FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landskab, Kultur og Geologi Landskabelige værdier Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Landskabelige værdier
Redegørelse
Værdifuldt kulturmiljø
Geologiske værdier
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Landskabelige værdier

Hvad er de landskabelige værdier?
De landskabelige værdier drejer sig om landskabet, som det umiddelbart kan ses og opleves. Nogle af kommunens landskaber er varierede og sammensatte af mange landskabselementer, fx skove, bakker, vandhuller og levende hegn. Andre landskaber er enkle med kun ét element, fx en stor søflade. Kommunen består, landskabeligt set, af mange forskellige egne. For at få kendskab til det åbne land og de bevaringsværdier det rummer, har kommunen udarbejdet en landskabskarakteranalyse, der fastlægger de forskellige karakterområder, som det åbne land rummer, samt deres karakteristika, styrke, tilstand og sårbarhed. Områdernes naturgeografiske og kulturgeografiske grundlag har præget landskabet, og de forskellige områder rummer forskellige landskabelige oplevelser og identiteter. Det har derfor betydning, at der sikres mulighed for at opleve variationen af forskellige landskaber med tydelige egnskarakteristiske træk.

De landskabelige værdier skal ikke kun ses som enkelte områder eller elementer, men i lige så høj grad også som en helhed og i en sammenhæng mellem enkeltelementer og naturgrundlaget, fx landsbyen og landsbyens dyrkningsflade og omgivende landskabstræk. Det er således både disse særligt værdifulde helheder og de særligt værdifulde enkeltelementer, som kommuneplanen skal beskytte.

Hvad er værdierne sårbare overfor?
Områder med landskabelige værdier er særligt sårbare over for indgreb, som afgørende ændrer landskabsbilledet. Store ændringer kan medføre, at forskellene mellem de karakteristiske landskabstyper udviskes. Bymæssig bebyggelse, åbent beliggende erhverv og større fritidsanlæg ændrer ofte det omgivende landskabs karakter. Tekniske anlæg som fx højspændingsledninger og belysningsanlæg, oplyste skilte m.m. virker tit visuelt dominerende, selv på lang afstand. Nye skovplantninger kan sløre et områdes karakteristiske landskabstræk.

Hvordan tages hensyn til værdierne?
Det åbne land er inddelt i tre zoner. Særlige landskabelige værdier, landskabelige værdier og landskabelige udviklingsområder. Derudover er der lavet en udpegning af større sammenhængende og uforstyrrede landskaber. Inddelingen er sket med baggrund i landskabskarakteranalysen og ud fra en vurdering af landskabets karakteristika og særlige oplevelsesmuligheder, tillige med deres tilstand og sårbarhed overfor ændringer. Både særlige landskabelige værdier og landskabelige værdier bliver efterfølgende betegnet samlet som beskyttelsesområder.

Områder med særlig landskabelig værdi er områder med en særlig tydelig karakter og/eller som indeholder særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Disse områder har den største beskyttelsesgrad og skal beskyttes mod forandringer, som kan svække eller udviske disse kvaliteter.

Områder med betegnelsen - "Landskabelige værdier", er områder hvor landskabets specifikke karakter skal vedligeholdes, eksempelvis ved at understøtte at en igangværende udvikling sker i overensstemmelse med den eksisterende landskabskarakter.

Landskabelige udviklingsområder er områder, hvor der kan ske ændringer. Med det menes der, at områderne kan ændres eller helt nyskabes ved at give plads til nye funktioner og landskabselementer, der kan give området en ny karakter og eventuelt visuelle oplevelsesmuligheder. Ændringer skal ske under hensyn til karakteren af det omkringliggende landskab og i harmoni hermed, samt jf. anbefalingerne for det pågældende område i landskabskarakteranalysen. 

Inden for de udpegede beskyttelsesområder må der som hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri (planlovens almindelige landzonebestemmelser) eller bygninger og anlæg som ikke slører eller forringer de særlige landskabsværdier. En analyse ud fra de særlige og karakteristiske landskabstræk bør indgå i den konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye bygninger, anlæg m.v. Der skal tages udgangspunkt i den udarbejdede landskabskarakteranalyse, herunder terrænforhold, udsigtsforhold, markante natur- og dyrkningsarealer og bebyggelser. Hensigten er, at bygninger og anlæg ikke virker dominerende eller fremmede i landskabet.

Der er lavet en ny og samlet udpegning for de større sammenhængende landskaber og de uforstyrrede landskaber. De områder der er kategoriseret som større sammenhængende og uforstyrrede landskaber omfatter større områder med betydelige landskabelige værdier, både i form af kystforland samt landskaber hvor kulturlandskabet med stjerneudskiftede byer er særligt velbevaret, samt landskaber der fremstår uforstyrret. De større sammenhængende og uforstyrrede landskabsområder er sårbare over for større tekniske anlæg, og skal derfor især friholdes for sådanne anlæg, med mindre hensynet til bevaring af landskabsværdierne kan løses på tilfredsstillende vis.

Kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at der ved ønsker om byudvikling, anlæg og ændret anvendelse inden for beskyttelsesområderne altid sker en konkret vurdering af særligt værdifulde helheder og elementer, herunder omgivelserne, hvorfra de kan opleves eller blive påvirket. Det skal vurderes, om den planlagte ændring er uforenelig med de særlige værdier, eller om den pågældende bebyggelse, anlægget med flere, evt. kan gennemføres, hvis der tages særlige hensyn ved placering og udformning. Endelig skal offentlighedens muligheder for at opleve og få adgang til værdierne vurderes, hvor det er aktuelt.

Kommuneplanens krav om en konkret vurdering i forbindelse med ændringer af tilstanden inden for beskyttelsesområder tilsidesætter ikke allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan, der fx muliggør bestemte anlæg. Kun hvis ændringen går ud over fredningens eller lokalplanens rammer, skal der i disse tilfælde foretages en konkret vurdering i forhold til beskyttelsesinteresserne.

Ændringer af tilstanden og arealanvendelsen inden for beskyttelsesområderne forudsætter, at der er tale om væsentlige samfundsmæssige hensyn. Det vil sige, at byggeri og anlæg, som ikke er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, skal kunne begrundes som nødvendigt ud fra almene interesser. Anlægget må ikke stride mod kommunale overordnede og tværkommunale interesser og hensyn og skal være omfattet af en beslutning fra en offentlig myndighed med en nærmere begrundelse for det samfundsmæssige behov for anlægget eller ændringen. Med samfundsmæssige hensyn forstås således ikke kun større samfundsmæssige nødvendige anlæg såsom trafik- og forsyningsanlæg, men også andre offentlige og private anlæg, som kommunen vurderer er planlægningsmæssigt velbegrundede og forenelige med landskabsværdierne i det konkrete beskyttelsesområde.

Det betyder imidlertid også, at der i landzone uden for beskyttelsesområder, og alene ud fra et privat ønske, ikke kan gives tilladelse til fx rekreative anlæg eller placering af ren jord på landbrugsarealer. Rekreative friluftsanlæg kan bl.a. være begrundet ud fra almene interesser ved at være alment benyttede eller offentligt tilgængelige, ved at opfylde et samfundsmæssigt behov eller ved i øvrigt at tilgodese lokale almene hensyn.

Hvis der skal gennemføres anlæg, byggeri eller indgreb ud fra samfundsmæssige hensyn, som vil forringe konkrete landskabsværdier væsentligt inden for et beskyttelsesområde, må der i givet fald foretages en afvejning i form af et kommuneplantillæg, som prioriterer anlægget højere end beskyttelsesinteresserne.

Der er med Kommuneplan 2013 lavet en fuldstændig revidering af beskyttelsesinteressen, landskabelige værdier, på baggrund af en landskabskarakteranalyse.

Den nye udpegning indeholder en zonering af det åbne land i tre zoner, særlig landskabelige værdier, landskabelige værdier, samt landskabelige udviklingsområder. De særlige landskabelige værdier kan sidestilles med de tidligere udpegninger i Kommuneplan 2009 for beskyttelsesinteressen landskabelige værdier, og det vurderes at de udpegede områder svarer til den tidligere udpegning rent volumenmæssigt, om end at der ikke er overensstemmelse mellem områderne. Med den yderlige zonering i de to zoner, og de tilknyttede retningslinjer, vurderes det, at beskyttelsen af de landskabelige værdier er større end i Kommuneplan 2009, hvor der ingen retningslinjer var for områderne udenfor de beskyttede områder.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Find det hurtigt

Landskabskarakterananlyse
Fredninger
Lokalplaner i Hillerød Kommune
Redegørelse Grøn struktur Hillerød Syd 

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk