FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Udlæg af arealer Byomdannelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Byudvikling
Byomdannelse
Redegørelse
Sommerhuse
Redegørelse arealforbrug
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Byomdannelse

Det er et mål at udnytte de arealer, byerne i Hillerød Kommune optager, på den mest hensigsmæssige måde. Det betyder, at udviklingen af kommunens byer først og fremmest skal søges realiseret gennem omdannelse og fortætning af eksisterende byområder. Dette skal medvirke til at mindske behovet for nye arealudlæg og sikre god udnyttelse af eksisterende teknisk og social infrastruktur, og understøtte målet om at skabe bedre byliv i vores byer. 

Hillerød Kommune skal bygge videre på de bygnings- og bymiljømæssige kvaliteter, der er i byerne og udnytte dem, når der indpasses og tilføjes nyt til eksisterende byggeri og strukturer. Samtidig skal Hillerød arbejde for, at der på udvalgte steder kan opføres spektakulært byggeri. Der skal skabes tæthed, der giver grundlag for fx kulturelle og uddannelsesmæssige institutioner og styrket byliv, handelsliv, kulturliv og brug af pladser, torve og rekreative arealer.

Byomdannelse i bymidten og i bykernen i Hillerød by skal medvirke til at aktivere gårdrum og baggårde, skabe passager og tværgående forbindelser, så der kommer attraktive byrum, som inviterer til mere byliv, leg og bevægelse, men også til ro og refleksion.

For Skævinge foreligger der en bymidteplan for byomdannelsen i byen.

Hillerød Kommune skal skærpe opmærksomheden om æstetiske og bæredygtige principper i bolig og erhvervsområder via fastsættelse af arkitektoniske retningslinjer. På centrale arealer ved gågaderne i Hillerød skal parkering og trafik mindskes, for at byliv og opholdsarealer kan prioriteres. Ved Hillerød Station skal byfortætning ikke udløse store parkeringskrav. I de generelle rammer er der fastsat nærmere herom.

Retningslinjer

1.2.1
Omdannelse og fortætning skal primært foregå i områder udpeget til ”Byomdannelsesområder” med fokus på fortætning på centrale og stationsnære områder. De primære byomdannelsesområder er Slotssøkarréen, Stationszonen omkring Hillerød Station og Møllebroområdet.

1.2.2
Omdannelse og fortætning i Skævinge skal tage udgangspunkt i 'Bymidteplan for Skævinge'.

1.2.3
Omdannelse og fortætning skal give mulighed for blandede byfunktioner, der omfatter kontor- og servicevirksomheder, restauranter og cafeer, offentlige institutioner, kulturelle og sociale funktioner flere boliger og i særlige tilfælde butikker, se afsnit om detailhandel.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Planloven
Fingerplan
  Regional udviklingsplan
  Statslige interesser
 

Find det hurtigt

Slotssøkarreén
Stationszonen
Møllebro

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk