FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landskab, Kultur og Geologi Værdifuldt kulturmiljø Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Landskabelige værdier
Værdifuldt kulturmiljø
Redegørelse
Geologiske værdier
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Værdifuldt kulturmiljø

Hvad er værdierne?
Hillerød Kommune indeholder flere værdifulde kulturmiljøer, dvs. afgrænsede områder, hvor samspillet mellem natur- og kulturgrundlag afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det kan for eksempel være en landsby og dens ejerlav og udskiftningsmønster, som det kan ses med levende hegn, sten- eller jorddiger, vejforløb og gamle mose- eller engarealer. Inden for områderne er der ofte også synlige spor fra oldtid til nyere tid, fx stendysser, gravhøje, kirker, landsbyer, husmandsbebyggelser og Frederiksborg Slot inde i Hillerød. Men der kan også være områder, hvor der ikke er synlige spor, men stor sandsynlighed for at gøre værdifulde fund i jorden.

Uden for de udpegede værdifulde kulturmiljøer findes der også spor og elementer, som har kulturhistorisk værdi, og som bør bevares. Det er især velbevaret bebyggelse, oprindelig vejstruktur og karakteristisk beplantning, eng, mose, overdrev som tillige har stor landskabelig værdi.

De udpegede særlige landsbyer
De udpegede særlige landsbyer udgør en særlig vigtig del af kommunens kulturmiljøer, fordi de er særligt velbevarede eller viser en særlig tydelig sammenhæng med de omgivende dyrkningsarealer.

Kirkeomgivelser
Kirkeomgivelser er områder, hvor kirkerne og deres samspil med de omgivende arealer opleves særlig tydeligt. Der henvises til Bygge- og Beskyttelseslinjer for nærmere bestemmelser om kirkebyggelinjer.

Beskyttede fortidsminder, sten– og jorddiger og kulturarvsarealer
Flere af de kulturhistoriske spor og elementer er beskyttet direkte gennem lovgivningen. Det gælder eksempelvis sten- og jorddiger og fortidsminder, som er beskyttet gennem museumslovens § 29a og § 29e. Andre er spor og elementer, der er beskyttet gennem fredninger. Oplysninger om alle kendte enkelte fortidsminder findes elektronisk i ” Det kulturhistoriske Centralregister” på Kulturstyrelsens hjemmeside. Her findes også registreringen af ”Kulturarvsarealer i Danmark”, som omfatter bevaringsværdige arkæologiske lokaliteter, hvor der sandsynligvis gemmer sig værdifulde fund. Kulturarvsarealerne er en hjælp til bygherrer og myndigheder, så de i en tidlig fase kan se, om et areal har særlig arkæologisk betydning eller ej.
Se den vejledende registrering af sten- og jorddiger på Danmarks arealinformation

Hvad er værdierne sårbare overfor
Mange kulturhistoriske spor i landskabet er forsvundet eller er i fare for at gå tabt. Områder med kulturhistoriske interesser fra oldtiden er ofte sårbare over for indgreb i form af dræning og dybdepløjning, da det ødelægger eventuelle fund i jorden. Desuden er de fleste kulturmiljøer sårbare over for fx større byggeri og anlæg, skovrejsning, beplantninger, terrænregulering, fjernelse af karakteristisk beplantning og levende hegn, omlægninger af gamle vejstrækninger samt ændring af bygningsanlægs placering og udseende.

Hvordan tages hensyn til værdierne?
Kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at der ved ønsker om byudvikling, anlæg og ændret anvendelse inden for områder med værdifulde kulturmiljøer, altid sker en konkret vurdering i forhold til de særligt værdifulde helheder og elementer. Herunder påvirkning af omgivelserne, hvorfra de kulturhistoriske bevaringsværdier kan opleves eller blive påvirket.  

Bygninger og anlæg må ikke forringe, men skal derimod harmonere med de værdifulde kulturmiljøer. En analyse ud fra de særlige og karakteristiske træk, fx bevaringsværdig bebyggelse, bebyggelsesmønster og byggetradition, ejendomsstruktur og egnstypisk beplantning skal indgå i den konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye bygninger, anlæg m.v. De må ikke virke dominerende og bryde helheden af landskabs- og naturtyper og kulturhistoriske elementer. Endelig skal offentlighedens muligheder for at opleve og få adgang til værdierne vurderes i den konkrete sagsbehandling.

Kommuneplanens krav om en konkret vurdering i forbindelse med ændringer af tilstanden inden for et område med værdifulde kulturmiljøer tilsidesætter ikke allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan. Kun hvis ændringen går ud over fredningens eller lokalplanens rammer, skal der i disse tilfælde foretages en konkret vurdering i forhold til beskyttelsesinteresserne. Ændringer af tilstanden og arealanvendelsen inden for områder med værdifulde kulturmiljøer forudsætter, at der er tale om ”væsentlige samfundsmæssige hensyn”. Det vil sige, at byggeri og anlæg, som ikke er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, skal kunne begrundes som nødvendigt ud fra almene interesser. Anlæg m.v. skal således være omfattet af en beslutning fra en offentlig myndighed med en nærmere begrundelse for det samfundsmæssige behov for anlægget eller ændringen.

Med ”samfundsmæssige hensyn” forstås ikke kun større samfundsmæssigt nødvendige anlæg såsom trafik- og forsyningsanlæg, men også andre offentlige og private anlæg, som kommunen vurderer planlægningsmæssigt velbegrundede og forenelige med kulturværdierne i det konkrete område.

Hvis der skal gennemføres anlæg, byggeri eller indgreb ud fra samfundsmæssige hensyn, som vil forringe konkrete kulturværdier inden for et område med værdifulde kulturmiljøer, må der i givet fald foretages en afvejning i form af et kommuneplantillæg, som prioriterer anlægget højere end beskyttelsen af de værdifulde kulturmiljøer. 

Der er ingen ændringer i forhold til den tidligere udpegning i Kommuneplan 2009. Der er derfor heller ingen ændring i forhold til beskyttelsesgraden af det værdifulde kulturmiljø i Kommuneplan 2013.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Kulturstyrelsen
Fund og fortidsminder
Danmarks arealinformation
Fredninger
Lokalplaner i Hillerød Kommune
Bygge- og beskyttelseslinjer
Kirkeomgivelser for Hillerød

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk