FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Natur Biologiske værdier

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Biologiske værdier
Redegørelse
Naturkvalitetsplanlægning
Natura 2000 - naturhandleplaner
Anden naturlovgivning
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Biologiske værdier

Mål
Hillerød Kommune vil beskytte og synliggøre særligt værdifulde naturområder. Hillerød Kommune vil skabe og opretholde stabile bestande af løgfrøen ved at bevare og forbedre områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for løgfrøen. Hillerød Kommune vil bevare og forbedre potentielle naturområder, hvor der er gode muligheder for et dyre- og planteliv, som er karakteristisk for tørre naturområder.

Målet er, at landbrugsarealer, som er udpeget som tørre naturområder, gradvist udgår af omdrift med henblik på, at områderne i fremtiden kan overgå til naturområder.

Områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv, skal bevares og forbedres.

Hillerød Kommune vil sikre stor artsrigdom og bevare truede og sårbare arter og naturtyper, via et sammenhængende naturnetværk, gennem planlægning, administration og naturforvaltning. På denne måde bidrager beskyttelsen til en bæredygtig udvikling til gavn for kommunens naturgrundlag, samt for befolkningens oplevelsesmuligheder og for forskning og undervisning.  

Der skal skabes og genoprettes nye naturområder i samarbejde med offentlige og private investorer samt andre relevante aktører, og naturformidlingen og informationen om kommunens naturværdier skal styrkes.  

Stor artsrigdom (biodiversitet) samt truede og sårbare arter skal sikres gennem udpegning af kerneområder og økologiske forbindelser.  

Retningslinjer

2.4.1
Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringerne kan dog ske som led i forbedring af områdernes naturværdi eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.  

2.4.2
Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer.  

2.4.3
Inden for beskyttelsesområderne må der ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes under hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af naturværdierne.  

2.4.4
Inden for beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af naturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for naturområder, der er særligt sårbare.  

2.4.5
Der må ikke foretages ændringer, som overskærer de økologiske forbindelser, reducerer eller i øvrigt forringer de økologiske forbindelsers værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger.  

2.4.6
Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder.  

2.4.7
Indenfor de udpegede potentielle økologiske forbindelser skal der ved planlægning og administration tages hensyn til løgfrøen.

2.4.8
Inddragelse af potentielle naturområder til formål, der kan forringe naturindholdet i området som helhed, skal undgås.  

2.4.9
Formål der kan vanskeliggøre, at landbrugsjord som er udpeget som potentielle naturområder på et senere tidspunkt udgår af omdrift, skal undgås.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Danmarks Miljøportal

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk