FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Friluftsliv Turisme, ferie-og fritidsanlæg Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Grøn Strukturplan
Friluftsområder
Turisme, ferie-og fritidsanlæg
Redegørelse
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Turisme, ferie- og fritidsanlæg

Det er vigtigt for bybefolkningens sundhed, at kommunen giver plads til et aktivt friluftsliv. Det almene friluftsliv kræver ikke store anlæg, til gengæld bidrager et aktivt friluftsliv til befolkningens livskvalitet. Der er dog også en anden sportsbetonet side af friluftslivet, som beslaglægger store arealer og forudsætter anlæg i det åbne land såsom; golfbaner, rideanlæg med lugtgener, spejder- og jagthytter, friluftsscener, boldbaner, campingpladser, feriecentre, vandrehjem, besøgsgårde, sommerland og meget mere. En del af disse anlæg kan ikke finde plads i byområdet, fordi de fylder for meget, og der må derfor planlægges for, hvor anlæggene bedst kan placeres i landområdet.

Retningslinjerne skal sikre, at friluftsanlæg, der er afhængige af en placering i landområdet, placeres hensigtsmæssigt og kan sameksistere med andre aktiviteter uden for byområdet og under hensyn til, at der bevares uberørte områder til stille natur- og landskabsoplevelser. Retningslinjerne og den tilhørende zoneinddeling hindrer ikke rekreative anlæg, der allerede er fastlagt i en fredning, lokalplan o.l. 

I forbindelse med byudviklingen omkring Hillerød Syd er det planlagt at flytte en del af Hillerød Golfbane mod syd for at sikre et område til en ny S-togs station. Området, der i dag benyttes af mange til rekreative formål, vil fortsat være offentlig tilgængeligt og vil indgå som en del af en større overordnet grøn spredningskorridor mellem Brødeskov og Store Dyrehave. Dermed vil området også have funktion af bynært grønt område for den nye bydel Hillerød Syd.

Flersidig anvendelse
For at sikre en optimal udnyttelse af de begrænsede grønne områder og åbne landskaber, er det fremover et grundlæggende princip, at der så vidt muligt planlægges for en flersidig anvendelse af friluftsanlæg i det åbne land. Offentligheden bør have adgang til at benytte anlæg og bygninger af almen interesse, der skal tages hensyn til naturen, så anlæggene også bliver udflugtsmål, og der skal anlægges stier, som giver adgang til andre natur- og landskabsområder. Gennemføres dette, kan friluftsanlæg til fx golf og ridning også bruges til aktiviteter som gåture, skiløb, cykling, leg og boldspil.

Støttepunkter
Kommuneplanen giver mulighed for at realisere fremtidige støttepunkter med formålet at fremme det almene friluftsliv. Områder der byder på landskabs-, kultur- og naturoplevelser, åer og søer, er steder, hvor støttepunkter kan blive attraktive og gavne friluftslivet. Støttepunkter indebærer kun beskedne anlæg; mindre parkeringsområder, primitive teltpladser, shelters, kiosk, mindre udlejnings- eller udskænkningssteder og naturformidling. Derfor kan de ofte etableres uden at genere de landskabs- og naturværdier, som de besøgende kommer for at nyde. Støttepunkter skal have god stiadgang, og kan de nås med offentlig transport, er det en fordel. De kan med fordel indrettes i eksisterende bygninger eller ved friluftsanlæg i det åbne land, som har en form for betjening.

Friluftsanlæg på land
Retningslinjerne om friluftsanlæg på land handler primært om generel placering i landområdet af de areal- eller bygningskrævende anlæg, som er særligt indgribende landskabeligt set, fx golfbaner og rideanlæg. Formålet med retningslinjerne er, at de store anlæg både placeres rigtigt og indrettes hensigtsmæssigt i forhold til fx beskyttelsesinteresser og flersidig anvendelse.

Arealkrævende anlæg
Kommuneplanen indeholder en zoneinddeling (zone 1 og zone 2) af landområdet afhængig af, om store friluftsanlæg kan sameksistere med andre interesser og aktiviteter udenfor byområdet. Retningslinjerne gælder for nye anlæg og ændring eller udvidelse af eksisterende anlæg. Kommuneplanen respekterer allerede fastlagte anlæg, som er muliggjort gennem fredning, lokalplan o.l.

Zone 1 er en ”forbudszone”, hvor nye arealkrævende friluftsanlæg ikke kan placeres, fordi de er uforenelige med andre interesser såsom internationale naturbeskyttelsesområder for dyr og planter, eksisterende skov, råstofområder der ikke er udgravet, og arealer til transportkorridorformål.

Zone 2 er en zone med bl.a. beskyttelsesinteresser. Her åbner kommuneplanen mulighed for at indpasse arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages hensyn til beskyttelsesinteresser, landbrug, skovrejsning, lavbundsarealer og andre kommuneplaninteresser, herunder de værdier, der er årsagen til udpegningen af beskyttelsesområdet. Det er en klar forudsætning, at der foretages en konkret vurdering, således at beskyttelsesområdernes landskabs, natur- og kulturværdier ikke forringes. Det forudsætter endvidere, at eventuelle friluftsanlæg i zone 2 ikke griber ind i beskyttede områder såsom § 3-naturområder, potentielle vådområder og fredede områder m.v. Golfbane og store rideanlæg medfører intensiv brug af arealer, der ændrer landskabets karakter og oplevelsen. Derfor skal anlæggene tilpasses stedets terræn og beplantning. Naturtyper og beskyttelsesområder med unikke landskabs- og kulturværdier må ikke tilsidesættes.

I biologiske kerneområder og spredningskorridorer skal der tages særligt hensyn til dyrs og planters levesteder, og anlæggene skal medvirke til at forbedre levesteder ved etablering af våde områder og beplantning. På lavbundsarealer skal anlægget omfatte genopretning af vådområder eller andre naturområder. I kulturhistoriske og geologiske interesseområder skal anlæggene kunne indrettes uden at forringe de sammenhængende kulturmiljøer og dannelsesformer, der er årsag til udpegningen. På arealer med grundvandsressourcer eller vandløb må store friluftsanlæg indrettes på vilkår, der tager hensyn hertil. Store græsarealer til rideanlæg skal tage hensyn til § 3-naturområder fx ved græsning og gødningshåndtering. Ved etablering af nye golfbaner, som i gennemsnit bruger 5-10.000 m3 vand om året, skal der ved tilladelse til vandindvinding tilgodeses hensyn til nærliggende vådområder. I områder med drikkevandsinteresser skal der spares på vandet, fx ved at vande med genbrugsvand eller overfladevand. Ved vandingstilladelser til golfbaner og andre større friluftsanlæg i grusgrave, hvor grundvandsressourcen er særlig sårbar, skal der stilles krav om, at der ikke kan ske nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. I områder med kildepladszoner og nitratfølsomme indvindingsområder skal golfbaner etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider dvs., at der anvendes robuste græstyper, og at der udføres den pleje af golfbanerne, der kræver mindst forbrug af gødning og pesticider. I særligt værdifulde landbrugsområder skal der tages hensyn til landbrugets struktur, og i skovrejsningsområder skal skovplantning indgå i anlægget.

I områder udenfor zone 1 og zone 2 kan etableres nye arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages hensyn til § 3-naturområder, grundvandets særlige sårbarhed i tidligere grusgrave og eventuelt andre kommuneplanmæssige interesser i området.

Friluftsanlæg ved sø
Eventuelle nye anlæg forudsætter, at der foreligger et konkret projekt med oplysninger om placering, omfang, miljøpåvirkninger m.v. og at der udarbejdes kommuneplantillæg.

Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning
De fleste kulturelle anlæg, forlystelser og overnatningsanlæg bør placeres i byområdet, hvor udbuddet af service, oplevelser og trafikbetjening er stort. Museer, forlystelsesparker, teatre, hoteller, vandrehjem, campingpladser og autocamping skal normalt ikke placeres uden for byen. Dog er der tradition for, at museer og udstillinger, der har en speciel lokal tilknytning, sommerlande, historiske forsøgscentre, besøgsgårde med dyr, vandrehjem og campingpladser også kan indpasses i landområdet i det åbne land. Anlæg som sommerland og feriecentre er så store, at de normalt forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Find det hurtigt

Biologiske kerneområder
Værdifuldt kulturmiljø
Geologiske værdier
Lavbundsarealer
Grundvand og drikkevand
Skov og landbrug

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk