FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Rækkefølgeplan

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Rækkefølgeplan

Rækkefølgebestemmelserne giver kommunen mulighed for at styre, hvor væksten skal ske og med hvilken hastighed. Sammen med kommunens boligprognose er rækkefølgebestemmelserne et af byrådets vigtigste redskaber til at sikre, at udviklingen af kommunen sker i en afpasset takt i forhold til udbygningen af infrastruktur, kollektiv trafik og offentlig service. Byrådet kan afvise at udarbejde en lokalplan for et område, hvis det er i strid med kommunens rækkefølgebestemmelser.

Kommunerne er forpligtiget til at tage stilling til, hvordan udbygningen af kommunen skal forløbe gennem den 12-årige planperiode.

Rækkefølgen for gennemførelsen af byudviklingen fastlægges i kommuneplanens rækkefølgebestemmelser og omfatter både den planlagte byomdannelse og den planlagte byudvikling.

Kommuneplanens rækkefølgebestemmelser indeholder ikke de byzoneområder, der senere forventes omdannet i forbindelse Hillerød Syd: Den sydlige del af Sportkilen (tidligere losseplads) og den nordlige del af golfbanen, da de vil blive behandlet i næste kommuneplan eller eventuelle kommuneplantillæg i forbindelse med planlægningen af Hillerød Syd. Ligeledes indgår det nuværende Hillerød Hospital ikke i rækkefølgeplanen, da en nærmere planlægning af omdannelsen af dette område først sker i næste kommuneplan.

Rækkefølgebestemmelser er inddelt i tre planperioder af fire år, der følger kommuneplanperioden på 12 år og revisionsintervallet på 4 år.

Rækkefølgebestemmelserne er revideret på baggrund af en konkret vurdering af de enkelte byudviklingsarealer set i forhold til kommunens ønsker for den samlede byudvikling, vurderinger af nødvendig infrastruktur, boligprognosen herunder den generelle situation på boligmarkedet.

For enkelte større byudviklingsområder i kommunen er der knyttet særlige forhold til rækkefølgebestemmelsers udformning. De kan læses herunder. 

Skævinge
Byudviklingen omkring Skævinge forudsættter en etablering af en række infrastruktur anlæg. Rækkefølgebestemmelserne for Skævinge fastlægger, at der skal ske en byudvikling af de nordøstlige arealer først. Derefter kan byen udvikles mod nordvest. Således skal det sikres, at der sker en afpasset udvikling i forhold til anlægsinvesteringer og institutionskapacitet. Derfor forudsættes SV.B.23, SV.B.24 og SV.B.25 også først udviklet til sidst i perioden 2021-2024 - * se tabel.

Der er ikke medtaget konsekvenser for skole- og institutionskapaciteten i Skævinge ved en hurtigere udbygning end forudsat med rækkefølgebestemmelserne. De skal i givet fald vurderes nærmere.

Stationszonen (Hillerød Station)
Byomdannelsen indenfor Stationszonen er betinget af anlæg af lokal trafikal infrastruktur. Derfor forudsættes dele af området udbygget før andre. De første områder er udvalgt på baggrund af trafikale kapacitetsanalyser og nærhed til Hillerød Station.

Hillerød Syd
Byudviklingens etaper i Hillerød Syd vil blive fastlagt mere detaljeret, når der findes et mere konkret plangrundlag for den nye bydel. De nuværende rækkefølgebestemmelser giver mulighed for, at den del af byudviklingen, der indeholder den mere arealekstensive del af erhvervsudviklingen, kan ske tidligt i planperioden.

De stationsnære kerneområder, der skal indeholde arbejdspladsintensive erhverv, forudsættes udviklet sidst i planperioden. Det skal sikre kommunen mulighed for at tilvejebringe det økonomiske grundlag for infrastrukturinvesteringerne og sikre, at udviklingen indenfor Stationszonen ved den eksisterende Hillerød Station er nået længere, og udbygningsrummeligheden er udviklet. 

De arealer, der skal indeholde boliger, forudsættes udviklet, når udviklingen i Ullerød Nord er nået længere. Derfor placeres boliger i Hillerød Syd i den sidste 1/3 af planperioden.   

Retningslinjer

1.12.1
Rækkefølgebestemmelser  

Område 

2013-2016 2017-2020 2021-2024

Hillerød By

     

Slotssøkarren SB.C.3, SB.C.4

x    
Møllebroområdet SB.C.17, SB.C.25 x    
Åmosevej SB.C.21  x  
Hillerød Hospital (eksisterende) ØB.D.4, ØB.D.5      x
Ullerød Nord UL.B.11, UL.B.15 x x x
Erhvervsområde Rønbjerg Alle EO.E.5     x  x
       
Hillerød Syd       
Ved ny station HS.1, HS.2 og HS.3     x
Nyt Hospital Nordsjælland HS.D.2, HS.D.3 x x x
Nord for Overdrevsvejen HS.4 x x x
Syd for Overdrevsvejen HS.5 x x x
Solrødgård + tekniske arealer HS.D.5  x x x
       
Stationszonen        
Hillerød Station SB.C.44, S.BC.45, SB.C.46  x  x x
Tikanten / Københavsnvej SB.C.39, SB.E.3     
Vibekevej SB.C.29, SB.C.49     
Carlsbergvej SB.C.51, SB.C.52     x
       
Skævinge        
Nordvest SV.B.11, SV.B.12 og SV.B.13   x x
Nordøst SV.B.18, SV.B.19, SV.B.22 x x x
Nordvest SV.B14, SV.B.23, SV.B.24, SV.B.25*      x
       
Alsønderup      
TS.AL.B.7   x  
       
Gørløse      
GL.B.8, GL.B.9, GL.B.10      x
GL.E.3     x
       
St. Lyngby      
SL.B.5, SL.B.6 og SL.B.7    x
       
Meløse      
ML.B.3, ML.B.4     x
       
Uvelse      
UV.LS.B.6     x

Se rammeområderne her.

Lov om planlægning indeholder en mulighed for at korrigere rækkefølgeplanen i planperioden. Det drejer sig om frivillige udbygningsaftaler, der er aftaler grundejere kan indgå med byrådet omkring medfinansiering af en række nødvendige infrastrukturanlæg i forbin­delse med en byudvikling.

Hvis en privat grundejer bidrager til ud­gifterne til den nødvendige infrastruktur enten helt eller delvist, kan byudviklingen flyttes frem i rækkefølgebestemmelserne i kom­muneplanen, og der kan udarbejdes en lokalplan for det aktuelle område med tilhørende udbygningsaftale. Lov om planlægning § 21b. 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Planloven

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk