FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 1. Bystruktur Udlæg af arealer Sommerhuse Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
Udlæg af arealer
Byudvikling
Byomdannelse
Sommerhuse
Redegørelse
Redegørelse arealforbrug
Beliggenhed af byformål
Detailhandel
Rækkefølgeplan
Arkitektur og Bevaring
2. Grøn struktur
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Sommerhuse

Hillerød Kommune har 4 sommerhusområder, som alle er fuldt udbyggede; Lykkesholm, ved Nødebo, Pilevang og Lindholm syd for Lystrup.

I forbindelse med revisionen af Fingerplan 2007 indsendte Hillerød Byråd forslag til Miljøministeren om, at sommerhusområdet i Nødebo skulle overføres til helårsbeboelse, begrundet i områdets beliggenhed i direkte tilknytning til Nødebo by. Der er også andre sommerhusområder i Hovedstadsregionen, som ønsker helårsstatus. På den baggrund gennemgik Naturstyrelsen i 2011 samtlige indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsregionenen med fokus på områdernes karakter og anvendelse, relation til bymæssighed og beliggenhed i forhold til særlige naturinteresser. Rapporten indgik som baggrundsmateriale ved revisionen af Fingerplan 2007. Du kan se rapporten 'Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet' på Naturstyrelsens hjemmeside.

Det fremgår af rapporten, at sommerhusområdet i Nødebo adskiller sig fra de øvrige områder ved at ligge i forlængelse af Nødebo by. Derudover er der adgang til offentlig transport og dagligvarebutik indenfor ca. 500 meter. Området grænser op til et Natura 2000 område med særlige naturværdier.

Overførsel af sommerhusområdet til helårsbeboelse har været et ønske fra sommerhusejerne i mange år og på baggrund af områdets særlige beliggenhed i tilknytning til Nødebo by, støtter Hillerød Byråd borgerne i deres ønske om helårsstatus. I Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, Fingerplan 2013, fastholdes, at eksisterende sommerhusområder i Hovedstadsregionen skal opretholdes som rekreative områder til ferieformål.

Derfor udlægges alle sommerhusområderne i Hillerød Kommune til rekreative formål.

Lovgivning vedrørende sommerhuse 

  • En bolig i et sommerhusområde må ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, bortset fra kortvarige ferieophold m.v.
  • En ejendom i et sommerhusområde må ikke benyttes til anden anvendelse end boligformål (jf. Planlovens kapitel 8, § 38a – 40). Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse.
  • En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.
  • En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde og har ejet ejendommen i mindst 8 år, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk