FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landskab, Kultur og Geologi Geologiske værdier Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Landskabelige værdier
Værdifuldt kulturmiljø
Geologiske værdier
Redegørelse
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Geologiske værdier

Hvad er værdierne?
Naturstyrelsen har foretaget en udpegning af de nationale geologiske interesseområder, dvs. af områder og lokaliteter, som vurderes at være unikke eksempler på dansk natur, geologisk set.

De nationale geologiske interesser knytter sig i Hillerød Kommune til Strø Bjerge, der er en næsten 22 km lang bakkeformation, der strækker sig fra Arresø til Lystrup Skov ved Slangerup. Strø Bjerge blev dannet, da isens afsmeltning for ca. 12.000 år siden efterlod disse, på steder op i mod 20 m høje bakker og er den længste, højeste og bedst bevarede åsformation på Sjælland. Åsen viser den geologiske udviklingshistorie lige fra istiden og helt op til i dag. Derudover er en mindre del af området kaldet Farum Naturpark indenfor kommunegrænsen ved Lystrup Skov. Området er et glacialt landskab, hvor det karaktergivende element er et netværk af tunneldale med åsrygge og langsøer. Landskabet mellem dalene tager ofte form af jævne plateauer med udbredte forekomster af grus. Dette tunneldalssystem kendes ikke fra andre steder i Danmark, hvorfor det har stort forskningsmæssigt potentiale.
Ud over de nationale geologiske interesseområder, er der udpeget værdifulde lokale geologiske områder. Udpegningen er sket for at få særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i disse områder, når der planlægges for det åbne land.

Hvad er værdierne sårbare overfor?
Områder med geologiske interesser er især sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner eller slører landskabets oprindelige former. Det drejer sig først og fremmest om ødelæggelse ved bortgravning, råstofindvinding eller terrænreguleringer og jorddeponering m.v., som ændrer karakteristiske oprindelige landskabsformer. Men de geologisk værdifulde områder er også sårbare over for dominerende eller forstyrrende bebyggelse og anlæg, tilplantning med skov, plantager og lignende, naturlig tilgroning med krat og træbevoksning samt dræning, der ændrer jordlagsstrukturen.

Hvordan tages hensyn til værdierne?
Inden for de udpegede nationale geologiske beskyttelsesområder må der som hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri eller bygninger og anlæg, som ikke slører eller forringer oplevelsen af de særlige landskabsdannelser. Der kan normalt ikke gives tilladelse til råstofgravning, terrænregulering eller større beplantninger. En analyse ud fra de særlige og karakteristiske geologiske landskabstræk, terrænforhold og udsigtsforhold bør indgå i den konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye bygninger, anlæg eller andre indgreb, så de ikke virker dominerende eller forstyrrende.

I forhold til den tidligere udpegning i Kommuneplan 2009, er der i Kommunpelan 2013 medtaget værdifulde lokale geologiske områder. I forhold til Kommuneplan 2009 vurderes beskyttelsen at være øget for de geologiske værdier i Kommuneplan 2013.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Geologi i landskabet
  Fredninger 
  Lokalplaner i Hillerød Kommune

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk