FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Friluftsliv Turisme, ferie-og fritidsanlæg

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Grøn Strukturplan
Friluftsområder
Turisme, ferie-og fritidsanlæg
Redegørelse
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Turisme, ferie- og fritidsanlæg

Det åbne land skal fortrinsvis opleves som et overvejende dyrket landbrugslandskab. Det er således kun fritidsanlæg, som ikke kan indpasses i byen, der kan lokaliseres i det åbne land. Målet er, at det åbne land indeholder en bred vifte af fritidsanlæg, der kan tilfredsstille behovet for fritidsaktiviteter og oplevelser, samt at friluftsanlæggene gøres offentlig tilgængelige og kan anvendes til flere former for friluftsaktivitet.

Retningslinjer

2.14.1
Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i landområdet under hensyntagen til beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier.

2.14.2
Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentlige tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

2.14.3
Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet i form af oplevelsesmuligheder langs søerne og i det øvrige landområde, når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv, fx mindre parkering, primitive teltpladser, shelters, kiosk, mindre udlejnings- eller udskænkningssteder og naturformidling.

2.14.4
Naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde kan etableres udenfor zone 1 og 2. I zone 2 kan naturskoler, fritidscentre, besøgsgårde og tilsvarende begrænsede bygningsanlæg etableres eller indrettes i eksisterende bygninger, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

2.14.5
I zone 1 kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides. Råstofområder, der ikke er udgravet, overgår fra zone 1 i takt med, at de er efterbehandlet. Udenfor zone 1 og zone 2 kan der anlægges nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, og eksisterende anlæg kan udvides i områder uden beskyttelsesinteresser.

2.14.6
I zone 2 kan der anlægges nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, og eksisterende kan udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområder ikke forringes, og at der tages hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer.

2.14.7
Udenfor zone 1 og 2 kan der anlægges nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, og eksisterende anlæg kan udvides i områder uden beskyttelsesinteresser. Nyanlæg og udvidelse af eksisterende anlæg kan ske i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde forurener grundvandet. Undtaget fra dette krav er dog udvidelser af eksisterende anlæg i efterbehandlede lergrave, hvor det er dokumenteret, at der ikke er risiko for grundvandsforurening.

2.14.8
Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning, og terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang, med mindre anlægget indrettes i efterbehandlede råstofgrave. Anlæg, bygninger og udenoms arealer skal i videst muligt omfang være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering. Anlæggets drift må ikke forringe grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger inden for kildepladszoner og nitratfølsomme områder, skal drives miljøvenligt, hvilket betyder, at banerne etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider. Vanding skal så vidt muligt ske ved brug af overflade- eller genbrugsvand.

2.14.9
Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker ved søer, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

2.14.10
Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder på max. 40 m2, når ejeren selv bor på ejendommen.

2.14.11
Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser.

2.14.12
Nye vandrehjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområderne.

2.14.13
Mindre kulturelle anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Friluftsliv ved søer og vandløb

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk