FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Beliggenhed af byformål Byroller Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Byroller
Redegørelse
Offentlige institutioner
Uddannelse
Nyt Hospital Nordsjælland
Boliger
Erhverv
Stationsnærhed
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Byroller

Hillerød Kommune har en halv snes lokalråd i landsbyerne og i bysamfundene tættere på Hillerød. Flere lokalråd har udformet en landsbyvision, som er deres vision om, hvordan deres by skal bevares, udvikles og forbedres. Lokalrådene har igennem arbejdet inddraget borgerne i deres område til at komme med forslag til, hvordan deres område skal være. Visionerne tager udgangspunkt i de enkelte lokalsamfunds særlige kvaliteter, muligheder og udfordringer. 

Hillerød Kommune har ved kommuneplanens udarbejdelse ikke modtaget landsbyvisioner fra alle lokalråd.

Nedenfor står de dele af visionerne, der har planmæssige referencer, listet op hver by og landsby for sig. Visionerne vil herefter være en del af grundlaget og et idékatalog for den videre planlægning i lokalsamfundene. De fuldstændige versioner af lokalrådenes landsbyvisioner kan findes i boksen 'Vi anbefaler også' øverst til højre.

Freerslev
Freerslev har et ønske om at trafiksikre Roskildevej, der deler byen i to, med bump og stærekasser.

Gørløse
Gørløse lokalråd ønsker en udvikling af byen med en forøgelse til max 2.500 indbyggere i år 2020, og den brede sammensætning af beboere er i fokus. Derfor er der et ønske om forskellige boformer som fx andelsboliger og oldekolle.

Samtidig ønsker Gørløse at være en levende by med tæt tilknytning til de omkringliggende byer og landsbyer. Lokalrådet kommer med forslag til at fredeliggøre den gamle hovedvej og placere butik ved stationen og omfartsvejen, så der kan være mulighed for torvedage og ophold langs hovedvejen.

Derudover ønsker Gørløse at blive bedre forbundet med naturen, de omkringliggende byer og resten af kommunen med kollektiv transport og sammenhængende stisystem. I den sammenhæng ønsker lokalrådet også at få genoprettet vådområderne omkring Gørløse.

Gørløse vil arbejde for bæredygtighed i byen med affaldssystem og fjernvarme.

Gørløse lokalråd ønsker muligheder for nye idrætsfaciliteter som en idrætshal, multibane og kunstgræsbane for at styrke byens sundhed. Svæveflyveklubben er et stort aktiv i Gørløse, som lokalrådet gerne vil fastholde.

Hammersholt
Hammersholt lokalråd har et ønske om, at der kommer en landlig cykelsti langs Hammersholt Byvej til Allerød. Samtidig ønskes det, at formindske den tunge lastbiltrafik gennem byen ved, at der bliver opstillet fartdæmpende cikaner på Hammersholt Byvej.

Hammersholt ønsker fortsat at fremstå som en afgrænset landsby ved både at bevare den grønne kile imellem Allerød og Hammersholt samt bevare jordene omkring Hammersholt som landsbrugsområde.

Børstingerød Mose er et værdifuldt grønt område i Hammersholts nære omgivelser, og beboerne vil støtte op omkring projekter som naturlegeplads eller andre rekreative ideer i området.

Ny og Gammel Harløse og Tjæreby 
Harløse lokalråd ønsker en større ensartethed i løsningerne for trafikdæmpning og fartgrænser i og mellem landsbyerne og Harløsevej.

Lokalrådet vil gerne inddrages i planlægningen af busruter, såfremt der skal ske ændringer i forhold til den nuværende situation.

Lokalrådet har forslag til, hvordan det eksisterende gode netværk af stier omkring byerne kan forbindes bedre indbyrdes og med den omkringliggende natur såsom Freerslev Hegn. 

Ny Hammersholt
Ny Hammersholt ønsker fortsat at fremstå som en afgrænset landsby med landbrug syd for byen, og dermed bevare den grønne kile mellem Hillerød Kommune og Allerød Kommune, så de geologiske landskabsformer i fremtiden ikke bliver sløret i området.

Store Dyrehaves gode adgangsforhold langs de gamle stendiger ønskes bibeholdt i fremtidig planlægning, da byens kant mod skoven både er historisk og smuk.

Ny Hammersholts centrum - Slettebjerget - er byens bynære grønne areal, hvor lokalrådet ønsker en udvikling af de tilknyttede faciliteter. Lokalrådet vil bibeholde Ny Hammersholt som en mangfoldig by tæt på Hillerød med mulighed for ældreboliger.

Ny Hammersholt ønsker at få anlagt cykelsti mod Allerød Kommune og Nyt Hospital Nordsjælland, samtidig med at de nuværende cykelruter bliver bedre skiltet og tilgængelige for folk, der ikke er så kendte i området. Derudover ønsker lokalrådet, at der fortsat er gode og sikre trafikale forhold omkring byens institutioner og fritidsaktiviteter.

Nødebo
Nødebo bliver delt af Nødebovej, der er kommunens 6. mest trafikerede vej. Nødebos lokalråd ønsker en reducering af den unødige trafik gennem byen ved at få videreført motortrafikvejen mod Gilleleje, fartdæmpe Nødebovej samt skabe opmærksomhed ved overgangene over vejen, så den bliver lettere at krydse, og byen dermed bliver mere samlet og tryg. Desuden ønskes en cykelsti til Grønnevang Skole via Stenholtvej og Jespervej.

Nødebo ønsker ved hjælp af et naturvidenscenter at styrke sin placering tæt på Gribskov og Esrum Sø i forbindelse med den kommende Nationalpark 'Kongernes Nordsjælland'. Det skal skabe opmærksomhed om brugen af naturen samtidig med at opfordre til bevægelse og frisk luft.

Desuden ønskes sommerhusområdet integreret i Nødebo som helårsbeboelse.

Nørre Herlev
Nr. Herlev ønsker en trafikal fredeliggørelse af landsbyen ved at finde en løsning for at undgå den gennemkørende trafik og få en sikker løsning for at komme til og fra stationen. Derudover ønsker Nr. Herlev etablering af sikker skolevej fra stationen til skolen samt til Nyt Hospital Nordsjælland og S-togsstation. Lokalrådet ønsker et stisystem til Attemosen for at få en lettere adgang til Attemosen og skovrejsningen ved Gørløse.

Lokalrådet ønsker en idrætshal ved Hanebjerg Skole og et forsamlingshus i den gamle stationsbygning. Derudover ønskes en generel forbedring af området ved Brødeskov Station og omkring branddammen, som er landsbyens samlingspunkt. 

Der er også et ønske om, at Nr. Herlev skal være en alsidig by med varierede boligtyper. Samt mulighed for adgang til skovarealet omkring byen. 

Sigerslevøster, Strø, Strølille og Borup
Landsbyernes ønske er at være sammenhængende med Gørløse via cykel- og gangstier, så det giver let tilgængelighed, der underbygger deres tætte tilknytning.

Skævinge
Skævinge vil gerne have fremhævet sin bystruktur med ringvejene, 1. ring - bycentrum, 2. ring - institutioner og idræt, 3. ring - erhverv. Skævinge ønsker at fungere som et byeksperimentarium, hvor der er fokus på bæredygtighed og byudvikling, samtidig med at kulturværdierne bliver bevaret. Lokalrådet vil arbejde for bæredygtighed inden for bygninger, energi, regnvand, varme og affald. Skævinge har en drøm om at være i front.

Skævinge lokalråd har desuden en vision om, at forholdene for idrætsparken bliver forbedret, og at der etableres skovrejsning, kondistier og forhindringsbaner i landskabet for at skabe et godt og sundt bymiljø. Yderligere vil Skævinge fremhæve muligheden for en fremtidig udvikling af området ved Strø Bjerge, så de bliver tilgængelige for borgere og besøgende.

Derudover har borgerne i Skævinge tanker om at udvide deres plejehjem til at få status som sundhedscenter, der indeholder plejehjem, aflastningspladser, hospice og forskellige servicefunktioner.

Tulstrup og Alsønderup
Tulstrup og Alsønderup lokalråd ønsker, at deres byer ved yderligere byudvikling skal fortsætte med at være aktive bosteder, der har plads til unge som gamle. Det ønskes ved, at der bygges tæt-lav, gårdhavehuse, ældre- og ungdomsboliger.

Tulstrup og Alsønderups klare afgrænsning og friholdelse fra landskabet ønskes bibeholdt. Samtidig ønsker begge byer mulighed for at blive bedre forbundet med Arresø og Gribskov med gang- og cykelstier, så de får større tilgængelighed til naturen.

Derudover er specielt den grønne kile ved Lyngbakken og rekreative områder vigtige for Alsønderups borgere, hvor Tulstrup derimod ser muligheder i at få et bynært rekreativt grønt område, når graveaftalen med grusgraven vest for byen ophører.

Inden for bygrænserne ønsker borgerne trafikdæmpning af gennemfartsvejene samt en forskønnelse af bytorvene, så det bliver trygt at færdes, og byerne får naturlige samlingssteder.

Uvelse og Lystrup
Uvelse og Lystrup ser sig selv som byer med en maks. hastighed på 40 km/t, der vil sikre gode vilkår for både bilister og bløde trafikanter. Lokalrådet har et ønske om, at byerne bliver bedre forbundet med de nærliggende byer og natur med cykelstier og gangstier – især til De grønne bakker og sø ved Langebjergvej.

Uvelse vil arbejde for og gerne være en del af planlægningen af udbygningen af byen på 100-150 nye boliger, så ønsket om så bredt som muligt udbud af boliger kan blive muligt.

Samtidig ønskes det også, at erhvervsområdet bliver udvidet, så byen kan fastholde sine virksomheder, da der er sket en stor omdannelse fra erhverv til bolig.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Lokalråd i Hillerød
Landsbyvisioner 

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk