FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 3. Blå struktur Vandløb og søer

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
Statens vandplaner
Hillerød Syd
Grundvand og drikkevand
Vådområder
Vandløb og søer
Vandløb
Søer
Friluftsliv
Dambrug
Regnvand
4. Infrastruktur og forsyning
 

Vandløb og søer

Vandløbsinteresserne i Hillerød Kommune favner både afledning af vand og beskyttelse af mangfoldig flora og fauna. Det er en svær balance, hvor vandløb og søer i Hillerød Kommune gennem tiden er blevet belastet med udledning af forurenende stoffer og næringsstoffer fra byspildevand, landbrug samt spredt bebyggelse. Det har medført en negativ effekt på det alsidige plante- og dyreliv i henholdsvis vandløb og søer. 

Yderligere er vandløbene blevet påvirket ved reguleringer, spærringer, rørledninger, vandindvinding og intensiv vedligeholdelse. I forbindelse med byudvikling er der ændret på de hydrauliske belastninger af vandløbene, så der kan forekomme oversvømmelser og nedbrydning af vandløbsbrinker. 

I søerne har næringstofbelastningen flere steder ført til øget algevækst, der forårsager bortskygning af bundplanter med iltsvind samt forringelse af dyre- og plantelivet i søerne til få dominerende arter.

Der er foretaget en forbedring ved reduceret udledning af forurenende stoffer og næringsstoffer fra byspildevand, landbrug og spredt bebyggelse, samt forbedring af de fysiske forhold og mere miljøvenlig vedligeholdelse, men der er fortsat behov for at forbedre vores vandløb og søer med henblik på at opnå et alsidigt dyre- og planteliv. 

Der er krav fra de statslige vandplaner om, at vandløb og søer skal opfylde miljømålet om god økologisk tilstand samt sikre forebyggelse af eventuelle forringelser af vandområderne.

Retningslinjer i Regionplan 2005 for miljømål for vandløb og søer fastholdes, indtil der træder en vandplan for vanddistriktet i kraft efter lov om miljømål mv. herefter bortfalder retningslinjerne automatisk, men det forudsætter, at Vandplanen indeholder oplysninger om, at den træder i stedet for retningslinjerne i Regionplan 2005, jf. lov 571/2005 § 3, stk.5. Retningslinjerne findes i Regionplan 2005. Afsnittet vil blive konsekvensrettet med et kommuneplantillæg, når statens vandplaner træder i kraft. Se afsnit: Statens vandplaner.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Statens vandplaner
Hillerød Kommunes Vandhandleplan


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk