FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Beliggenhed af byformål Byroller

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Byroller
Redegørelse
Offentlige institutioner
Uddannelse
Nyt Hospital Nordsjælland
Boliger
Erhverv
Stationsnærhed
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Byroller

Byerne i Hillerød Kommune har forskellige roller, der sikrer bysamfund i forskellige størrelser, der giver forskellige kvaliteter og dermed mulighed for, at borgerne indenfor kommunens grænser kan bo i et bysamfund, der svarer til den enkeltes ønsker og behov.

Hillerød Kommune ønsker aktivt at bidrage til en bæredygtig udvikling af kommunen. Gennem bæredygtig byudvikling skabes innovative og miljørigtige bymiljøer for fremtidens borgere, service og erhverv. Hillerød Kommune vil fremme brug af vedvarende energi og ønsker, at nyt byggeri opføres ud fra bæredygtige principper med fokus på energibesparende foranstaltninger.

Retningslinjer

1.4.1
I kommunecenter Hillerød skal de primære kommunale servicefunktioner, handel og erhverv, placeres. Det er her den primære byudvikling og fortætning skal ske. Hillerød bymidte skal have et pulserende byliv med blandede funktioner.

1.4.2
I Hillerød skal de store landskabskiler; Slotskilen, Kjeldsvangkilen og Præstevangkilen fastholdes og de indre grønne landskabsrum i Østbyen og Ullerødbyen udvikles, så der tilgodeses en større fauna- og floradiversitet.

1.4.3
Landskabskilen Salpetermosekilen vil med udviklingen af Hillerød Syd blive påvirket af byudvikling og skal tilpasses i forbindelse med den nærmere planlægning af området. 

1.4.4
Der skal sikres gode adgangsforhold i Hillerød til de store landskabskiler, og de indre landskabsrum skal danne rammen om aktiviteter for borgerne.

1.4.5
Skævinge fastholdes som sekundært kommunecenter med mulighed for detailhandel og byudvikling, og udviklingen af Skævinge bymidte skal ske efter de principper og retningslinjer, der fremgår af Bymidteplan for Skævinge

1.4.6
Byerne (de mindre byer med byzonestatus) er Alsønderup, Gadevang, Gørløse, Meløse, Ny Hammersholt, Nødebo, Nørre Herlev, Skævinge, Store Lyngby, Tulstrup og Uvelse. Hver deres særegenhed skal styrkes.

1.4.7
Udbygning af byerne skal ske indenfor rammerne af eksisterende byudlæg og under hensyn til kvaliteterne i bymiljøerne, så de er klart afgrænsede. Der kan efter nærmere vurdering udpeges centralt beliggende rammeområder i byerne, hvor der kan ske en fortætning med tæt-lav eller etageboligbebyggelse i 2-3 etager, og hvor det lokale handelsliv og privat service kan koncentreres.

1.4.8
Udvikling i byerne skal ske som en afrunding af bysamfundene af lokal karakter.

1.4.9
Ny bebyggelse i de mindre byer skal tilpasses den enkelte bys struktur og skal sikre et befolkningsgrundlag for basal service som skole, daginstitutioner og lokalt handelsliv. Desuden skal ny bebyggelse være i overensstemmelse med rækkefølgebestemmelserne.

1.4.10
Nye boliger skal supplere eksisterende boligsammensætning, så der skabes en vifte af boligformer i de mindre byer.

1.4.11
Landsbyerne (de små byer med landzonestatus) er Borup, Freerslev, Hammersholt, Harløse, Lille Lyngby, Lystrup, Nejede, Ny Harløse, Sigerslevøster, Strø, Strølille og Tjæreby.

1.4.12
Landsbyer skal fastholdes i landzone, og der kan eventuelt ske ”huludfyldning” med enkelte boliger i eksisterende husrækker, hvis det kan harmonere med landsbyens bebyggelsesstruktur. 

1.4.13
Der skal arbejdes på at forbinde byerne og landsbyerne med de omgivende landskaber og byer med både rekreative stier og transport stier.

1.4.14
Der skal arbejdes for at fartdæmpe gennemfartsveje i byerne og landsbyerne, så det bliver mere sikkert at færdes og trygt at bo.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Planloven
Fingerplan
  Regional udviklingsplan
  Statslige interesser
Lokalråd i Hillerød
Landsbyvisioner

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk