FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landområdet Byggeri og anlæg i landområdet Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Byggeri og anlæg i landområdet
Redegørelse
Transportkorridor
Kystnærhedszone
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Byggeri og anlæg i landområdet

Hvad er værdierne?
De fleste landbrug i Hillerød Kommune er under 30 ha og kan betegnes som hobbylandbrug, da ejernes hovedindtægtskilde kommer fra byerhverv. Hvor der i nogle dele af landet er en tendens til affolkning af landområderne, er der i Hillerød Kommune, som i den øvrige Hovedstadsregion, den modsatte tendens, nemlig til urbanisering af landområdet.

På grund af den centrale placering i Hovedstadsområdet og nærhed til naturområder ønsker mange byboere at slå sig ned i kommunens landområde. Både på nedlagte landejendomme, på mindre hobbylandbrug og i landsbyerne. De stigende energipriser motiverer borgerne til at ville nedrive gamle stuehuse og bygge nye i ny stil, opsætte husstandsvindmøller, anlæg for solenergi m.m. Stigende trafik på de store veje medfører ønsker om etablering af støjvolde langs de støjende vejanlæg. Flere ønsker at gøre brug af planlovens mulighed for at etablere bolig og erhverv i nedlagte driftsbygninger. Et stigende antal hestestutterier ønsker at etablere sig i kommunen med behov for flere bygninger til hestebrug. Jægere ønsker flere søer og områder, hvor vildtet kan færdes og yngle. Bybefolkningen ønsker fritidsaktiviteter som motorcrossbaner, paintballbaner, rideanlæg, skydebaner, svæveflybaner m.m. Mange former for friluftsaktører som stavgængerere, løbere, mountainbikere og ornitologer har forskellige ønsker for anvendelsen af såvel det åbne landbrugsland, som af skovområder og øvrige naturområder. På den måde udsættes kommunens landområde for et massivt anvendelsespres fra mange forskelligartede aktører fra beboerne på landet, landbrugerne og til fritidsfolket.

Man kan derfor sige, at landområdet i Hillerød Kommune i udpræget grad er et multifunktionelt landskab, med forskelligartede aktører, der har forskellige forventninger til anvendelsen af landskabet og dets udtryk. Det betyder, at kommunens landområde er dynamisk og levende, og til tider også konfliktfuldt på grund af de mange interessenter. 

Hvad er værdierne sårbare overfor?
De mange forskelligartede brugere og ønsker til brugen af landområdet kan give anledning til interessekonflikter. Det er kommunens opgave at sikre en sund balance imellem de mange forskelligartede aktiviteter, så landområdet både beskyttes og bevares, samtidig med at aktiviteter, byggeri og anlæg er afstemt i forhold til jordbrugsproduktion, beskyttelsesinteresser og friluftsliv.

Hvordan tages der hensyn til værdierne?
Hillerød Kommunes hensigt er at fastholde den klare grænse mellem by og land ved i videst muligt omfang at fastholde landzonen som ubebygget landbrugsland med skov og natur. For at kvalificere dette mål vil kommunen indenfor planperioden udarbejde et administrationsgrundlag for landzoneadministrationen.

Landzoneadministrationsgrundlaget vil blive baseret på den landskabskarakteranalyse, som Hillerød Kommune har udført i forbindelse med udarbejdelsen af denne kommuneplan, samt på Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration fra 2002.

Landzoneadministrationsgrundlaget skal udstikke detaljerede retningslinjer for anvendelse, omfang, placering og karakter af byggeri og anlæg, herunder støjvolde og terrænreguleringer, tekniske anlæg mm. 

Retningslinjerne for Byggeri og anlæg i landområdet
Retningslinjen om at friholde landområdet mest muligt for byggeri, der ikke har direkte tilknytning til landområdet, følger landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7.

Der er mulighed for rekreativ anvendelse og etablering af friluftsanlæg i visse dele af beskyttelsesområderne, hvis anlæggene kan begrundes ud fra et væsentligt samfundsmæssigt hensyn, og hvis det kan ske uden at forringe de landskabs-, natur og kulturværdier, som beskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte, og i øvrigt ikke strider mod andre kommuneplanmæssige interesser.

Der er mulighed for gennemførelse af overordnede, fastlagte forsynings- og infrastrukturanlæg og mulige fremtidige anlæg, som transportkorridoren reserverer plads til, jf. Fingerplanen. Anlæggene skal kunne tilpasses, så der tages størst mulig hensyn til bl.a. beskyttelsesinteresser og landbrugsinteresser. Større trafik- og forsyningsanlæg, som kommunen antager at ville påvirke miljøet væsentligt, kræver planlægning og vurdering efter VVM-reglerne.

Råstoffer
Retningslinjer for anvendelse af arealer til udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden findes i regionens Råstofplan hvori graveområder er udpeget. I disse områder kan der ikke udføres større byggeri eller anlæg før råstofferne er udnyttet. Det er kommunen der giver tilladelse til indvinding af råstoffer indenfor de udpegede graveområder. Der kan kun undtagelsesvis gives tilladelse til indvinding af råstoffer udenfor de udpegede områder, men kun hvis samfundsmæssige interesser taler for det, f.eks. i situationer, hvor der er tale om særligt værdifulde råstoffer, og kun når hensynet til øvrige beskyttelsesinteresser ikke taler imod. Dette skal ske på baggrund af en konkret vurdering i kommunen og kræver Region Hovedstadens godkendelse.

Landsbyerne
Retningslinjen for landsbyer følger landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7 og gælder alle landsbyer, husmandsudstykninger o.l. i såvel landzone som byzone, der indgår i eller grænser op til det åbne land i landområdet eller til de dele af byområdet, der kan karakteriseres som del af landområdet.

Begrænset nybyggeri ved landsbyer vil sige, at der er tale om få boliger, og enkelttilladelser indenfor landsbyafgrænsningen, og om byggeri, der kan indpasses i eksisterende bebyggelse. Kommunens landsbyer har generelt kulturhistorisk bevaringsværdi. Visse landsbyer er udpeget som særlige landsbyer fordi de i særlig grad er velbevarede og vidner om den kulturhistoriske arv.

Landsbyafgrænsningen af Ny Harløse er med denne kommuneplan udvidet med 0,5 ha, så eksisterende gårdbygningsanlæg, fra nedlagt landbrug indgår i landsbyafgrænsningen. Se redegørelse til Byudvikling.

Nedrivning, om-eller tilbygning af bygninger
Retningslinjen om nedrivning, om- eller tilbygning følger kommunens SAVE-registrering.

Retningslinjen om nedrivning, om- eller tilbygning er medtaget for at bevare de arkitektoniske værdier i bevaringsværdig bebyggelse med høj arkitektonisk værdi. Du kan læse mere om kommunens SAVE-registrering her.

Retningslinjen om ny bebyggelse, om såvel anlæg og bebyggelse, der er nødvendig for landbrugs-og skovbrugserhvervet som andet byggeri, følger landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7 og kommunens landskabskarakteranalyse.

Jordbrugsparceller
Retningslinjen om at der ikke må udstykkes jordbrugsparceller i Hillerød Kommune, følger bestemmelser i Fingerplanen.

Terrænregulering
Retningslinjen om terrænregulering følger planlovens kapitel 7 og kommunens landskabskarakteranalyse.

I takt med den byudvikling, der finder sted i kommunen, opstår der behov for at håndtere overskudsjorden fra byggemodning af de nye byområder. Der er ofte et ønske om placering af overskudsjorden i landområdet, dels fordi der er tale om store mængder jord, som ikke kan placeres indenfor byzonearealerne, dels fordi det er en indtægtskilde for lodsejerne, og dels fordi landområdet er mindre lovreguleret end byzonen.

Det er forbundet med udfordringer at udføre større terrænreguleringer i landområdet, da landskabet kan være sårbart overfor sløring og udjævning af de landskabelige karakteristika, og fordi større jordarbejder over længere perioder kan resultere i trafikale problemer i lokalområderne. Endelig kan større terrænarbejder skabe problemer med videreførsel af overfladevand på naboejendomme. Hillerød Kommune ønsker derfor ikke at tillade større terrænreguleringer i landzonen.

Støjvolde
Retningslinjen om støjvolde følger planlovens kapitel 7 og kommunens landskabskarakteranalyse.

Mange ejendomme i landområdet støder op mod det overordnede vejnet og bliver, i takt med den stigende trafikmængde på vejnettet, mere påvirket af støj herfra. Derfor ønsker en del lodsejere at løse støjproblemet ved etablering af jordvolde.

Hillerød Kommune betragter uplanlagte støjvolde langs vejnettet som en uønsket barriere i landskabet, og som udgangspunkt er kommunen derfor tilbageholdende med at tillade spredte støjvolde på enkelte ejendomme. Vi skønner, at der er andre muligheder for at udføre støjdæmpende foranstaltninger på støjplagede ejendomme. Bl.a. kan begrønnede støjhegn reducere støj, samtidig med, at disse elementer fremstår mere nedtonede i forhold til omgivelserne.

Langs det overordnede vejnet i Hillerød Kommune, ligger der flere større bymæssige bebyggelser. Da støjgenerne i disse områder berører en større personkreds, kan kommunen tillade etablering af en støjvold ved netop disse større bebyggelser, hvis det kan dokumenteres, at en støjvold kan reducere støjpåvirkningerne med mindst 3 dB i området, og at kommunen skønner, at voldene ikke strider imod natur, landskabs- og kulturværdierne i landområdet. 

Tekniske anlæg til alternative energikilder
Retningslinjen om tekniske anlæg til alternative energikilder følger planlovens kapitel 7 samt kommunens landskabskarakteranalyse.

De stigende energipriser motiverer mange ejere af ejendomme i landområdet til at ville producere alternativ energi, og der er derfor stor interesse for opsætning af husstandsvindmøller, solfangere og solcelleanlæg.

Hillerød Kommune ønsker, at denne type energikilder skal fremmes. Energikilderne må dog ikke medføre væsentlige gener for ejere af ejendomme i nærområdet og må ikke stride imod natur, landskabs- og kulturværdierne i landområdet. Herudover skal det dokumenteres, at miljølovgivningens støjkrav er overholdt.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Fingerplan
Planloven 
  Planlovens kapitel 7
Region Hovedstadens Råstofplan

Find det hurtigt

Landskabskarakteranalyse
Hustandsvindmøller
Landskab, kultur og geologi
  Redegørelse Byudvikling
  Atkitektur og bevaring

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk