FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landområdet Byggeri og anlæg i landområdet

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Byggeri og anlæg i landområdet
Redegørelse
Transportkorridor
Kystnærhedszone
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Byggeri og anlæg i landområdet

Det er Hillerød Kommunes mål, at der er en klar grænse mellem by og land.

Landområdet skal beskyttes og bevares som et attraktivt, åbent landskab, og aktiviteter, byggeri samt anlæg skal afstemmes i forhold til jordbrugsproduktion, råstofinteresser, beskyttelsesinteresser og friluftsliv.

Kommunen har som mål at sikre, at byggeri og anlæg bliver tilpasset det omgivende landskab og byggeri. Eventuelle tekniske anlæg for alternative energiformer, terrænreguleringer, støjværn og lignende skal udføres under hensynstagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det åbne land.

I regionens Råstofplan reguleres råstofinteresserne.

Retningslinjer

2.1.1
Landområdet skal friholdes for yderligere byfunktioner, dvs. bebyggelse og anlæg der ikke er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrug, skovbrug eller fiskeri. Nødvendige trafik- og forsyningsanlæg og lignende samt ikke bymæssige friluftsanlæg, der kan begrundes i et væsentligt samfundsmæssigt behov, kan placeres i landområdet efter en afvejning med andre kommuneplanmæssige interesser.

2.1.2
Landsbyernes afgrænsning ud mod det åbne land skal fastholdes. Der må kun ske begrænset nybyggeri til lokalt behov indenfor landsbyafgrænsningen, og dette skal ske på grundlag af en lokalplan.

2.1.3
Ved placering af ny bebyggelse og nye anlæg skal der tages hensyn til karakteren og påvirkningen af det omgivende landskab, specielt til beskyttelsesinteresser og til den landskabstype og de skalaforhold, som præger det stedlige landskabsbillede, jf. landskabskarakteranalysen.

2.1.4
Ved nedrivning af eksisterende bebyggelse, om- eller tilbygning af eksisterende bebyggelse i landzone, skal der tages hensyn til de bevaringsværdier, som er registreret i kommunens SAVE-registrering. 

2.1.5
Der må ikke udlægges jordbrugsparceller i Hillerød Kommune.

2.1.6
Terrænregulering skal ske under hensyn til karakteren og påvirkningen af det omgivende landskab, samt til landskabstype og de skalaforhold, som præger det stedlige landskabsbillede, jf. landskabskarakteranalysen.

2.1.7
Der må ikke etableres større støjvolde. I forbindelse med ældre, bymæssige bebyggelser langs kommunens hovedveje, kan der dog tillades etablering af støjvolde, hvis det kan dokumenteres, at støjen reduceres på de enkelte ejendomme, og at karakteren og påvirkningen af det omgivende landskab, beskyttelsesinteresser og skalaforhold i landskabsbilledet ikke svækkes.  

2.1.8
Tekniske anlæg til alternative energiformer, såsom husstandsvindmøller samt solfanger- og solcelleanlæg, må ikke svække karakteren af det omgivende landskab og skal tilpasses beskyttelsesinteresser og skalaforhold i området, jf. landskabskarakteranalysen.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Fingerplan
Planloven 
Region Hovedstadens Råstofplan
 

Find det hurtigt

Landskabskarakteranalyse
Arkitektur og bevaring

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk