FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Friluftsliv Friluftsområder Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Grøn Strukturplan
Friluftsområder
Redegørelse
Turisme, ferie-og fritidsanlæg
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Friluftsområder

Det åbne land i sin helhed har en rekreativ værdi for befolkningen. Generelt kan der udlægges områder til friluftsformål, hvor der stadig opretholdes en landbrugsmæssig anvendelse, som er forenelig med de rekreative interesser. Områder, der udlægges til rekreativ brug, ligger ofte i områder, der har en rekreativ oplevelsesværdi. De beskyttelsesinteresser der er i det åbne land, såsom landskabs-, natur- og kulturværdier, skal respekteres, bevares og om muligt styrkes.
Rekreativ brug af vandløb og søer er beskrevet under den blå struktur.

Kolonihaver
Et kolonihaveområde er defineret som et areal, der omfatter mindst 5 havelodder. Begrebet kolonihaver omfatter både overnatningshaver, hvor der er mulighed for at opføre en bygning til eventuelt dag- og natophold. Det svarer til de områder, der i daglig tale kaldes ”kolonihaver”. ”Daghaver” eller ”nyttehaver” er, hvor der alene er mulighed for at opføre en lille bygning til opbevaring af redskaber. Kommunen skal sikre, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaveområder i kommunen. Arealerne skal ligge i cykelafstand fra en station (højst 4 km) og med god adgang for cyklister. Det skal ved lokalplanlægningen sikres, at nye havelodder ikke er større end 400 m2 i gennemsnit, samt at de ikke anvendes til helårsbeboelse.

På det grundlag blev der i Kommuneplan 2005 udpeget arealer på i alt ca. 13,5 ha til nye overnatningshaver. Efterfølgende er ca. 6,2 ha ved Tirsdagsskoven lokalplanlagt og delvis taget i anvendelse til overnatningshaver. Der er udlagt ca. 14 ha ved Kulsviervej øst for Hillerød by og ca. 18,5 ha er udlagt i den vestlige del af byen, syd for Tirsdagsskoven mellem Rønnevang og Trollesmindealle. Størstedelen af arealerne er taget i anvendelse som kolonihaver. Ved Kulsviervej er der endnu et areal på godt 7 ha, der er lokalplanlagt med en anvendelse til kolonihaver, men som endnu ikke er taget i anvendelse til formålet. Dermed er der i og omkring Hillerød by, og i en afstand på mindre en 4 km fra stationen, udlagt større arealer, i alt ca. 32,5 ha, til fritidsformål i form af overnatningshaver.
Fra de tæt bebyggede områder i byen, hvor beboerne i særlig grad kan have behov for et ”privat” friareal i form af en kolonihave, er afstanden til de eksisterende og planlagte kolonihaver omkring 1.000 m.

Til de planlagte, men endnu ikke anlagte kolonihaver ved Kulsviervej, er der let adgang for gående og cyklende beboere i Østbyen, fx i etageboligerne ved Østervang. De udlagte arealer forventes at kunne tilfredsstille efterspørgslen på overnatningshaver i planperioden. Alle kolonihaver, der bliver oprettet efter lovens ikrafttræden, bliver varige uanset, om de ligger i by- eller landzone. Samtlige af de eksisterende haver i kommunen blev permanente ved lovens ikrafttræden. Varige haver, som de kaldes i loven, kan ikke nedlægges, med mindre samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt. 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Friluftskort
Lov om kolonihaver

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk