FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer Vandløb

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Redegørelse
Søer
Friluftsliv
Dambrug
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Vandløb

Hillerød Kommune vil forbedre vandløbene, så der er grundlag for et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Hillerød Kommune vil lave naturforbedrende projekter i vandløb, hvor der foretages en afvejning af de interesser, der knytter sig til vandløbene. Forbedring af fysiske forhold i vandløb kan gøres ved fjernelse af spærringer, reduceret grødeskæring og oprensning, åbning af rørlagte vandløb og ved genslyngning af vandløb tilbage til oprindelige forhold med en mere naturlig hydraulisk belastning.

Hillerød Kommune vil forbedre vandkvaliteten ved at reducere den hydrauliske belastning, mængden af næringsstoffer og forurenende stoffer til vandløbene.

Hillerød Kommune vil udover de kommunale vandhandleplaner Regionplan 2005 for vandløb iværksætte naturforberende vandløbsprojekter samt undersøge og kortlægge de fysiske forhold samt flora og fauna.

Hillerød Kommune vil udover indsatserne i den kommunale vandhandlingsplan Regionplan 2005 sætte fokus på udledninger fra trafikbelastede arealer for yderligere at reducere tungmetaller, olie og benzin til vandløbene. Ligeledes vil der i planperioden blive arbejdet på klimatilpasning, således at mængden af overløb fra fælleskloak ikke øges udover vandplanernes Regionplan 2005s kvalitetskrav til organisk stof for vandløb med god eller høj økologisk tilstand.

Hillerød Kommune arbejder på at forsinke udledninger til dræn, vandløb og separate regnvandsledninger til naturlig afstrømning.

Retningslinjer

Retningslinjer i Regionplan 2005 for miljømål for vandløb fastholdes, indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter, at Vandplanen indeholder oplysninger om, at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 § 3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens Vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Hillerød Kommune har, ud over de statslige retningslinjer retningslinjer fra Regionplan 2005, udarbejdet yderligere retningslinjer på spildevandsområdet for vandløb. Følgende retningslinjer skal indarbejdes i Hillerød Kommunes Spildevandsplan 2013 for at sikre det administrative grundlag til at arbejde videre med kommuneplanens mål. For retninglinjer i øvrigt henvises til vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven m.m.

3.7.1
Forurenet vejvand skal i videst mulig omfang renses/filtreres langs vejen inden udledning til dræn og vandløb.

3.7.2
Tag- og overfladevand skal forsinkes til naturlig afstrømning ved udledning til regnvandsledning eller vandløb.

3.7.3
Anlæg, der leder ud til regnvandsledninger, dræn og vandløb, skal kunne håndtere en 5 årsregn uden overløb.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Vandløbsloven
Miljøbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven
Danmarks Miljøportal
Statens Vandplaner 
 

Find det hurtigt

Spildevand
Hillerød Kommunes Spildevandsplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk