FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Friluftsliv Grøn Strukturplan Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Grøn Strukturplan
Redegørelse
Friluftsområder
Turisme, ferie-og fritidsanlæg
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Grøn Strukturplan

Det overordnede formål med at udarbejde en Grøn Strukturplan for det åbne land er at tydeliggøre de overordnede grønne rekreative områder i kommunen samt at forbinde dem med hinanden i et sammenhængende stisystem.

Det grønne, og herunder den Grønne Strukturplan, skal forstås bredt og ud fra et rekreativt sigte. Den Grønne Strukturplan rummer de store helheder indenfor naturområder, geologiske interessante områder, områder med kulturhistoriske værdier, værdifulde landskaber og områder, der af anden årsag bidrager med et rekreativt sigte. Den Grønne Strukturplan skal ikke ses som en direkte arealudpegning, men som et overordnet princip for en grøn struktur. Det er hensigten, at den Grønne Strukturplan på sigt skal danne basis for en dialog med lokalrådene evt. via landsbyvisionerne om, hvorledes de enkelte byer kan sammenkobles med den overordnede Grønne Strukturplan.

Kommunen ønsker at forbedre adgangen til kommunens landskaber og naturområder gennem et udbygget stisystem, hvor der kan motioneres, løbes, cykles osv. På baggrund af en Naturgruppe, der var nedsat i forbindelse med kommunalreformen, blev der udarbejdet en sammenfatning over friluftsoplevelser og gåture i Hillerød Kommune, eksisterende stier samt ønsker til nye faciliteter og stier. Dette har både resulteret i et friluftskort, der er at finde på kommunens hjemmeside, samt ønsker til kommende stier i det åbne land. Disse stier er for en stor del forsøgt indarbejdet i den Grønne Strukturplan.

Der hvor den Grønne Strukturplan møder Hillerød by, skal der sikres sammenhæng mellem de tre landskabskiler, de indre grønne kiler og det omkringliggende åbne land. Det rekreative stisystem vil her skulle kobles op på tre ringstier i Hillerød by. De tre ringe består af Søringen, Byringen og Naturringen. Søringen løber rundt om Slotssøen. Byringen forbinder vores hverdagsliv såsom skolerne, større virksomheder, biblioteket, stationen osv. Naturringen griber fat om nogle af de naturområder, der ligger umiddelbart op ad Hillerød by, herunder landskabskilerne. Se også afsnit og redegørelse om stier i 'Find det hurtigt'.

Samlet stiplanlægning
Kommuneplanen indeholder et forslag til et samlet net af rekreative stier, hvor mål og retningslinjer for stier i kommunen ses i sammenhæng med stinettet i de omkringliggende kommuner og i sammenhæng med kommunes Grønne Strukturplan. Kommuneplanen fastlægger et samlet netværk af overordnede rekreative stier og et finmasket net af underliggende rekreative stier, som er koblet med hele Hovedstadsregionen. De rekreative stier er en del af det samlede stinet i kommunen. Trafikstier beskrives i kapitlet om Infrastruktur og forsyning under Stier.

Stier, medtaget i den Grønne Strukturplan, er både regionale rekreative stiruter, (lokale) rekreative stier samt planlagte og/eller ønskede stier. Kommuneplanen indeholder ikke retningslinjer for specielle rekreative stier som ridestier, handicapstier, rulleskøjtestier osv. Der henvises istedet til friluftskortet. De regionale rekreative stier lægger op til længere vandre- eller cykelture. Den Grønne Strukturplan har ikke set på forhold mellem offentlige og private veje.

Kommunen udfører og koordinerer skiltning af de rekreative stiruter, som vurderes at opfylde krav til sikkerhed og fremkommelighed. Kommunen detailplanlægger og realiserer stier i henhold til Vejloven og Naturbeskyttelsesloven. Kommunen planlægger og etablerer såkaldte ”naturstier” som led i naturgenopretningsprojekter i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Der kan være sammenfald mellem naturstier, trafikstier og det rekreative stinet. Skiltning af stier skal følge ”Vejregler for vejvisning på cykel- og vandreruter”.

De rekreative stiers udformning
Stierne skal være egnede for både cyklende og gående. Barrierer som store veje, baner og vandløb forhindrer tit, at stier kan skiltes og tages i brug, selvom stierne findes på begge sider. Kommunen bør planlægge for og anlægge passage af barrierer på en måde, der både er trafiksikker og ikke forringer stiens oplevelsesværdi med lange omveje, trafiklarm osv. På mindre trafikerede steder kan der være tale om midterhelle, lysregulering osv., mens der ved nye større veje og baner skal påregnes anlæg af tunnel eller bro. I byerne passerer stierne mange steder veje med tung trafik, hvor det er teknisk vanskeligt at etablere niveaufri skæringer. Her må stierne sikres bedst muligt. Staten opfordres til at tage højde for passage af eksisterende og planlagte rekreative stier i nye anlægsprojekter.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Friluftskort

Find det hurtigt

Grøn Strukturplan 2012
Stier 

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk