FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landskab, Kultur og Geologi Landskabelige værdier

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Landskabelige værdier
Redegørelse
Værdifuldt kulturmiljø
Geologiske værdier
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Landskabelige værdier

Hillerød Kommune vil beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskabet i det åbne land. Ved at beskytte og synliggøre de særligt værdifulde landskaber med støtte i vores arbejde med landskabskaraktermetoden, er der mulighed for at opleve smukke og egnskarakteristiske landskaber, som er særligt upåvirkede af indgreb. Disse egnskarakteristiske og kulturhistoriske træk i landskabet skal styrkes, herunder områder hvor det er muligt at opleve landskabets geologi og dannelse.

Hillerød Kommune vil sikre, at der stadig er større sammenhængende og uforstyrrede landskaber, hvor landskabets helhed fremstår sammenhængende og upåvirket af nærhed til byer og større tekniske anlæg.

Retningslinjer

Særlige landskabelige værdier
2.9.1
Indenfor områder med særlige landskabelige værdier, må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi.

2.9.2
Tilstanden og arealanvendelsen må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer.

2.9.3
Der må ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord.

2.9.4
Hvis der placeres bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområderne, skal de placeres og udformes under hensyntagen til landskabskarakteranalysens anbefalinger for området, således at landskabsværdierne ikke forringes.

2.9.5
Der skal generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabsværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for naturområder, der er særligt sårbare.

Landskabelige værdier
2.9.6
Indenfor områder med landskabelige værdier, må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra et væsentligt samfundsmæssigt hensyn, og såfremt det sker ud fra en konkret vurdering og i henhold til anbefalingerne i landskabskarakteranalysen.

2.9.7
Der må som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord.

2.9.8
Såfremt der placeres bygninger og anlæg inden for områderne, der skal vedligeholdes, skal disse placeres og udformes under hensyntagen til landskabskarakteranalysens anbefalinger for området, således at landskabsværdierne ikke forringes.

2.9.9
Der skal generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabsværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for naturområder, der er særligt sårbare.

Landskabelige udviklingsområder
2.9.10
Indenfor landskabelige udviklingsområder skal ændringer ske i henhold til anbefalingerne for området jf. Landskabskarakteranalysen, eller såfremt der foreligger en gældende bestemmelse i en fredning eller lokalplan for området.

2.9.11
Der må som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

2.9.12
Landskabelige helheder, herunder kulturhistoriske sammenhænge, landskabstræk osv., skal i videst muligt omfang bevares.

Større sammenhængende og uforstyrrede landskaber
2.9.13
De større sammenhængende og uforstyrrede landskaber skal friholdes for nye større tekniske anlæg såsom vindmøller, husstandsvindmøller, master over 30 m, kraftvarmeværker, biogasanlæg, råstofanlæg, samt større rekreative anlæg, der visuelt vil påvirke oplevelsen af det uforstyrrede landskab.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Find det hurtigt

Landskabskarakteranalyse

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk