FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landskab, Kultur og Geologi Geologiske værdier

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Landskabelige værdier
Værdifuldt kulturmiljø
Geologiske værdier
Redegørelse
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Geologiske værdier

Hillerød Kommune vil sikre, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgang og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og tydelige i landskabet. Dette gælder både de nationale geologiske interesseområder samt de værdifulde geologiske områder.

Retningslinjer

2.11.1
Inden for de udpegede nationale geologiske interesseområder, og de værdifulde geologiske områder, skal de karakteristiske sammenhængende geologiske helheder og enkeltelementer bevares på en sådan måde, at landskabets karakter og dannelsesformer ikke sløres.

2.11.2
Inden for de nationale interesseområder må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg, ændret arealanvendelse eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn. Herudover skal der foretages en konkret planmæssig vurdering af, om ændringen kan ske uden at skæmme eller sløre landskabets dannelsesformer eller forringe mulighederne for at opleve, undervise og forske i de geologiske processer. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes geologiske værdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

2.11.3
Indenfor de værdifulde geologiske områder, må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg, ændret arealanvendelse eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at skæmme eller sløre landskabets dannelsesformer. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes geologiske værdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

2.11.4
Tilgængeligheden til de udpegede interesseområder og enkeltlokaliteter samt muligheden for at opleve og forstå områdernes geologiske værdier skal søges opretholdt eller forbedret.

2.11.5
Nye enkeltlokaliteter, i form af særligt værdifulde geologiske profiler, der afdækkes ved råstofgravning, skal søges bevaret og aktivt plejet i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Geologi i landskabet
  Fredninger 

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk