FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Beliggenhed af byformål Offentlige institutioner

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Byroller
Offentlige institutioner
Redegørelse
Uddannelse
Nyt Hospital Nordsjælland
Boliger
Erhverv
Stationsnærhed
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Offentlige institutioner

Daginstitutioner
Hillerød Kommunes børnefamilier skal sikres let adgang til gode velfungerende daginstitutioner i deres nærområder, så hente og bringe afstandene bliver korte, og muligheden for at bruge gang og cykel bliver så god som mulig.

Retningslinjer

1.5.1
Børnefamilier skal i byernes boligområder sikres nærhed til daginstitutioner for at sikre sammenhængende nærmiljøer og fremme cykeltransport. 

1.5.2
Ved planlægning af ny byudvikling skal der ske konkret vurdering af behov for og placering af de nødvendige institutioner.

1.5.3
Når der reserveres arealer til daginstitutioner skal der foretages en konkret vurdering af behovet for friareal.

1.5.4
Når der opføres nye daginstitutioner, skal det sikres, at de opføres i en multifunktionel form, så de kan tilgodese flere anvendelsesmuligheder og/eller brugergrupper.

1.5.5
I forbindelse med udviklingen af Ullerød Nord skal planlægningen sikre mulighed for lokalisering af 1 integreret institution til områdets fremtidige børnefamilier.

 

Skoler
Hillerød Kommunes skoleelever skal sikres adgang til gode velfungerende skoler så vidt muligt i deres nærområder, så hente og bringe afstandene bliver korte, og muligheden for at bruge gang og cykel bliver så god som mulig.

Retningslinjer

1.5.6
Ved planlægning af Hillerød Syd skal der ske en nærmere vurdering af, hvordan det fremtidige skolebehov bliver, og hvordan det kan opfyldes. 

 

Boliger til særlige grupper
Boliger til ældre, handicappede m.v. betragtes ikke som offentlige institutioner, men som boligformål på linje med andre boliger, og kan derfor placeres i områder udlagt til boligformål. 

Sundhedscenter
Der skal opføres et fælles sundhedscenter for kommunens borgere, der skal gøre det muligt at samle alle funktionerne vedrørende sundhed under samme tag. Sundhedscenteret skal placeres centralt i Hillerød by med gode kollektive trafikale forbindelser, og hvor der kan opnås en sammenhæng med eksisterende funktioner.

Retningslinjer

1.5.7
Der skal lokaliseres et sundhedscenter ved Frederiksborg Centeret på Milnersvej (i Sportskilen).

 

Kulturelle institutioner
Der er ikke udlagt/udpeget nye arealer til kulturelle institutioner. Der er i de fleste centerrammeområder mulighed for kulturelle og sociale funktioner, og der vil i den fremtidige planlægning af Hillerød Syd blive mulighed for kulturelle institutioner. Se yderligere under afsnit om Turisme og Kultur.

Sportskilen
Ved Frederiksborgcenteret skal der forsat ske en samlet udvikling af idræts- og kulturelle aktiviteter målrettet kommunens og regionens indbyggere. Nye funktioner kan lokaliseres i området i overensstemmelse med helhedsplanen for sportskilen. Sportskilen vil i fremtiden blive en vigtig forbindelse mellem Hillerød by og den nye bydel Hillerød Syd. Det skal derfor på sigt afklares, hvordan denne vigtige rolle opfyldes gennem etablering af veje, stier og bygninger i området.  

Retningslinjer 

1.5.8
Helhedsplan for sportskilen skal danne udgangspunkt for den fortsatte udvikling af området. 

1.5.9
Området skal indgå i planlægningen af Hillerød Syd, og der vil i den forbindelse blive udarbejdet et nyt grundlag for udviklingen af sportskilen, der tager højde for den nye byudvikling og koblingen mellem områderne.   

 

Eksisterende Hillerød Hospital
I slutningen af den 12-årige planperiode forventes det eksisterende Hillerød Hospital at skulle omdannes til nye funktioner. Dog forventes omdannelsen først at ske, efter den næste kommuneplan er udarbejdet i 2016-17. Hvordan området kan udvikles mere præcist, forventes derfor at blive behandlet mere indgående med den næste kommuneplan. Den psykiatriske del forventes dog at fortsætte med at ligge i området også efter den 12-årige planperiode.

Retningslinjer

1.5.10
Det eksisterende hospital kan udvikles til hospitalsanvendelse inden for det gældende plangrundlag.

 

 1.5 Offentlige institutioner

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Turisme og kultur
Hillerød Kommunes Kultur-, idræts- og fritidspolitikker

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk