FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Landskab, Kultur og Geologi Værdifuldt kulturmiljø

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Landskabelige værdier
Værdifuldt kulturmiljø
Redegørelse
Geologiske værdier
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Værdifuldt kulturmiljø

Hillerød Kommune vil beskytte og synliggøre værdifulde kulturmiljøer og kulturspor, både fra ældre og nyere tid. De kulturhistoriske enkeltelementer og helheder i det åbne land skal beskyttes og sikres. Områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til kulturhistorien i det åbne land, skal beskyttes, plejes og styrkes.

Hillerød Kommune vil sikre, at kirkerne og kirkeomgivelserne, samt markante fortidsminder og fredede bygningsanlæg, bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet.

I samarbejde med relevante aktører, skal kvaliteten af vores værdifulde kulturmiljøer fastholdes og udvikles. Formidlingen om kommunens kulturmiljøværdier og informationen om kulturmiljøværdierne i kommunen skal styrkes.

Retningslinjer

2.10.1
Inden for de udpegede værdifulde kulturmiljøer må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende kulturhistoriske helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringerne kan dog ske som led i forbedring af områdernes kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

2.10.2
Tilstanden og arealanvendelsen i de værdifulde kulturmiljøer må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer.

2.10.3
Inden for de værdifulde kulturmiljøer må der ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Der må ikke inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord. Bygninger og anlæg inden for de værdifulde kulturmiljøer skal placeres og udformes under hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af kulturværdierne.

2.10.4
Inden for de værdifulde kulturmiljøer, skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af kulturværdierne.

2.10.5
Inden for de værdifulde kulturmiljøer skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold, der kræver miljøgodkendelse, foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for kulturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller ved fastsættelse af konkret tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelsen af områdernes værdifulde kulturmiljøer.

2.10.6
I det øvrige landområde uden for de værdifulde kulturmiljøer skal kulturhistoriske helheder og sammenhænge i videst muligt omfang bevares.

2.10.7
Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder yderligere, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

2.10.8
I de udpegede særlige landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg m.v. skal ske på baggrund af en lokalplan. Eventuel lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.  

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Fund og fortidsminder
Museumsloven
  Naturbeskyttelsesloven
  Kulturstyrelsen

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk