FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Udlæg af arealer Byudvikling Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Byudvikling
Redegørelse
Byomdannelse
Sommerhuse
Redegørelse arealforbrug
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Byudvikling

Hillerød har gennem de seneste år fortsat sin positive erhvervsudvikling. Derfor er der behov for at udlægge nye arealer til lokalisering af nye virksomheder og af lokale virksomheder i vækst. For at være i stand til at efterkomme ønsker om lokalisering af yderligere store virksomheder inden for medico, IT og lignende højteknologiske brancher, skal der udlægges arealer til fremtidige arealkrævende virksomheder.

Det er herudover vigtigt, gennem nye arealudlæg, at sikre lokaliseringsmuligheder for mindre og mellemstore håndværks-, service- og fremstillingsvirksomheder, såvel nye virksomheder, der vælger at slå sig ned i Hillerød, som de mange lokale virksomheder, der i kraft af vækst har brug for ændrede eller mere rummelige fysiske rammer.

Konkrete arealvurderinger – forhøring kommuneplanen 
Forud for arbejdet med udarbejdelsen af kommuneplan 2013 har der været indkaldt idéer og arealønsker til brug for dette planlægningsarbejde. I det følgende gives en kort vurdering af de konkrete arealønsker i forhold til kommuneplanen. 

Arealudlæg i Hillerød Syd var i Kommuneplan 2009 udlagt som perspektivarealer og udlægges i denne kommuneplan til områder til byudvikling, ca. 275 ha. En mindre del af dette areal ligger ud over 2 km zonen, naturligt geografisk afgrænset af Lyngevej og lokalbanesporet. I Kommuneplan 2013 er det kun ca. 200 ha, der er udlagt til byudvikling, da arealet udenfor 2 km-zonen ikke er blevet inddraget i Fingerplan 2013.

Den langsigtede planlægning for Hillerød Syd omfatter også en del af den tidligere losseplads og en del af golfbanen, der ligger op til den kommende S-togs station. Arealerne er beliggende helt eller delvist inden for det stationsnære kerneområde. Den særlige beliggenhed medfører, at dele af golfbanen forventes omdannet byformål efter den 12-årige planperiode. På grund af lossepladsens særlige miljøforhold forventes dette areal også først at skulle ibrugtages efter den 12-årige planperiode. 

Ved Hammersholt fastholdes områderne i landzone. Perspektivarealer på 204 ha, udlagt i Kommuneplan 2009 ved transportkorridoren, tages ud af kommuneplanen som direkte følge af beslutningen om at placere S-togs stationen ved Overdrevsvejen. Arealønske om at overføre 10,4 ha til erhvervsområde ved Hammersholt imødekommes dermed ikke. 

Ved Rønnevang i Hillerød Vest foreslås udlagt 19 ha fra landzone til byzone ved erhvervsområderne ved Egespurs Alle som afrunding af bystrukturen og erhvervsområdet udlægges til mindre lokale virksomheder, der ikke har behov for stationsnær placering. (arealet var udlagt som perspektivareal i Kommuneplan 2009).

Mågevej 2 fastholdes i landzone. Støjudbredelsen fra Hillerød Motorvejens forlængelse, Istedrødvejen og udfletningsanlægget gør det ikke muligt at opføre nye boliger pga. de store støjgener fra trafikken. Trafikken forventes desuden at ville stige, hvis planerne om at udvide til 4 spors motorvej gennemføres.

Funkevej 31 forslås udlagt til byzone sammen med ejendommene Funkevej 27, 29 og 37. De fire ejendomme udgør en meget lille rest af et samlet bykvarter i Hillerød By, der tilsyneladende ikke er udlagt til byzonen. For at foretage en naturlig afrunding af Hillerød By udlægges de fire konkrete ejendomme til fremtidig byzone. Der er tale om et areal på ca. 0,6 ha.

Arealer ved Markebækvej 5C, Skævinge Syd Vest fastholdes i landzone. Området er i regionens Råstofplan udlagt til graveområde for ler og klak og der eksisterer en stor rummelighed til nye boliger i Skævinge på allerede udlagte arealer, og der udlægges derfor ikke flere arealer i Skævinge til boligformål med denne kommuneplan. 

Arealer ved Hillerødvej 20, Tulstrup Nord fastholdes i landzone. Arealet ligger udenfor det ydre storbyområde i Fingerplan 2013, og da der ikke mangler rummelighed til nye boliger i i bysamfundene i den vestlige del af kommunen, kan arealet ikke inddrages til byzone. 

Arealer ved Nejedevej og Rugbjergvej, Tulstrup Syd fastholdes i landzone. Arealet ligger udenfor det ydre storbyområde i Fingerplan 2013, og da der ikke mangler rummelighed til nye boliger i bysamfundene i den vestlige del af kommunen, kan arealet ikke inddrages til byzone. 

Arealer i Alsønderup Nord beliggende i byzone, udlagt til fritidsareal, fastholdes til dette formål. Det har tidligere været overvejet, om der kunne opføres boliger på dette areal, og om fritidsarealet kunne flyttes til et landzone areal i nærheden. Da erstatningsarealer til fritidsområdet liggger udenfor det ydre storbyområde i Fingerplan 2013, fastholdes fritidsarealet som i dag. 

I Gørløse forslås areal med matrikel nummer 8c Gørløse By, Gørløse svarende til et areal på ca. 0,2 ha udlagt til byzone. Overførelsen er nødvendig, fordi den nye omfartsvej rundt om Gørløse by har delt de pågældende arealer i to og sker som en naturlig afrunding af bystrukturen.

Ved Meløse Erhvervsområde forslås det at ændre anvendelsen for rammeområde (tidligere 16E2) fra erhvervsformål i byzone til landzone. Arealet er aldrig blevet lokalplanlagt til erhvervsformål/byzone, og der eksisterer stadig rummelighed i det eksisterende erhvervsområde. Da området skal anvendes til skov- og naturprojekt efter aftale med Miljømnisteriet ændres zonestatus til landzone. 

I Ny Harløse by forslås en enkelt ejendom midt i landsbyen fastholdt i landzone, men overført til landsbyafgrænsningen, der giver mulighed for boligformål i landzone. Ejendommen med matrikel nr. 4bc Harløse By, Tjæreby udgør 0,5 ha. Den tilstødende ejendom beliggende i landzone, matrikel nr. 4d Harløse By, med et areal på 3,3 ha landzone fastholdes i landzone med den nuværende anvendelse. Det vil være i strid med Fingerplan 2007´s retninglinjer om at begrænse nye arealudlæg til byformål uden for byfingrene og i strid med planerne for boligudbygningen i Hillerød Kommune.

I Uvelse overføres et perspektivareal fra Kommuneplan 2009 på ca. 5,3 ha til fremtidigt byzoneareal, som en naturlig afrunding af bystrukturen, til lokal udvikling med mindre boligområder. Det nye område udgør ca. 12 % af byens nuværende udstrækning og skal jævnfør rækkefølgeplanen først udvikles i kommuneplanens sidste planperiode fra 2021 til 2024. Ca. 1/5 af arealet skal anvendes til eksisterende forsinkelsesbassin og grønt område langs vandløb, der løber i områdets vestlige del.
Arealet er i Regionplan 2005 og Fingerplan 2013 udlagt til fremtidig byzone.

Natura 2000
Der udlægges 5 nye byområder i Kommuneplan 2013 (se Bystruktur, Udlæg af arealer, Byudvikling).
Der udlægges ikke nye byområder inden for Natura 2000-områder.
Byområdet Hillerød Vest (trekanten) ligger ca. 2,2 km syd for Natura-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov og er det byudlæg, der ligger nærmest et Natura 2000-område. Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde, miljøklasse 3-4.
Det største nye byudlæg er Hillerød Syd på 275 ha. Det nye byområde syd for Hillerød ligger ca. 3,5 km syd for Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.
Hillerød Kommune vurderer, at udlægningen af de nye byområder syd for Hillerød ikke i sig selv vil medføre skade på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper. Som det fremgår af kommuneplanens redegørelse for internationale naturbeskyttelsesområder, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til projekter, der kan medføre skade på Natura 2000-områder, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesinteresser samt beskyttelse af visse arter.
Hillerød Kommune vil som myndighed på plan-, natur- og miljølovgivningen varetage de internationale naturbeskyttelseshensyn i den efterfølgende detailplanlægning og sagsbehandling i de nye byområder.

Byudvikling i OSDområder - (Kort og Appendiks 1, der henvises til kan ses her i den samlede redegørelse for byudvikling i OSDområder)
Hillerød Syd
Byudviklingsområdet Hillerød Syd ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor den statslige kortlægning endnu ikke er færdiggjort, men påbegyndt. Afgrænsningen af den ikke kortlagte del af kommunen ses på kort 1-3, hvor Hillerød Syd også er markeret. Da Hillerød Kommune ønsker at lave byudvikling i området, har kommunen valgt at håndtere det som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), hvilket den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 /1/ giver mulighed for, som alternativ til kortlægning. Hillerød Syd ligger primært indenfor indvindingsoplandet til Frederiksgade Vandværk og indenfor en del af oplandet til Nyhuse Vandværk, se kort 1.

Ifølge den statslige udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 kan byudvikling i sådanne områder kun finde sted, hvis der ikke er alternative muligheder for byudvikling udenfor NFI, og hvis der er meget vægtige planlægningsmæssige hensyn for byudvikling i disse områder. Samt hvis der er redegjort for de grundvandsmæssige forhold.

Planmæssige alternativer og planmæssig nødvendighed
Store dele af Nordsjælland og stort set hele Hillerød Kommune er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser. De fremtidige muligheder for byudvikling i Hillerød Kommune er fastlagt med snævre rammer i landsplandirektivet for planlægning i hovedstadsområdet - Fingerplanen. Fingerplanen angiver mulighederne for byudvikling i den ydre del af byfingrene, til en zone langs de radiale banelinjer (S-togslinjer) med en bredde på 2 km på hver side af banelinjen. Byudviklingen forudsættes at være knyttet op på tilstedeværelsen af en ny station på S-togslinjen mellem Allerød og Hillerød.
Mellem Hillerød og Allerød er udnyttelsesmulighederne inden for 2 km-zonen stort set begrænset til arealer vest for banelinjen. Arealerne øst for banen er i stort omfang skov og naturområder eller eksisterende byzone. Den samlede 2 km-zone er omfattet af udpegningen af OSD-områder. Det er således ikke muligt at pege på alternative byudviklingsområder, der ikke er udpeget som enten NFI eller OSD-områder inden for den ydre del af Hillerødfingeren.

Der er fra statslig side truffet beslutning om at opføre et nyt regionalt hospital syd for Hillerød. I tilknytning til denne beslutning har et flertal i Folketinget truffet beslutning om at etablere en ny station ved Overdrevsvejen nær det nye
hospital. Det er Hillerød Kommunes intention at følge op på de statslige anlægsbeslutninger med en generel byudvikling inden for de rammer, som Fingerplanen udstikker. Byudviklingen omfatter arealanvendelse til boliger, erhverv eller andre formål, der umiddelbart vurderes ikke at udgøre en trussel for drikkevandskvaliteten eller en væsentlig reduktion af grundvandsdannelsen. Det er en forudsætning for yderligere planlægning af byudviklingen syd for Hillerød, at Hillerød Kommune forud har udarbejdet en redegørelse for varetagelsen af drikkevandsinteresserne i OSD i forhold til byudviklingen, jf. Trinmodellen i den statslige udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 /1/.

Placering af nyt hospital syd for Hillerød
Den statslige beslutning om, at det nye regionale hospital i Nordsjælland skal opføres som et nyt samlet byggeri ved Hillerød, har aktualiseret ønsket om byudvikling og anlæg af ny station syd for Hillerød, inden for rammerne af Fingerplanen. Områdets nærhed til det overordnede vejnet og en ny station betyder, at Nordsjællands borgere vil få optimale adgangsforhold til hospitalet. Dermed vil områdets placering bidrage til en reduktion af trafikken i Hillerøds centrale bydele. Dette stemmer godt overens med kravet til den kommunale planlægning om at nedbringe transportens CO2 udledning, og sænke støj og luftforurening i byerne.
Det er derfor kommunes samlede vurdering, at den mest optimale mulighed er at placere det nye hospital syd for Hillerød, på trods af at området skal håndteres som et nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser.
Det er samtidig kommunens vurdering, at det er muligt at beskytte grundvandet tilstrækkeligt ved at foretage en række afværgende foranstaltninger i forbindelse med etablering af hospital og byudvikling i øvrigt.

Grundvandsressource og vandforsyningsforhold i Hillerød Kommune
Stort set hele Hillerød Kommune er OSD, på nær en strimmel langs kommunens nordlige grænse, se kort 13 i Appendiks 1. Kommunen har således meget begrænsede muligheder for at foretage byudvikling uden for OSD. Grundvandsressourcen er beskrevet for hele Hillerød Kommune i Appendiks 1.

I kommunen findes 3 kortlægningsområder:

• Havelse
• Nødebo
• Hillerød, som endnu ikke er kortlagt

For kortlægningsområderne Havelse og Nødebo er der udarbejdet 3 indsatsplaner (Hillerød Sydvest, Hillerød Sydøst og Nødebo) for grundvandsbeskyttelse på baggrund af den gennemførte kortlægning. Indsatsplanerne kan ses på kommunens hjemmeside.

Vandforsyning
Vandforsyningen i Hillerød Kommune har en decentral struktur bestående af almene vandværker og enkeltvindingsanlæg. I dag er der 3 vandværker ejet af Hillerød Forsyning (Frederiksgade, Stenholt og St. Lyngby) og 16 private vandværker, se kort 12 i Appendiks 1. 130 ejendomme har egen vandforsyning. Herudover er der 17 større enkeltindvindere (erhverv og vanding) og enkelte ejendomme, der får vand fra nabokommunerne.
Der indvindes ca. 2,8 mio. m3 vand fra de almene vandværker om året. Større enkeltindvindere som virksomheder, gartnerier m.v. med egen indvinding samt markvanding forbruger årligt 218.000 m3. Hertil kommer ejendomme i det åbne land, som skønnes at indvinde 25.500 m3. HOFOR indvinder store mængder vand i kommunen, som eksporteres til Københavns Kommune og mange af dennes omegnskommuner. Der eksporteres årligt knap 5,33 mio. m3 vand via
HOFOR. Forbruget pr. døgn er ca. 180 l inklusiv forbrug i industrien, (beregnet ((3043500x1000 l/m3)/ 365 dage) /46000 indbyggere).

Vandkvalitet
Vandkvaliteten er generelt god på vandværkerne, mens den er mere svingende på ejendomme med egen vandforsyning. Kommunen arbejder for at skabe kontakt mellem ejere af ejendomme med dårlig vandkvalitet og de nærliggende
vandværker, så ejendommene kan blive forsynet med vand af bedre kvalitet. Vandværkerne har pt. 57 vandboringer, og en del af disse ligger i byzone. Rundt om boringerne er der udlagt beskyttelseszoner.

Områder der er udpeget til OSD er udpeget på baggrund af grundvandsressourcen i undergrunden.
Under Hillerød er der rigtig meget godt vand. Disse områder kræver særlig kortlægning ved kommende lokalplanlægning og lokalisering af erhverv m.m., således at grundvandsressourcen sikres for fremtiden. De almene vandværker samt HOFOR har indgået et Grundvandssamarbejde, hvis formål er at sikre grundvandet mod forurening ved forebyggelse og beskyttelse. Derudover udarbejder kommunen indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i takt med, at der modtages kortlægning fra Naturstyrelsen.

Kapacitet
Hillerød Kommune har på nuværende tidspunkt 3 del-vandforsyningsplaner, der dækker kommunen. Én der dækker den gamle Skævinge Kommune, én der dækker den gamle Hillerød Kommune, og én der dækker området omkring
Uvelse (del af den gamle Slangerup Kommunes Vandforsyningsplan). I vandforsyningsplanerne vurderes ikke alle vandværker at have tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme det fremtidige vandbehov. Dette gælder fx Gadevang,
Gørløse, Harløse og Ullerød Vandværker. Da de fremtidige vandbehov er forbundet med en vis usikkerhed anbefales dog ingen foreløbige anlægstekniske ændringer på vandværkerne. Det anbefales derimod, at vandværkerne støtter
hinanden ved etablering af forbindelsesledninger mellem vandværkerne. Flere vandværker kan øge kapaciteten, således at øget behov kan imødekommes ved fx en udbygning af bolig- og erhvervsområder. Vandforbruget pr. person
ventes ikke at stige, og kommunen vil fortsat arbejde på at nedbringe dette. Hillerød Syd kan ikke forventes udelukkende forsynet med vand fra det eksisterende vandværk på Frederiksgade. Hillerød Forsyning forventer derfor at købe
vand hos HOFOR fra deres vandværk i Slangerup. Kort med ledningsanlæg kan ses i vandforsyningsplanerne. Beliggenhed af indvindingsboringer og indvindingsoplande i kortlægningsområdet Hillerød fremgår af kort 1. Som det fremgår ligger der ingen vandværksboringerne indenfor Hillerød Syd.

Grundvandsforhold ved rammeområde Hillerød Syd
Byudviklingsområdet Hillerød Syd er beliggende i indvindingsoplandet til Frederiksgade og Nyhuse Vandværker. Dog ligger den sydvestlige del af området udenfor indvindingsoplande, se kort 1. Hele området er OSD og er håndteret
som nitratfølsomt indvindingsområde, NFI, da området som tidligere nævnt ikke er færdigkortlagt af staten. Hillerød Kommune har fået foretaget en overordnet vurdering af grundvandsforholdene i rammeområdet som grundlag for en endelig stillingtagen til den fremtidige anvendelse af området. Vurderingen er foretaget af NIRAS ved hjælp af Hillerød Kommunes grundvandsmodel, se Appendiks 1. Modellen opdateres jævnligt med nye data og er opstillet i 100 x 100 m grid. Med modellen er generet temaer for bl.a. grundvandsdannelse og lertykkelse, og der er hentet Jupiter-data om grundvandskemi (BAM, nitrat og sulfat). Grundvandsressourcen er beskyttet i varierende grad, men der ses ikke problemer med BAM, nitrat og sulfat, som er de tre af de parametre, der normalt fokuseres på i grundvandskortlægningen.

På baggrund af de ovenstående vurderinger af grundvandsforholdene i rammeområdet konkluderes det:

 • at byudviklingsområdet ligger i et område med meget lille grundvandsdannelse, se kort 2 og 4
 • at tykkelsen på lerlagene i over halvdelen af byudviklingsområdet vurderes at være mere end 15 m, se kort 3 og 4 (det gule område).

Det er valgt at lave en zoneinddeling af den ikke kortlagte del af kommunens OSD, da det er et meget stort område at håndtere som NFI. Zoneringen er lavet på baggrund af en sammenstilling af lertykkelse, grundvandsdannelse og grundvandskemi, se kort 4.

Zone 1 – områder med opadrettede gradienter og grundvandsdannelse mindre end 0.

Zone 2 – disse områder er kendetegnet ved

 • Tykkelse af lerlag > eller = 15 meter over primære grundvandsmagasin
 • Grundvandsdannelse til primære grundvandsmagasin mindre end eller lig med 100 mm/år
 • Grundvandskemien indikerer velbeskyttet grundvand

Zone 2a – Disse områder er kendetegnet ved

 • Tykkelse af lerlag > eller = 15 meter over primære grundvandsmagasin
 • Grundvandsdannelsen er større end 100 mm/år

eller

 • Grundvandskemien indikerer, at grundvandsmagasinet er sårbart

Zone 2b – Disse områder er kendetegnet ved

 • Grundvandsdannelsen er mindre end 100 mm/år og
 • Grundvandskemien indikerer, at grundvandsmagasinet er velbeskyttet
 • Tykkelse af lerlag < 15 meter over primære grundvandsmagasin

Zone 3 – Disse områder er kendetegnet ved

 • Tykkelse af lerlag < 15 meter over primære grundvandsmagasin
 • Grundvandsdannelse til primære grundvandsmagasin større end 100 mm/år
 • Grundvandskemien indikerer sårbart grundvand

Zoneinddelingen kan bruges til placering af aktiviteter indenfor de mindst sårbare dele af rammeområdet.

Forhold til vandplanerne
Ifølge Vandplan 2010-2015 for 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, samt 2.3 Øresund er der god kvantitativ tilstand for grundvandsforekomsterne i Hillerød Kommune. Ifølge Vandplanerne er der ingen indsatser i Hillerød Kommune i forhold til grundvandsforekomsterne i vandplanperioden 2012-2015. Den kommunale handleplan afventer de endelige vandplaner. På baggrund af nedenstående risikovurdering vurderes udlæg af området til nyt sygehus ikke at være i strid med Statens Vandplan, herunder retningslinje 40 og 41.

Forhold til Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Der foreligger ingen indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for kortlægningsområdet Hillerød. Grundvandskortlægningen fra Frederiksborg Amt og Naturstyrelsen for kortlægningsområderne Havelse og Nødebo er færdiggjort og afrapporteret til kommunen. Der foreligger, som tidligere nævnt, godkendte indsatsplaner for begge områder.

Hillerød Kommunes vurdering af risiko ved udlæg af byudviklingsområdet Hillerød Syd
Hillerød kommune vurderer, at etableringen af et nyt hospital og byudvikling i Hillerød Syd kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området.
Det vægtigste argument herfor er, at området, som ovenfor nævnt, ligger i et område med meget begrænset grundvandsdannelse, se kort 2. Dette betyder i praksis, at overfladevand der dannes i de øvre jordlag i området, i meget begrænset mængde vil nedsive til de grundvandsressourcer, der benyttes til vandindvinding. Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges normalt ifølge Miljøstyrelsens zoneringsvejledning, (Vejledning nr. 3 fra 2000) i områder med nogen eller stor grundvandsdannelse. I tilfældet med Hillerød Syd er området dog håndteret som nitratfølsomt indvindingsområde pga. manglende kortlægning, og det er sandsynligt, at kun en lille del af området vil være udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, når den statslige kortlægning er afsluttet. Som det ses på kort 13 i Appendiks 1, er der kun mindre NFI områder i den resterende del af kommunen.

Hillerød Kommune vurderer derfor, at området, på trods af håndteringen som nitratfølsomt indvindingsområde, har begrænset sårbarhed overfor nitratnedsivning og hermed formodentlig også en række andre miljøfremmede stoffer særligt indenfor den del af Hillerød Syd, hvor nyt hospital tænkes placeret. Det skyldes, at der i området overvejende er stor lertykkelse og lille grundvandsdannelse.
Eventuelle olietanke til hospitalet bør således placeres indenfor de gule områder på kort 4 og med de vilkår der nævnes senere.

Som Naturstyrelsen anfører i Bilag 1 til den statslige udmelding til Vandplanernes retningslinjer 40 og 41, vil der som hovedregel ikke være nogen forureningsrisiko fra virksomheder, der kræver miljøgodkendelse eller virksomhed
med branchebekendtgørelse. Dog kan der være en risiko i form af uheld eller lækage på eventuelle virksomheder, der arbejder med stoffer, der ikke bindes eller nedbrydes, inden de når grundvandet.
Ved etablering af hospitalet og i forbindelse med byudvikling i øvrigt vil Hillerød Kommune imidlertid have særlig fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med byggesagsbehandling, miljøgodkendelser og virksomhedstilsyn.

Hillerød Kommune vil i forbindelse med den videre planlægning stille særlige vilkår bl.a. omkring hospitalets indretning og drift i forhold til håndtering og opbevaring af stoffer, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.
Her kan fx nævnes krav omkring opbevaring af flydende stoffer i dobbeltvæggede beholdere eller indendørs inkl. mulighed for opsamling af stoffer ved uheld inden afløb til kloak, etablering af overvågningssystemer samt alarmsystemer ved uheld med flydende stoffer, krav om regelmæssig tæthedsprøvning af opbevaringsbeholdere, ledningssystemer, afløbssystemer mv.

Der er under rammer for lokalplanlægning i byudviklingsområderne fastlagt nedenstående bestemmelser, som normalt vil blive fastsat i lokalplaner:

 • Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret
  afledning. Idet der i området er en minimal grundvandsdannelse, vil evt. forøget befæstelsesgrad i området på grund af udlæg til parkering ikke have nogen væsentlig indflydelse på grundvandsdannelsen i indvindingsoplandene. Den grundvandsbeskyttende effekt ved befæstelse af arealer i områder med risiko for udslip af grundvandsforurenende stoffer til omgivelserne prioriteres højt i området.
 • Olie og kemikalier opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på
  en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

I henhold til spildevandsplanen skal området være separatkloakeret.

Byudviklingsområdet Trekanten
Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor den statslige kortlægning endnu ikke er færdiggjort, men påbegyndt. Afgrænsningen af den ikke kortlagte del af kommunen ses på kort 1- 3, hvor Trekanten også er markeret.

Da Hillerød Kommune ønsker at lave byudvikling i området, har kommunen valgt at håndtere det som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), hvilket den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 /1/ giver mulighed for som alternativ til kortlægning. Det understreges dog, at der udelukkende kan planlægges for erhverv, der er placeret på liste 1 i /1/. Trekanten ligger indenfor indvindingsoplandet til Æbelholt Kildeplads, se kort 1. Ifølge den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 kan byudvikling i sådanne områder kun finde sted, hvis der ikke er alternative muligheder for byudvikling udenfor NFI, og hvis der er meget vægtige planlægningsmæssige hensyn for byudvikling i disse områder. Samt hvis der er redegjort for de grundvandsmæssige forhold.

Kommuneplanen udnytter den mulighed, der er angivet i Fingerplan 2013 og udlægger et 19 ha stort nyt erhvervsområde ved Harløsevej i det vestlige Hillerød.

Arealet er en afrunding, af de eksisterende erhvervsarealer syd for Herredsvejen, mod motortrafikvejen. De eksisterende lokalplanlagte erhvervsområder er ved at være fuldt ud disponeret. For at give mulighed for at støtte den positive erhvervsudvikling, er det nye areal udlagt med henblik på en lokalisering af blandet erhverv, som mindre virksomheder indenfor håndværk og fremstilling samt virksomheder med stort transportbehov.
Idet stort set hele kommunen er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser, OSD, kan der ikke peges på alternative placeringer udenfor OSD. Med afrundingen af det eksisterende erhvervsområde mod vest kan arealudlægget ske uden at der er konflikt med andre interesser og uden at gøre indhug i de grønne kiler, der omgiver erhvervsområderne i Hillerød Vest.

Om Grundvandsresource og vandforsyningsforhold i Hillerød Kommune, Vandkvalitet og Kapasitet - se under afsnit om Hillerød Syd.

Grundvandsforhold ved rammeområde Trekanten
Byudviklingsområdet Trekanten er beliggende i kortlægningsområdet Hillerød samt i indvindingsoplandet til Æbelholt Kildeplads. Hele området er OSD og er sammen med vandværkernes indvindingsopland håndteret som nitratfølsomt
indvindingsområde, NFI, da området som tidligere nævnt ikke er færdigkortlagt af staten. Hillerød Kommune har fået foretaget en overordnet vurdering af grundvandsforholdene i rammeområdet som grundlag for en endelig stillingtagen til den fremtidige anvendelse af området. Vurderingen er foretaget af NIRAS ved hjælp af Hillerød Kommunes grundvandsmodel, se Appendiks 1. Modellen opdateres jævnligt med nye data og er opstillet i 100 x 100 m grid.
Med modellen er generet temaer for bl.a. grundvandsdannelse og lertykkelse, og der er hentet Jupiter-data om grundvandskemi (BAM, nitrat og sulfat). Grundvandsressourcen er beskyttet i varierende grad, men der ses ikke problemer
med BAM, nitrat og sulfat, som er de tre af de parametre, der normalt fokuseres på i grundvandskortlægningen.

På baggrund af de ovenstående vurderinger af grundvandsforholdene i rammeområdet konkluderes det:

 • at byudviklingsområdet ligger i et område med lille grundvandsdannelse, se kort 2 og 6
 • at tykkelsen på lerlagene i Trekanten vurderes at være mere end 15-30 m, se kort 3 og 6.

Det er valgt at lave en zoneinddeling af den ikke kortlagte del af kommunens OSD, da det er et meget stort område at håndtere som NFI. Zoneringen er lavet på baggrund af en sammenstilling af lertykkelse, grundvandsdannelse og grundvandskemi, se kort 6.

Om zoneinddelingen, Forhold til Vandplanerne og Forhold til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse - se under afsnit om Hillerød Syd.

Hillerød Kommunes vurdering af risiko ved udlæg af byudviklingsområdet Trekanten
Hillerød Kommune vurderer, at etableringen af et erhvervsområde i Trekanten kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området. Det vægtigste argument herfor er, at området, som ovenfor nævnt, ligger i et område med begrænset grundvandsdannelse, se kort 2. Dette betyder i praksis, at overfladevand der dannes i de øvre jordlag i området i meget begrænset mængde vil nedsive til de grundvandsressourcer, der benyttes til vandindvinding. Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges normalt ifølge Miljøstyrelsens zoneringsvejledning (Vejledning nr. 3 fra 2000) i områder med nogen eller stor grundvandsdannelse. I tilfældet med Trekanten er området dog håndteret som nitratfølsomt indvindingsområde pga. manglende kortlægning, og det er sandsynligt, at området ikke vil være udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, når den statslige kortlægning er afsluttet pga. lertykkelsen.

Hillerød Kommune vurderer derfor, at området, på trods af håndteringen som nitratfølsomt indvindingsområde, har begrænset sårbarhed overfor nitratnedsivning og hermed formodentlig også en række andre miljøfremmede stoffer.
Det skyldes, at der i området overvejende er stor lertykkelse og lille grundvandsdannelse. Eventuelle olietanke bør placeres med de vilkår, der nævnes senere.
Som Naturstyrelsen anfører i Bilag 1 til den statslige udmelding til Vandplanernes retningslinjer 40 og 41 /1/, vil der som hovedregel ikke være nogen forureningsrisiko fra virksomheder, der kræver miljøgodkendelse eller virksomheder med branchebekendtgørelse. Dog kan der være en risiko i form af uheld eller lækage på eventuelle virksomheder, der arbejder med stoffer, der ikke bindes eller nedbrydes, inden de når grundvandet. Ved etablering af erhvervsområdet og i forbindelse med byudvikling i øvrigt, vil Hillerød Kommune imidlertid have særlig fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med byggesagsbehandling, miljøgodkendelser og virksomhedstilsyn.

Hillerød Kommune vil i forbindelse med den videre planlægning stille særlige vilkår bl.a. omkring virksomhedernes indretning og drift i forhold til håndtering og opbevaring af stoffer, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.
Her kan fx nævnes krav omkring opbevaring af flydende stoffer i dobbeltvæggede beholdere eller indendørs inkl. mulighed for opsamling af stoffer ved uheld inden afløb til kloak, etablering af overvågningssystemer samt alarmsystemer
ved uheld med flydende stoffer, krav om regelmæssig tæthedsprøvning af opbevaringsbeholdere, ledningssystemer, afløbssystemer mv.

Der er under rammer for lokalplanlægning i byudviklingsområdet fastlagt nedenstående bestemmelser, som normalt vil blive fastsat i lokalplaner:

 • Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
  Idet der i området er en minimal grundvandsdannelse, vil evt. forøget befæstelsesgrad i området på grund af udlæg til parkering ikke have nogen væsentlig indflydelse på grundvandsdannelsen i indvindingsoplandene. Den grundvandsbeskyttende effekt ved befæstelse af arealer i områder med risiko for udslip af grundvandsforurenende stoffer til omgivelserne prioriteres højt i området.
 • Olie og kemikalier opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 

I henhold til spildevandsplanen skal området være separatkloakeret.

Uvelse Nord
Kommuneplan 2013 udlægger et areal (5,3 ha) ved Uvelse, Uvelse Nord, til byudvikling, boligformål. Arealet er optaget i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen som nyt arealudlæg til byformål. Arealet fremstår som en afrunding,
mod nord, af den bymæssige bebyggelse i Uvelse, se kort 5. Uvelse Nord er beliggende inden for den del af OSD, hvor kortlægningen er afsluttet.
Der er ikke NFI-områder på arealerne. Den planlagte anvendelse til boligformål er en mulighed jf. trinmodellen i den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 /1/. Ifølge den statslige udmelding kan byudvikling i sådanne områder kun finde sted, hvis alternative muligheder for byudvikling er overvejet, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn for byudvikling i disse områder. Samt hvis der er redegjort for de grundvandsmæssige forhold.

Planmæssige alternativer og planmæssig nødvendighed
Kommuneplan 2013 udlægger et areal på 5,3 ha ved Uvelse, Uvelse Nord, til boligformål. Arealet er optaget i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen som nyt arealudlæg til byformål. Byudviklingsarealet fremstår som en afrunding,
mod nord, af den bymæssige bebyggelse i Uvelse. Da hovedparten af Hillerød Kommune er OSD, kan der ikke peges på alternative udviklingsmuligheder, udenfor OSD, i den sydlige del af kommunen.

Om Grundvandsresource og vandforsyningsforhold i Hillerød Kommune, Vandkvalitet og Kapacitet - se under afsnit om Hillerød Syd.

Forhold til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Miljøcenter Roskilde færdiggjorde i december 2007 en kortlægning af området indeholdende Uvelse Nord. Af kortlægningen fremgår det, at lerlagstykkelsen i området er mellem 10 og 30 meter. Undersøgelserne viser, at der i området er en nedadrettet gradient, hvilket betyder, at vandet der falder på overfladen strømmer nedad mod grundvandsmagasinet (kalken). Området ligger både i indvindingsoplandet og i det grundvandsdannende opland for HOFOR’s kildeplads i Attemose.
Naturstyrelsen opdaterede de nitratfølsomme indvindingsområder fra kortlægningen i december 2012. Der er dog ikke registreret nitratfølsomme indvindingsområder indenfor Uvelse Nord.
Miljøcenter Roskilde udpegede i forbindelse med kortlægningen nogle beskyttelsesområder, der jf. rapporten skal opfattes som et forslag til en generel beskyttelse af grundvandet i området. Indenfor disse områder skal den fremtidige grundvandsbeskyttelse være mere målrettet. Disse områder er udpeget og prioriteret ud fra en samlet vurdering af arealanvendelse og grundvandets sårbarhed. I den sydøstlige del af Uvelse Nord er der sådan et beskyttelsesområde, hvorfor udviklingen af denne del af Uvelse Nord skal være så skånsom som mulig.

Hillerød Kommune har i 2009 vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen, der omfatter Uvelse Nord. Af indsatsplanen fremgår det, at en af Hillerød Kommunes indsatser er at gøre indsatsplanen til et centralt værktøj i kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse. Det betyder, at Hillerød Kommune i forbindelse med salg af kommunale arealer til udstykning skal indføje bestemmelser om grundvandshensyn, herunder at anbefale at der ikke anvendes pesticider på arealerne. Derudover skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for udstykninger og nybyggerier høre berørte vandværker, så de kan stille forslag om krav til udnyttelsen af arealerne. Ligesom at grundvandshensyn skal tænkes ind i forbindelse med planlægning af placering af virksomheder og andre mulige grundvandstruende aktiviteter (placering af olietanke og lign).

Hillerød Kommunes vurdering af risiko ved udlæg af boligområde ved Uvelse Nord
Hillerød Kommune finder, at placering af et nyt boligområde indenfor Uvelse Nord vil kunne lade sig gøre, såfremt der tages hensyn til den generelle beskyttelse af grundvandet. Dette bør gøres ved, at der evt. udlægges et grønt fællesareal i det område, der er omfattet af beskyttelsesområdet, samt at det anbefales, at området vedligeholdes økologisk. Ligeledes bør det anbefales i redegørelsesdelen i lokalplanen for området, at haverne i området vedligeholdes pesticidfrit, da området er beliggende i det grundvandsdannende opland til et vandværk/kildeplads.

Samlet redegørelse og modelnotat med kortbilag her.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Fingerplan

Find det hurtigt

Redegørelse om modelnotat for byudvikling i OSDområder
Grundvand og drikkevand
Vandforsyning

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk