FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Friluftsliv Friluftsområder

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Grøn Strukturplan
Friluftsområder
Redegørelse
Turisme, ferie-og fritidsanlæg
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Friluftsområder

Hillerød Kommune vil arbejde for, at der gives mulighed for friluftsliv i det åbne land og i den bynære zone, hvor hensynet er det rekreative, så områderne friholdes for byfunktioner og støj, også fra andre friluftsanlæg. Vi vil arbejde for, at der er offentlig tilgængelighed til friluftslivet, og at vi får etableret et friluftsliv, der inspirerer til bevægelse.

Kommunen vil via udpegning af bynære friluftsområder sikre, at der i tilknytning til Hillerød og Skævinge er områder, hvor friluftslivet er i fokus i umiddelbar nærhed til byen. Ligeledes vil vi sikre, at der er mulighed for, at beboerne i de tæt bebyggede byområder får mulighed for rekreation m.v. bl.a. i form af kolonihaver og nyttehaver.

Hillerød Kommune vil indgå samarbejde med relevante aktører således, at vi i fællesskab kan fastholde og udvikle kvaliteten i vores natur, kultur og de oplevelser, vores kommune rummer, samt øge formidlingen heraf. 

Retningslinjer

2.13.1
Der er udpeget områder til lokale bynære fritidsformål ved kommunens større byer, Hillerød by og Skævinge by. I disse områder kan der planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene ikke-bymæssige friluftsformål, samt for anlæg til det overordnede stinet i landområdet, jf. områdernes rammebestemmelser.

2.13.2
Som forudsætning for anvendelsen af de udpegede områder til friluftsformål, skal kommunen gennemføre en helhedsplanlægning af området, som tager hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, og som sikrer en klar grænse mellem by og land.

2.13.3
Bynære friluftsområder skal fastholdes i landzone. 

2.13.4
Udlagte arealer til kolonihaver/overnatningshaver opretholdes.

2.13.5
Ved fornyet lokalplanlægning af kolonihaveområder skal det sikres, at nye havelodder ikke er større end 400 m2 i gennemsnit, og at de ikke anvendes til helårsbosætning.

2.13.6
Til nye kolonihaveområder og til kommunalt ejede kolonihaveområder skal der være adgang for offentligheden til fods på veje og stier i området fra kl. 8 til kl. 21 i perioden fra den 1. april til den 30. september.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Kultur, idræt og oplevelser
Friluftskort
  Lov om kolonihaver
 

Find det hurtigt

Rammer Bybeskrivelser

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk