstrømning. hvilket vil sige, at afledningen vil blive droslet ned til maksimalt 0,5 liter pr. sekund pr. reduceret ha, såfremt der ikke ligger en modelberegning på, at en anden størrelse udledning kan lade sig gøre.

Med Spildevandsplan 2013 vil Hillerød Kommune gennemføre yderligere tiltag. Spildevandsplanen indeholder kortlægning af hydrauliske problemer fra regnvandsudledninger, kortlægning af forurenende stoffer (miljøfarlige stoffer omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet) fra spildevand i vand og sediment og klimatisk relaterede problemer på vandløbsområdet. Påvirkning fra spildevandsudledninger i vandløb er primært indholdet af spildevandets indhold af iltforbrugende organisk stof.

Vandløb i Hillerød Kommune
Der er omkring 120 km offentlige vandløb i Hillerød Kommune, dvs. vandløb der er regulativsatte, og som kommunen vedligeholder. At et vandløb er regulativsat betyder, at det er omfattet af et regulativ, der fastsætter fysiske forhold samt vedligeholdelse og pligter i vandløb. Regulativer indeholder således bestemmelser om vandløbs skikkelse og dimensioner, bygværker, bredejerforhold, vedligeholdelse, tilsyn, administrative forhold m.v. 
Hillerød Kommune har ikke nogen forbindelse til kysten, og er derfor afhængig af vandløbssystemerne over kommunegrænserne for at aflede overfladevand.

Vandløb i Hillerød Kommune varierer fra små bække med gode fysiske forhold med godt fald, slyngning, stenet bund og en høj biodiversitet til afvandingskanaler med dårlige fysiske forhold, lige forløb med ringe fald, blød bund og en lav biodiversitet.

Hillerød Kommune har 2 hovedvandløbssystemer, Pøle Å-system og Havelse Å-system. Pøle Å gennem Hillerød by, videre nordvest langs Gribskov og gennem dele af Gribskov Kommune for at ende i Arresø. Pøle Å er det vigtigste vandløb for afledning af vand fra Hillerød by. Havelse Å afvander den sydlige del af Hillerød Kommune og har tilløb fra Allerød Kommune. Havelse Å har sit udløb i Roskilde Fjord.

Desuden er der i Hillerød Kommune Æbeltholt Å-systemet, der afvander til Arresø, samt enkelte vandløb der afvander til Esrum sø, og dermed har udløb til Kattegat via Esrum Å.
Endelig er der et enkelt vandløb, Karlebogrøften, der løber til Nivå og dermed har udløb til Øresund.

Foruden de offentlige vandløb er der mange private vandløb inkl. grøfter og rørledninger i Hillerød Kommune. De private vandløb vedligeholdes af de respektive lodsejere. 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Vandløbsloven
Miljøbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven
Statens Vandplaner

Find det hurtigt

Hillerød Kommunes Spildevandsplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk