FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Detailhandel

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Redegørelse
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Detailhandel

Hillerød er Nordsjællands regionale detailhandelscenter. Denne rolle skal opretholdes og forstærkes ved at fastholde en detailhandelsudvikling af Hillerød bymidte på regionalt niveau. I særligt udvalgte områder med høj tilgængelighed til det overordnede vejnet skal der lokaliseres butikker med pladskrævende varer. Bydelscentre og lokalcentre skal sikre den lokale dagligvareforsyning og udvikles under hensyn til den overordnede detailhandelsstruktur i kommunen.

Retningslinjer
I overensstemmelse med kravene i Planloven fastlægges retningslinjer og rammer for udbygningen af detailhandlen.

1.11.1
Beliggenhed og afgrænsning af bymidter, bydelscentre og lokalcentre fremgår af retningslinjekort, og af rammekort og rammebestemmelser for de enkelte områder.

1.11.2
Afgrænsningen af bymidten i Hillerød og Skævinge fastholdes uændret.

1.11.3
Arealrammer for det samlede butiksareal inden for de afgrænsede områder, maksimale butiksstørrelser for den enkelte butik i de afgrænsede områder og fastlæggelse af bestemmelser for øvrige butikker og butikstyper uden for de afgrænsede områder fremgår af nedestående skema - klik på skema for større billede med noter samt angivelse af rammeområder.
Du kan se de generelle rammer for byggeri her.

1.11.4
Eksisterende butiksarealer fremgår af nedenstående skema.

Skema Eksisterende butiksarealer Butiksarealer 2007, m2
Hillerød Bykerne 44.870
Hillerød Bymidte i øvrigt 14.880
Møllebroområdet 0
Skævinge  2.405
Frederiksværksgade v/ Ullerød Brugs 2.025
Fredskovhellet  3.000
Ullerødbyen 0
Egedamscentret  1.050
Skansevej  1.400
Jespervej  1.085
Hillerødsholmsallé  705
Sophienborg  800
Milnersvej  1.125
Gørløse  200
Nødebo  430
Uvelse 685
Industrivænget (øst og vest) 17.490

Skema 'Eksisterende butiksarealer ekskl. pladskrævende varegrupper, 2007'.

De angivne arealrammer er fastlagt som bruttoetagearealer i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser og omfatter såvel nybyggeri som omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

1.11.5
Centerstruktur for detailhandel

Hillerød bymidte
Hillerød bymidte skal tilbyde et butiksudbud på regionalt niveau, for kommunens borgere, turister og forbrugere i Nordsjælland. Sammen med udviklingen af bymidtens kulturelle kvaliteter og et løft af kvaliteten i byens rum skal butikslivet kunne understøtte en fortsat udvikling af bymidtens attraktionsværdi. Det er derfor vigtigt, at der i Hillerød bymidte er mulighed for en fortsat udvikling af detailhandlen, således at der kan sikres et varieret og moderne butiksudbud inden for et koncentreret og overskueligt område, der har en let adgang for alle trafikarter. 

Hillerød bykerne med gågadeområderne skal være detailhandlens centrum med butiksenheder, der er med til at skabe såvel det brede som det specialiserede butiks- og vareudbud. I bykernen kan der indrettes butikker på op til 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker sammen med mindre møbelforretninger (maks. 500 m2).

For at sikre en fortsat udvikling af Hillerød bykerne som regionens detailhandelscentrum fastholdes den eksisterende ramme til nye udvalgsvarebutikker på 15.000 m2.

Rammen til nye dagligvarebutikker nedsættes til 1.000 m2.

Rammen til særligt pladskrævende butikker (møbler) fastholdes på 3.000 m2.

En del af Møllebroområdet ligger inden for bymidteområdet. Læs mere nedenfor. 

Møllebroområdet
Møllebroområdet skal fortrinsvis reserveres til større butikker, som skalamæssigt ikke er egnede til en placering i bykernens gågademiljø. 

Møllebroområdet er hovedsageligt placeret indenfor bymidten med et mindre område placeret umiddelbart udenfor.

I delområdet inden for bymidten kan der lokaliseres særligt større butikker – hovedsageligt møbler. Hensigten er, at butikkerne skal være af et forretningssegment, der specifikt retter sig mod boligen og indretningen af denne. Området er derfor tiltænkt butikker med varer der omfatter: boligudstyr, køkkener, møbler, tæpper, gardiner, hårde hvidevarer, store elektronikvarer (tv og pc), badeværelser samt byggematerialer.

Inden for det delområde, der ligger uden for bymidten, kan der alene placeres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer, dog ikke møbler. I dette delområde kan også lokaliseres fælles parkeringsfaciliteter for butikkerne i hele Møllebroområdet.  

Der er i Møllebroområdet en ramme på 30.000 m2 til udvalgsvarer og 40.000 m2 til særligt store udvalgsvarebutikker og møbelbutikker. 

Der kan maksimalt indrettes 8 butikker med et butiksareal på 500 - 750 m2. Der kan maksimalt indrettes 4 butikker med et butiksareal på 350 – 500 m2.  Udvalgsvarebutikker må i øvrigt ikke indrettes med et butiksareal mindre end 750 m2.

Der kan ikke lokaliseres dagligvarebutikker i Møllebroområdet.

Gode adgangsforhold for gående og cyklister skal sikres.

(I henhold til Planloven defineres møbelforretninger som udvalgsvarebutikker, hvis de ud over møbler sælger en vis andel udvalgsvarer. En stor møbelforretning på fx. 35.000 m2 vil derfor blive defineret som en udvalgsvarebutik på 35.000 m2, hvis den sælger over en vis mængde udvalgsvarer. Et eksempel herpå er møbelkæden Ikea's butikker i Danmark)

Hillerød bymidte i øvrigt
Inden for bymidten i øvrigt kan der etableres mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker, der primært betjener et mere begrænset lokalt opland end butikkerne i gågadeområderne.

Hillerød stationsområde
I stationsområdet kan der lokaliseres butikker, som forhandler dagligvarer samt mindre butikker med udvalgsvarer. Butikkerne skal tilbyde de mange rejsende i stationsområdet mulighed for daglige indkøb foretaget i tilknytning til deres rejse. 

Der udlægges ikke en ny ramme til butikker, men der findes én uudnyttet lokalplanlagt dagligvareenhed på 1.000 m2 og én på 550 m2.

Skævinge bymidte
I Skævinge bymidte skal ligge butikker, der sikrer den lokale butiksforsyning for byen og de mindre bysamfund i umiddelbar nærhed. I forbindelse med den fortsatte byudvikling ved Skævinge skal det vurderes nærmere, om der kan udlægges yderligere dagligvareenheder i byen.

I Skævinge bymidte kan der samlet set planlægges for nybyggeri og omdannelse til butiksformål inden for en ramme af 1.500 m2 til dagligvarer og 500 m2 til udvalgsvarer. Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte butik fastsættes til 2.000 m2 for dagligvarer og 500 m2 for udvalgsvarer.

Bydelscentrene i Hillerød
I bydelscentrene, der er afgrænset i kommuneplanrammerne, kan der lokaliseres butikker, der har den enkelte bydel som sit opland. Butikkerne kan indeholde et mere bredt udbud af indkøbsmuligheder med god trafikal tilgængelighed for gående, cyklister og med kollektiv trafik.

Der er tre bydelscentre i Hillerød:

 • ved Frederiksværksgade v/ Ullerød Brugs,
 • i Ullerødbyen (omkring Frederiksværksgade) og
 • ved Fredskovhellet.

Bydelscenteret på Frederiksværksgade ved Ullerød Brugs har en samlet ramme på 5.000 m2, den enkelte dagligvarebutik må være på maks. 3.500 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik må være på maks. 250 m2.

Bydelscenteret i Ullerødbyen har en samlet ramme på 2.000 m2, den enkelte dagligvarebutik må maks. være på 2.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik må være på maks. 250 m2.

Bydelscenteret ved Fredskovhellet har en samlet ramme på 3.000 m2, den enkelte dagligvarebutik må være på maks. 2.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik må være på maks. 250 m2.

Der må ikke lokaliseres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Lokalcentrene
I lokalcentrene, der er afgrænset i kommuneplanrammerne, lokaliseres butikker, der har det lokale boligområde eller mindre bysamfund som opland. Her kan der lokaliseres mindre dagligvarebutikker og små udvalgsvarebutikker, der dækker det daglige behov for indkøb i et lokalområde. Butikkerne spiller en væsentlig rolle for dagligvareforsyningen i boligområderne og de mindre bysamfund. 

Der er udlagt lokalcentre ved:

 • Egedamscenteret,
 • Jespervej (ved Møllebakken),
 • Skansevej (ved Tamsborgvej),
 • Hillerødholmsallé,
 • Milnersvej,
 • Sophienborg og
 • i Uvelse,
 • i Gørløse og
 • i Nødebo.

Lokalcentrene i Uvelse, ved Skansevej og Jespervej samt i Egedamscentret kan hver have et samlet butiksareal på maks. 1.500 m2. Den enkelte dagligvarebutik kan være på maks. 1.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik kan være på maks. 100 m2.

Lokalcentrene ved Hillerødholmsallé og Sophienborg samt i Nødebo og Gørløse kan hver have et samlet butiksareal på maks. 1.000 m2. Den enkelte dagligvarebutik kan være på maks. 1.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik kan være på maks. 100 m2.

Lokalcenteret ved Milnersvej kan opføres med et samlet butiksareal på op til 1.150 m2. Den enkelte dagligvarebutik kan være på maks. 1.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik kan være på maks. 100 m2.

Lokalcenteret i Gørløse udlægges med 1.000 m2 til dagligvarebutik ved Gørløse station. Lokalcenteret er endnu ikke etableret. 

Butikker i øvrige byer
Uden for centrene kan der etableres mindre enkeltstående butikker, der alene betjener en afgrænset del af en bydel eller en by. I Alsønderup, Gadevang, Nr. Herlev, Tulstrup, Ny Hammersholt, Store Lyngby og Meløse kan der etableres små butikker, der alene betjener disse områder. Dagligvarebutikker må maksimalt være 500 m2. Butikker der forhandler udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer må maksimalt være 100 m2.

Butikker med salg af egne produkter
I erhvervsområder, hvor der kan etableres produktionsvirksomheder, kan der i tilknytning til den enkelte virksomheds produktionslokaler tillades, at der indrettes mindre butikker til salg af egne produkter. Butiksarealet må normalt ikke overstige 20 % af virksomhedens samlede etageareal og må maksimalt være på 250 m2.

Butikker med pladskrævende varegrupper
Butikkerne, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, betjener et regionalt opland og har en god trafikal tilgængelighed for individuel trafik, hvilket vil sige en lokalisering i umiddelbar nærhed til det overordnede vejnet. De butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper er fortrinsvis lokaliseret inden for rammerne af erhvervsområderne i Hillerød Vest. Herudover kan der i Møllebroområdet ligeledes lokaliseres møbelbutikker.

Industrivænget
Inden for området omkring Industrivænget ønskes der ikke en yderligere lokalisering af detailhandel. Der udlægges derfor ikke ny ramme til nye butikker.

Rønnevang
I området kan lokaliseres butikker, der har et regionalt opland, og som har behov for en høj tilgængelighed for individuel trafik.

Inden for området kan der kun opføres eller indrettes butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer (undtagen møbelbutikker). Der kan ikke opføres særligt store udvalgsvarebutikker.

Der udlægges ikke ny ramme I Rønnevang Nord og Syd.

Tolvkarlevang
I området kan lokaliseres butikker, der har hele regionen som opland. 

Lokaliseringen ved Tolvkarlevang ligger optimalt i forhold til regionens overordnede vejnet og har en høj trafikal tilgængelighed for individuel trafik.

Der kan lokaliseres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper (undtagen møbelbutikker). Den eksisterende lokalplan giver dog mulighed for at opføre mindre møbelforretninger.  

Der udlægges ikke ny ramme.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Find det hurtigt

Rammer for centerområde
Detailhandelsananlyse 2011
 

Vi anbefaler også

Landsplandirektiv for detailhandel

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk