FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Natur

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Biologiske værdier
Naturkvalitetsplanlægning
Natura 2000 - naturhandleplaner
Anden naturlovgivning
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Natur

Naturbeskyttelsesinteresserne er knyttet til de vilde dyr og planter og deres levesteder i kommunen. Generelt gælder det, at kvaliteten af naturen aldrig har været så ringe, som den er nu, og at mangfoldigheden af arter aldrig har været mindre. Større sammenhængende naturområder er især vigtige for dyre- og plantelivet, idet de fleste arter er afhængige af store bestande for at overleve på længere sigt. Større sammenhængende naturområder, rummer desuden et rigt udbud af føde og af levesteder, som giver mulighed for stabile plante- og dyresamfund.

Naturnetværk
Den danske natur er i dag fragmenteret, og naturområder som fx søer, skove, overdrev, moser og enge er ikke bundet sammen af grønne korridorer eller indgår i større sammenhængende områder. En af de store udfordringer er således at få skabt større sammenhængende naturområder.

Derfor er det et krav fra staten, at kommuneplanen indeholder udpegninger af naturområder og økologiske forbindelser, som udgør et naturnetværk. Formålet med naturnetværket er at sikre sammenhæng i naturen på tværs af administrative grænser.

Kommunens naturnetværk udgøres af biologiske kerneområder, spredningskorridorer, EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder, tørre naturområder og økologiske forbindelser for løgfrø.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 

Vi anbefaler også

Danmarks Miljøportal
Fingerplan

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk